Examination & tentamenstillfällen

Tentamina tillfällen

Examination kommer att ske på olika sätt. Hemtentamen, flervalsfrågor, öppna frågor, inlämningsuppgifter etc.

Kurser som går på Basnivån kommer att vara tillgänglig att tenta av under andra veckan i december 2018. Aktuella tentamina kommer att finnas på KEF.se under kurser där anmälan sker till varje tentamen. Anmälan ska vara gjort minst 14 dagar innan tentamina.

Verifiering av kunskaper på Basnivån kan ske genom enbart tentamen utan att ha deltagit i KEFs kurser, förutom etikkursen. För att få godkänt för nivå 1–3 krävs deltagande i de kurser KEF anordnar.

En särskild examinationskommitté har som uppgift att kvalitetssäkra examinationsformerna och göra den slutliga bedömningen om tillräckliga studieresultat uppnåtts för certifiering.

Utgångspunkten är att för samtliga genomgångna kursmoment ska deltagarens kunskaper valideras.

För basnivån kan kunskaperna tenteras utan deltagande i de kurser KEF tillhandahåller mot särskild avgift. Antalet tentamenstillfällen är begränsat.