Examination & tentamenstillfällen

Examination kommer att ske på olika sätt. Hemtentamen, flervalsfrågor, öppna frågor, inlämningsuppgifter etc. För kursdeltagare i föreningens kurser ingår första tentamenstillfället i kursavgiften. Omtentamen och tentamen för de som inte deltagit i motsvarande kurs kommer att vara avgiftsbelagd.

Verifiering av kunskaper på Basnivån kan ske genom enbart tentamen utan att ha deltagit i KEFs kurser. För att få godkänt för nivå 1–3 krävs deltagande i de kurser KEF anordnar.

En särskild examinationskommitté har som uppgift att kvalitetssäkra examinationsformerna och göra den slutliga bedömningen om tillräckliga studieresultat uppnåtts för certifiering.

Utgångspunkten är att för samtliga genomgångna kursmoment ska deltagarens kunskaper valideras.

För basnivån kan kunskaperna tenteras utan deltagande i de kurser KEF tillhandahåller mot särskild avgift. Antalet tentamenstillfällen är begränsat.