Bibehållen välfärd kräver effektiviseringar och samsyn 

17 dec, 2018


Dialog. Det behövs en bättre samsyn och samverkan mellan stat och kommunsektor när det gäller välfärdens utmaningar.

 

Nu verkar det vara dags. Den demografiska utveckling SKL så länge varnat för riskerar att försvaga kommunsektorns ekonomi. SKL:s  senaste ekonomirapport visar på ökade välfärdsbehov, dämpad skatteunderlagstillväxt och behov av samsyn mellan kommunsektorn och staten.

Hittills har kommunsektorns ekonomi räddats av en stark ökning av det reala skatteunderlaget, men nu passerar svensk ekonomi toppen av en lång högkonjunktur. Under 2019 dämpas skatteunderlagets tillväxt i takt med att konjunkturen planar ut. Samtidigt ökar antalet yngre och äldre i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen.

Utifrån SKL:s bedömning uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader motsvarande 43 miljarder kronor fram till 2022. Det baseras på ett ekonomiskt resultat om +1 procent räknat som andel av skatter och statsbidrag, alltså klart under målet för god ekonomisk hushållning.

Även om statsbidragen skulle värdesäkras återstår 25,5miljarder kronor som kommunsektorn måste skaka fram. Hur ska då sektorn klara skivan? Jo, genom effektiviseringar, ökad samsyn mellan stat och kommun samt minskad detaljstyrning.

Inom till exempel hemtjänsten finns befintlig teknik som skulle kunna användas mera för att behålla en god omsorg och hålla en god kvalitet. Det skulle kunna möta problemen med att rekrytera personal och frigöra resurser.

När det gäller statsbidragen ökar de riktade bidragen i antal och i omfattning, men är ofta förenade med detaljkrav som kan öka kostnaden och minska effektiviteten.

– Vi vill ha en dialog med staten för att skapa en samsyn och samverkan kring kommunsektorns utmaningar. För mycket av kortsiktiga satsningar det senaste decenniet har skapat problem för kommunsektorn, säger SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog i en kommentar till höstens ekonomirapport.

Läs mer om den senaste Ekonomirapporten på www.skl.se

 

 

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram