Kunskapsmål

Kunskapsmål för nivå 1, Grundläggande kunskaper

Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • Kommunallagens ekonomikapitel, god hushållning, balanskrav, medelsförvaltning, budget och årsredovisningen
 • Kommunala redovisningslagens innehåll
 • Reglering av särredovisning
 • Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR)
 • Skillnader mellan privat och kommunal redovisning
 • God redovisningssed, grundläggande redovisningsprinciper, konceptuellt ramverk för kommunal redovisning

Grundliga kunskaper om:

 • RKR:s rekommendation om RKR R1; Bokföring och arkivering
 • Redovisningslagens regler om värdering och klassificering med tillhörande normering, bl.a. RKR R2–R6.

Kommunalrätt, offentlighet/sekretess/arkiv

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • De offentligrättsliga lagarna och vad de reglerar
 • Grundläggande kommunala begrepp som den kommunala kompetensen, lokaliserings- och likställighetsprincipen, m fl.
 • Delegation, verkställighet, lagakraftvunnet beslut och myndighetsutövning
 • Regleringen av den kommunala organisationen (fullmäktige, revision, styrelse, nämnder, m fl), uppgifter och befogenheter
 • Reglerna kring offentlighet och sekretess
 • Besvärsgrunder och besvärsinstanser

Upphandling och konkurrens

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • Vilken upphandling som inte regleras av upphandlingslagarna
 • Olika upphandlingsformerna och när de får/ska användas
 • Vad som kan utlösa en konkurrensskadeavgift
 •  Statsstödsreglerna

Grundliga kunskaper om:

 • Gränsvärden och deras betydelse
 • Lagar som reglerar kommunal upphandling och konkurrens

Mervärdesskatt och momsersättning

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • Gränsdragningen mellan ML och LEMK
 • Regler för handel med och inom EU
 • Regler för återsökning 6 procent och 18,5 procent
 • Momssatser på de vanliga kommunala tjänsterna
 • Regler om justering av ersättning för investeringsvaror


Grundliga kunskaper om:

 • Avdragsförbuden och avdragsbegränsning
 • Regler om faktureringsskyldighet och krav på innehåll i faktura

Kommunal ekonomi

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • Innebörden av den kommunala särarten och den kommunala organisationen
 • Kommuners/landstings väsentliga kostnader och intäkter, bl.a.
  -  systemet för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag
  -  taxor och avgifter
  -  interkommunala ersättningar
  -  köpt verksamhet (LOV och friskolor)
  -  pensionskostnader
 • Olika budget- och uppföljningsmodeller
 • Självkostnadsprincipen
 • Nyckeltal och modeller som används för att genomföra finansiella analyser i kommuner och landsting.

Intern kontroll

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • Sambandet intern kontroll och styrning.
 • Definitionen av intern kontroll samt kunskap om den vanligaste definitionen (COSO).
 • Riskhantering.
 • Riskanalysens komponenter.
 • Riskkategorier.
 • Riskanalysens uppbyggnad och användning.
 • Innebörden av kontrollnytta och kontrollkostnad.
 • Vad riskaptit är samt hur olika förutsättningar påverkar riskaptiten.
 • Vad inbyggda respektive kompletterande kontroller innebär.

Grundliga kunskaper om:

 • Vem som ansvarar för den interna kontrollen samt var det regleras.
 • Samtliga COSO:s fem kontrollkomponenter och hur de hänger ihop.

Etik, mutor & jäv

Kunskap och förståelse  

Översiktlig kunskap om:

 • Begreppen etik och moral.
 • Näringslivskoden
 • Innebörden av jäv
 • KEF:s yrkesetiska kodex
 • Regler för givande och tagande av muta

Kalkylering

Kunskap och förståelse

Översiktliga kunskaper inom:

 • Rörliga och fasta kostnader samt sam- och särkostnad
 • Resultatkalkylering och priselasticitet
 • Direkta och indirekta kostnader samt externa och interna kostnader
 • Självkostnadskalkylering med divisionsmetod, normalmetod och ABC-kalkylering
 • Bidragskalkylering
 • Fel och osäkerheter i kalkylering
 • Nuvärdesberäkningar
 • Återbetalningsmetod
 • Driftkonsekvenser efter investeringar
 • Nyttovärdeskalkylens principer

Intern redovisning

Kunskap och förståelse

Översiktliga kunskaper inom:

 • Kommunal basplan, Kommun-Bas/L-BAS.
 • Kopplingen mellan internredovisning och statistikkrav
 • Skillnader mellan externa och interna kostnader.
 • Användningen av basplanens olika kontodelar.
 • Förstå och analysera innebörden av interna fördelningssystem.
 • System för intern fördelning, internfaktura, kostnadsfördelning, påläggberäkningar och saldofördelning.
 • Fördelning- och ersättningssystem som används av olika förvaltningar, t.ex. lika villkor inom skolan och ersättningssystem för LOV inom sjukvård och omsorg.
 • Kund-, leverantör- och anläggningsreskontra

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram