HerbertNathan & Co

Kursarrangör:
Kursform:

                                                      

 

HerbertNathan & Co är marknadsledande i Skandinavien när det gäller rådgivning avseende Affärssystem, Ekonomisystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd.

HerbertNathan & Co är ett fristående företag och arbetar helt oberoende av systemleverantörer och konsultföretag med leverantörsintressen och har uteslutande fokus på att leverera hög kvalitet till våra kunder.

Vi bistår verksamheter och organisationer i alla faser av ett affärssystemsprojekt, både under upphandling, implementering och efter implementering. Vi informerar om hur man uppnår det verksamhetsmässigt mest optimala resultatet i samband med investeringar gällande affärssystem, Ekonomisystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd.

HerbertNathan & Co’s strategi är att vara den ledande rådgivaren inom området Affärssystem och HR-system. Vi har sedan 2003 medverkat som rådgivare till ett stort antal företag och organisationer avseende förändringar gällande Affärssystem samt publicerat rapporter om marknaden för Affärssystem i Sverige, Norge och Danmark. Detta har gett oss en unik kompetens gällande leverantörerna och deras systemlösningar.

Företaget har idag ca 40 fast anställda konsulter som är fördelade på våra kontor i Köpenhamn, Århus, Göteborg, Stockholm, Karlstad, Lund och Oslo.

Utöver att vi medverkar som rådgivare publicerar vi rapporter om verksamhetssystem avseende Affärssystem, Ekonomisystem, HR-system, Lönesystem och CRM-system samt medverkar i konferenser och mässor om verksamhetssystem i Sverige, Norge och Danmark.

Våra tjänster

Strategi

I denna fas fastställs det strategiska ramverket för ett eventuellt byte av affärssystem, tillsammans med nyckelpersoner inom organisationen. Generellt sett görs en kartläggning av nuläget och av vilka processer och system som innefattas; nya möjligheter identifieras. Utöver detta definieras vanligen strategiska milstolpar tillsammans med ett business case och övergripande verksamhetsbehov. Ofta utförs också en marknadsanalys,  samt att möjliga strategiska åtgärder identifieras och analyseras, vilket inkluderar en definition av investeringar, externa kostnader och interna resurser. Arbetet i den strategiska fasen resulterar normalt sett i en strategisk plan, innehållande aktiviteter för att verkställa den framtagna strategin.

                                                        

Upphandling

I upphandlingsfasen sker ett urval och sedan en upphandling av valt system. I samarbete med nyckelpersoner på bolaget identifieras konkreta verksamhetsbehov genom ett antal workshops. Resultatet blir sedan en del i en anbudsförfrågan. Verksamhetskraven identifieras mot antagandet att ett standardsystem behövs. Parallellt med detta kartlägger vi potentiella system och leverantörer på marknaden, med målet att ha högst tre budgivare med i anbudsförfarandet . Denna process är baserad på vår ingående kunskap om systemmarknaden. En anbudsförfrågan tas fram, vilken fungerar som en mall för leverantören och säkerställer en enhetlig utvärdering. Baserat på de insamlade anbuden och ett antal workshops med möjliga leverantörer, görs en objektiv och oberoende bedömning av tänkbara system och leverantörer som sedan presenteras för företagsledningen. I denna fas deltar vi oftast som rådgivare och övervakar processen.

                                             

Implementering

Det är i implementeringsfasen det faktiska införandet av det valda systemet sker, genom ett tätt samarbete med systemleverantören. I denna fas har kunden ett flertal viktiga uppgifter att genomföra. Bland annat ligger det på kunden att säkerställa att leverantören lever upp till förväntningarna och levererar enligt avtal. Ett lyckat affärssystemsprojekt beror inte enbart på ett bra system och en erfaren leverantör, utan det handlar till stor del också om kundens mognad och aktiva deltagande. Ytterligare uppgifter för kunden är att projektleda, förändringsleda, utföra testning och att konvertera data, bara för att nämna några.

Som konsulter är vi alltid en del av kundens team och är ofta projektledare eller arbeta i nära samarbete med projektledaren. I många projekt är vi en del av styrgruppen och fungerar som en extern kvalitetssäkrare av kundens insats.

                                            

Optimering

När ett företag har använt samma system ett antal år, är det vanligt att optimeringar har gjorts för att lösa eventuella problem. Skälet till dessa optimeringar kan vara en förändrad företagsstrategi, nya affärsbehov eller teknisk utveckling från systemleverantörens sida.

I denna fas hjälper vi ofta till med hälsokontroller för att mäta systemens hälsotillstånd, benchmarks för att identifiera möjliga förbättringar t.ex. sänkta driftskostnader samt analyser i samband med en eventuell uppgradering/utvidgning av systemet. I vissa fall kan detta leda till en större systemförändring än förväntat, vilket kräver en ny runda av strategiska överväganden.

                                          

Rapport Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och Regioner

Hösten 2020 släppte vi rapporten Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner – vilket är en oberoende analys av de ledande leverantörerna till den svenska kommunmarknaden.

Rapporten är ett utmärkt verktyg för kommuner, regioner och organisationer som står inför uppgiften att påbörja upphandling av ett nytt Ekonomi- eller Löne-/HR-system, samt för de verksamheter som önskar att få en överblick av marknaden och aktuella trender.

Det huvudsakliga syftet med analysen har varit att genomföra en oberoende och strategisk analys av Ekonomi-, Löne- och HR-system för den svenska kommunmarknaden. Detta omfattar specifikt följande delar:

  • Den offentliga sektorn i digital omvandling
  • Trender och framtid inom ekonomi- och HR-system
  • Leverantörerna
  • De ledande Ekonomisystemen
  • De ledande HR-systemen
  • Processtödet
  • Samverkan inom offentlig sektor
  • Upphandling
  • Implementering
  • Framgångsrika projekt

30% rabatt för KEF-medlemmar

Om ni är KEF-medlem har ni möjlighet att beställa rapporten med 30% rabatt på ordinarie pris. Istället för 6.900 kr ( exkl moms) betalar ni 4.830 kr.

Beställning av rapporten

Rapporten beställer ni genom att skicka ett mail till Kella Norlander. Ange till vem som rapporten ska mailas samt fakturamottagare .

Mer information

HerbertNathan & Co
Orgnr: 556763-5478
Adress: Mässgatan 10, 412 51 Göteborg
Telefon: +46 707 970044
Taggad i ämnesområden

På följande sidor kan du söka kontakt med våra konsulter;

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram