Söderberg-Partners

Kursarrangör:
Kursform:

Vilka är Söderberg & Partners?

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess som styrelseordförande.

De ursprungliga nio analytikerna har vuxit till 2200 medarbetare i sju länder. Det allra första affärsområdet var pensionsrådgivning, tätt följt av sak-verksamheten. Därefter har alltfler affärsområden vuxit fram. Analysavdelningen har växt och breddats till att täcka in flera nya områden, och Söderberg & Partners är idag en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Vad vi tror på

Vi är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra, och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch. Vår vision är att vara proaktiva idag för att våra kunder ska kunna leva ett tryggare och rikare liv i morgon. För att lyckas med det är det viktigt att vår relation till våra kunder vilar på en värdegrund där personlig hänsyn, välgrundade analyser, och öppenhet utgör hörnstenarna.

Vår relation med våra kunder – och i förlängningen hela vår affär – bygger på förtroende. Vi är beroende av att våra kunder känner förtroende för oss, att de känner att de får just den hjälp de behöver, och att de känner sig nöjda med den hjälpen. För att vi ska kunna etablera och behålla detta förtroende hos våra kunder är det därför nödvändigt för oss att alla våra medarbetare förstår och delar vår vision och våra värderingar.

Branschens nöjdaste kunder

Söderberg & Partners har nio år i rad fått bäst betyg av alla försäkringsförmedlare i Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning. Våra kundundersökningar visar även att vi både skapar tydliga mervärden och har förståelse för kundens unika behov.

95 % av våra kunder rekommenderar oss till vänner och kollegor
90 % av våra kunder tycker att vi är lätta att ha och göra med
78 % av våra kunder tycker att vi är förnyare av branschen

Intern kvalitetskontroll

Utöver den externa funktionen för regelefterlevnad har Söderberg & Partners skapat en intern kvalitetskontroll som syftar till att säkerställa en effektiv kontroll av kvaliteten på verksamhetens leveranser. Den interna kvalitetskontrollen är en viktig del för att kunna arbeta med ständig förbättring av verksamheten.

Riskkontroll

Söderberg & Partners har en centralt inrättad funktion för riskhantering och riskkontroll som är oberoende i relation till verksamheten. Funktionen förser styrelse och ledning med information om företagets risker och analyser av utvecklingen av dessa samt föreslår i förekommande fall ändringar i styrdokument och processer.  Genom att identifiera riskområden och vid behov komma med åtgärdsförslag hanterar och förbättrar Söderberg & Partners löpande sin risksituation.

Söderberg & Partners minimerar även sina operativa risker dels genom att upprätta och implementera erforderliga regler, instruktioner och riktlinjer för respektive del av verksamheten, dels genom att följa upp de kunskapskrav för ledning och anställda som uppställs i de författningar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar verksamheten och dels genom att teckna ansvarsförsäkringar för verksamheten.

Internrevision

Internrevisionen, som är en oberoende granskningsfunktion direkt underställd styrelsen, utför riskbaserade och regelstyrda granskningar av såväl den operationella verksamheten som andra kontrollfunktioner (funktionen för riskhantering och funktionen för regelefterlevnad).

Mer information

Söderberg & Partners
Orgnr: 559193-0788
Adress: Regeringsgatan 45, 111 56 Stockholm
Telefon: 08-451 50 00
Taggad i ämnesområden

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram