KPMG

 

 

Verksamhet

Den offentliga sektorn spelar en mycket central roll i det svenska samhället. Stat, regioner, landsting och kommuner producerar en rad servicetjänster och har ansvaret för stora delar av infrastrukturen. De äger företag inom olika branscher och genom pensions- och sjukförsäkringssystemen är stat och kommuner också betydande kapitalförvaltare. Trycket på att driva verksamheterna effektivt ökar dock ständigt. Detta ställer krav på avancerad verksamhetsstyrning och effektiva processer.

KPMG har genomfört en kraftfull satsning på den offentliga sektorn och erbjuder en mängd tjänster till olika offentliga aktörer.

Kommuner

Sveriges kommuner står under ett ständigt förändringstryck och har höga krav på effektivisering av verksamheten. Sammantaget kräver detta ett kontinuerligt utvecklingsarbete av såväl verksamhetens inriktning, kvalitet och effektivitet som hur ledning och styrning ska bedrivas.

Med erfarenhet från både offentlig verksamhet och privat näringsliv kan KPMG bidra till användbara lösningar och utveckling av verksamhetens olika delar. Många av våra rådgivare som arbetar med offentlig verksamhet har själva en bakgrund därifrån, vilket ger oss ovärderlig kunskap om de speciella verksamhetsförutsättningar som finns.

Vi erbjuder specialistkompetens och tjänster inom en mängd områden som berör kommunens kärnverksamhet, dess stödprocesser och kommunala bolag.
 

Rådgivning

Kommunledning och verksamhetsstöd
Ekonomi
Socialtjänst, vård och omsorg
Barn och utbildning
Kultur och fritid
Samhällsbyggnad
Kommunala bolag
 
Revision

Regioner och landsting

När vår globala expertis kombineras med lokal kännedom kan vi erbjuda våra kunder det bästa från två världar då globala insikter omvandlas till lokal praktisk handling. Beslut om stora investeringar i sjukvård och infrastruktur ställer stora krav på investeringsstyrning, djupa redovisningskunskaper och en förstklassig risk- och internkontrollhantering. Där kan vi på KPMG erbjuda stöd. Vi har även världsledande kunskap om styrning av sjukvårdsystem, ett område som nu är aktuellt inför omställningen till framtidens hälso- och sjukvård. Vi erbjuder rådgivning inom flera andra områden såsom stödprocesser; exempelvis ekonomi och inköp för att nämna några exempel.

Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården pågår ständiga förändringsprocesser som kräver nya lösningar för att hitta sätt att hantera det ökande behovet och efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster. Nya effektiva metoder för diagnos och behandling innebär att hälso- och sjukvården kan förebygga, bota och lindra en större mängd av sjuklighet i befolkningen. Även den ökande andelen äldre i befolkningen kommer att medföra att behovet och efterfrågan av hälso- och sjukvård kommer att förändras och innebära stora utmaningar. Detta kräver en ändamålsenlig styrning och ledning av hälso- och sjukvården och alternativa driftformer.

Läkemedelsföretagen står inför ett enormt tryck för att hantera den globala prispressen, utveckla nya produkter och hantera den ökade översynen från stat och andra offentliga aktörer. Bioteknologibranschens utmaning finns bland annat i att säkerställa inflödet av kapital för att på så sätt kunna ta fram nya innovativa medicinska produkter och tjänster. För att fortsätta vara konkurrenskraftig på en marknad i förändring krävs en målinriktad planering och ett effektivt användande av resurser. Vi kan hjälpa er att hantera detta och utnyttja de möjligheter som skapas.

KPMG har egna specialister inom ekonomi, finansiering och vårdens alla strukturer och processer. Våra specialister har en långtgående erfarenhet både från ledande positioner inom näringsliv, offentlig verksamhet och som rådgivare. Genom sin erfarenheter har de breda kunskapsnätverk nationellt och internationellt.

Några av de tjänster vi erbjuder:

Verksamhets- och affärsutveckling
Ledarskapsutveckling och coachning
Riskhantering och regelverk
Transfer pricing
Etik
Utredningar
Revision
Uppföljning och utvärdering
Analys av vårdkedjor och kostnader
Hälsoekonomi
Logistik

Kontakter

Klicka på bilden på den person du vill ha kontakt med.

Offentlig sektor

Hälso- och sjukvård

Kommuner

Mer info

Företag: KPMG
Orgnr: 556043-4465
Adress: Vasagatan 16, 101 27 Stockholm
Telefon: +46 8-723 91 00

mail: info@kpmg.se

Hemsida: KPMG

Taggad i ämnesområden

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png