Arkiv för Aktuellt

Nya rekommendationer ordnar årsredovisningen

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Snart kommer normerande rekommendationer även för förvaltningsberättelsen och för drift- och investeringsredovisning. I en remissrunda vill RKR veta om kraven är väl avvägda.   Största nyheten är att även dessa delar av årsredovisningen för första gången omfattas av normering från Rådet för kommunal redovisning (RKR). – En viktig del är att rekommendationerna betonar att förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning är egna och tydligt avgränsade delar, som tillsammans med resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter utgör årsredovisningen, säger Torbjörn Tagesson, RKR:s kanslichef och professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Han hoppas effekten blir att vi får årsredovisningar med tydligare struktur, där det

Tuffare tider väntar – dags för en ny skattebas?

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Kostnaderna för välfärden stiger, visar SKL:s ekonomirapport. Var tredje region och var fjärde kommun hade underskott 2018. Nu behövs ökad finansiering från staten, och i förlängningen gärna en ny kommunal skattebas. Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna i kommunsektorn, var det bistra budskapet i SKL:s färska Ekonomirapport. Redan förra året försämrades det ekonomiska resultatet. Sex av 20 regioner gick med underskott och 16 regioner försämrade sitt resultat. Knappt var fjärde kommun redovisade ett underskott, vilket är den största andelen på tio år. Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av skola,

Antalet uppsagda tjänstemän ökar – men ekonomerna sitter säkert

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Det kommer signaler om att högkonjunkturen har vänt. Antalet uppsagda tjänstemän ökade med 26 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året, visar statistik från TRR Trygghetsrådet. – Det här bekräftar det trendbrott som vi såg redan i slutet av förra året, säger TRR Trygghetsrådets vd Lennart Hedström och fortsätter: – Nu har det vänt och allt fler blir uppsagda. Vi ser också att förändringen är störst i storstadslänen, medan landet i övrigt ännu inte påverkats lika mycket. Förändringen gör att vår prognos för året på att 12 000 tjänstemän beräknas söka Trygghetsrådets stöd kommer att behöva justeras

Nya ekonomer gör snabb karriär – men väljer helst privat sektor

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Nyutexaminerade ekonomer har en stark arbetsmarknad. Kommunsektorn behöver marknadsföra ekonomjobbet bättre, helst redan på lärosätena. Det är fortfarande en vinstlott att bli antagen till en ekonomutbildning. Hela 89 procent får jobb inom sex månader efter avslutade studier och 49 procent fick arbete redan före avslutad utbildning. Tre år efter examen hade 87 procent fast anställning, visar Civilekonomernas enkät till ekonomistudenter som tog examen 2015. Karriären är snabb: – Tre år efter examen är nästan var femte ekonom chef. Och nästan var tredje ekonom har en lön på över 41 000 kr, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna. För den som

KEF:s första e-kurs på gång!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Nu har vi påbörjat arbetet med KEF:s första egenproducerade e-kurs. Preliminär lansering av e-kursen som får namnet Ändrad redovisningsprincip är satt till 31 maj. E-kursen blir en ca en timmes genomgång om Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel”. Kursen riktar sig till dig som arbetar med upprättande eller granskning av årsredovisningar i kommun, region eller kommunalförbund. Kursen leds av KEF:s Ola Eriksson och Ingela Karlsson och är en genomgång av rekommendationen med kommentarer om den praktiska tillämpningen.   Om e-kursen Den nya ”Lag om kommunal bokföring och

Program för Seminariedagar och Föreningsmöte 2019

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Välkommen till intressanta och fullspäckade dagar i Linköping 29–30 augusti, då KEF öppnar portarna till årets seminariedagar samt föreningsmöte. Dagarna bjuder på ett innehållsrikt program med syfte att både inspirera och utveckla dig i din yrkesroll!   Ur programmet ser vi bland annat: 🔹Framtidsfrågor för dig som ekonom: – Hur kan du manövrera i den allt bistrare ekonomiska verklighet vi ser kommande år? Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL   🔹Gör ditt budskap attraktivt för andra: – Förmågan att inspirera och entusiasmera andra människor är en egenskap som kännetecknar skickliga ledare. Elaine Eksvärd, retorikexpert, författare och expertkommentator i bl.a. TV4   🔹Våga

Kommuner vill ta över arbetsförmedlingen  

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Arbetsförmedlingen lägger ned 132 kontor runtom i landet under 2019 och 2020.  Till största delen handlar det om små kontor i glesbygdsområden, men även mellanstora kontor läggs ner. Ska lösningen bli att kommunerna tar över? I dag har Arbetsförmedlingen 242 kontor runtom i Sverige så det blir alltså mer än hälften av kontoren som försvinner. I de kommuner som drabbas av nedläggningar kom reaktion snabbt: – Jag är orolig för att vi kommer att få ta ett mycket större ansvar för här grupperna. Vi har inte ansvaret egentligen, men vi tar det för att vi inte vill ha biståndsutbetalningar, sade

Små företag står för mest skatteintäkter

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Små företag är viktiga för kommunernas ekonomi. Inte minst vad gäller rena skatteintäkter från företagens anställda: i 208 av landets 290 kommuner står företag med 1-49 anställda för den största andelen av skatteintäkterna. Till gruppen små företag räknas även soloföretagare, vilka står för 74 procent av antalet svenska företag. – Många tror att det är stora företag eller offentlig sektor som levererar de största skatteintäkterna på kommunal nivå, men så är det inte, säger statistiker René Bongard på Företagarna. Småföretagens andel i kommunala skatteintäkter är störst i Åre (43 procent), medan Sorsele tar andra platsen och Österåker tredje plats. Lägst

