KEFs remissvar – Förslag till regler om nedskrivning av kommunala tillgångar i kommunala företag

Kategorier: Opinion.

Allmänna synpunkter

Kommunalekonomernas förening anser det angeläget att nuvarande normering utvecklas så att hänsyn tas till förutsättningarna som gäller för verksamhet som omfattas av självkostnadsprincipen eller vinstförbud och bedrivs i bolagsform. Vi välkomnar därför att bokföringsnämnden har tagit tag i frågan.

Synpunkter

I nuvarande förslag föreslås att verksamhet som omfattas av självkostnadsprincipen enligt kommunallagen 8 kap. 3c ska få tillämpa punkterna 37.23-37.27. Vi vill uppmärksamma att det också finns annan speciallagstiftning som innehåller vinstförbud t.ex. lag om allmänna vattentjänster.

Innebörden av förslaget på hur förlustvärdet ska fastställas skiljer sig i viss mån från Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR 19 Nedskrivningar. Det kan t.ex. innebära att en tillgång som ska skrivas ner i kommunen inte behöver skrivas ner i ett bolag allt annat lika. Vi anser att det är en olycklig effekt. Vi föreslår därför att reglerna för kommunala bolag i första hand byggs på reglerna i RKR 19.

Om det inte anses möjligt tycker vi BFNs förslag ändå innebär en klar förbättring i förhållande till nuvarande regelverk.

// Styrelsen i Kommunalekonomernas förening

Ladda ner  hela remissvaret här >>