Ny modell för beräkning av pensionsskulden

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

  Det behövs sannolikt nya regler för värderingen av kommunsektorns pensionsskuld. SKL jobbar med frågan, men ännu är inga beslut fattade.  Den nya redovisningslagen får effekter på regelverket för beräkning av pensionsskulden. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har ännu inte fattat något beslut i frågan (den 21/3), men den preliminära tolkningen är att rådet anser att den nya lagen kräver en årlig värdering av pensionsskulden. Vilket ger anledning för SKL att arbeta om den nuvarande RIPS-modellen.* – Vår modell i dag innebär att en indikator varierar inom ett ränteintervall. Den ger ett årligt underlag för om beslut om diskonteringsränta behöver

Medlemsrabatt på boken “Kommunal bokförings- och redovisningslag”

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Nu har du som är medlem i KEF möjlighet att köpa boken “Kommunal bokförings- och redovisningslag” till specialpris! En av författarna till boken är KEF:s Ola Eriksson. Övriga författare är Anders Haglund samt Torbjörn Tagesson. Pris för dig som medlem: 212 kr (ordinarie pris: 242 kr) Du beställer boken till specialpris via Studentlitteratur.se  Erbjudandet gäller till och med 2019-12-31. Frakt tillkommer.   Om boken Kommunal bokförings- och redovisningslag ger en samlad och lättillgänglig beskrivning av den nya lagen genom att samtliga bestämmelser i lagen kommenteras. I kommentarerna görs också utblickar till angränsande lagstiftning, praxis och normer. Kommunal bokförings- och redovisningslag

Vem blir årets kommunalekonom 2019?!

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Utmärkelsen “Årets kommunalekonom” delas ut varje år av Kommunalekonomernas förening. Priset kan gå till en eller flera personer eller organisationer inom offentlig verksamhet. Har du någon eller några i ditt yrkesnätverk som du tycker ska få utmärkelsen? Skicka in din nominering och motivering här på hemsidan senast 26 april: kef.se/utmärkelser Varje år delar vi ut utmärkelsen ”Årets kommunalekonom” i syfte att uppmuntra forskare, konsulter, ledare och anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra forskning kring ledarskap och ekonomi i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Priset är ett stipendium på

Robot tar över 120 arbetsmoment

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Vilka arbetsuppgifter går att automatisera? Det frågade Lunds kommuns IT-avdelning chefer och medarbetare i organisationen. Resultatet: över 120 processer identifierades i en förstudie. –Vi har egentligen bara skrapat på ytan, konstaterar IT-chef Åsa Melvanius. Arbetsmoment möjliga att automatisera stod att finna på samtliga kommunens elva förvaltningar. Effektiviseringen ska ske genom så kallad Robotic Process Automation (RPA). –Inom processtunga verksamheter som HR och ekonomi finns det kanske något mera att hämta än på andra förvaltningar. Vi körde faktiskt vårt pilotprojekt på ekonomiavdelningen, berättar hon. Piloten handlade om en delprocess i kommunens e-handelsflöde. Här är problemet att om det inte görs leveransgodkännanden

Ny redovisning skärper kraven

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har gett ut 14 nya rekommendationer – en normering som väger tyngre än förut. Den som avviker måste nu ange hur det påverkar resultat och ställning. De nya rekommendationerna är en följd av nya redovisningslagen som gäller från 2019. Som tidigare säger lagen att den som avviker från RKR:s rekommendation måste både ange och motivera detta – tanken är att visa att avvikelsen ger en mer rättvisande bild. Här innebär nya lagen en skärpning. Kommunen måste nu även visa hur dess resultat och ställning påverkas genom avvikelsen från grundläggande redovisningsprinciper. – Har man räknat ut

VA-investeringarna ökar trots kompetensbrist

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Det svenska VA-nätet behöver rustas upp och på sina håll byggas ut. På KEF:s uppdrag har Mattias Haraldsson vid företagsekonomiska institutionen i Lund studerat hur 34 kommuner hanterar sina VA-investeringar. I dag är det större fokus på VA-sektorn när kommunens framtida investeringsbehov utreds. – Det märks inte minst genom att både storleken på VA-investeringarna och andelen VA-investeringar av kommunens totala investeringar har ökat markant på senare år, förklarar han. Enligt en tidigare studie från Svenskt Vatten ligger investeringsbehovet på 1 500 kronor per invånare och år fram till 2028. – Mina studerade kommuner ligger rätt mycket över den nivån. En

Revisorsinspektionen tittar till revisionsbyråerna

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Revisorsinspektionen ska för första gången ta en titt på hur de sakkunniga revisorerna inom kommunsektorn utför sina uppdrag. Myndigheten ska genomföra en så kallad tematillsyn, ett nytt arbetssätt för myndigheten. – Vi granskar övergripande något område vi är intresserad av och som branschen har problem med. I det här fallet är det de sakkunnigas finansiella revision inom kommunsektorn. Men vi är inte ute efter att dela ut disciplinära åtgärder, vi vill helt enkelt veta hur det fungerar, säger chefsrevisor Carin Rytoft Drangel. Eftersom Revisorsinspektionen (RI) hitintills inte utövat tillsyn över den kommunala sektorn är det mycket som är obekant för