KEF:s remissvar på RKR 14 och 15

10 jun, 2019

 

 

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har skickat rekommendationerna för RKR 14 och 15 på remiss till KEF. Utkasten till dessa två rekommendationer kan du läsa på Rådet för kommunal redovisnings hemsida: rkr.se

Det är vår uppfattning att alla rekommendationer som utfärdas av RKR bör skickas på remiss. Ett remissförfarande skapar bl.a. bättre förutsättningar för förankring, insikt om behov av förklaringar och förtydliganden.

 

Generella synpunkter

Gemensamt för både RKR 14 och 15 är formuleringar som innebär att RKR ställer krav på budgeten. Dvs att budget ska upprättas (för koncern) och hur den ska upprättas (samma principer som redovisningen).

 

Synpunkter på RKR 14

”Driftredovisningens avseende utfall och budget ska vara beräknade enligt samma metoder och principer, samt även i övrigt vara jämförbara.”

Det är KEFs uppfattning att RKR ska normera redovisningen och inte budgeten. Däremot är det lämpligt att normera krav på upplysningar som hjälper läsaren att förstå avvikelser mot budget i fall budgeten inte är upprättad i enlighet med de regler som gäller för redovisningen.

Rekommendationen lämnar ingen vägledning hur följande situationer ska hanteras:

  • byte av princip mellan åren för tex interndebitering
  • ändrad organisation mellan åren
  • ombudgetering under året

Det underlättar om rekommendationen klargör hur dessa situationer ska hanteras.

Det är vår uppfattning när det gäller ombudgetering att utfall ska jämföras med senast fastställda budget.

 

”Upplysningar om kommunens drift- och investeringsbudgets uppbyggnad och interna principer för ekonomistyrning ska lämnas i not eller annat dokument som noten hänvisar till”

Vi anser inte att dessa upplysningar ska vara obligatoriska i årsredovisningen. Behovet av sådana upplysningar kan bedömas av respektive redovisningsskyldig. Vi anser också att det vore olyckligt om obligatorisk information skulle finnas i något annat dokument som man hänvisar till.

Under upplysningar exemplifieras internredovisningsprinciper. Ett ytterligare exempel på internredovisningsprinciper att lyfta fram är internhyror.

Vi saknar vägledning om hur jämförelsestörande poster ska hanteras i drifts- och investeringsredovisningen. Ska de kommenteras? Ska RKR12 tillämpas även på driftredovisningen? Det är vår uppfattning att krav på upplysning om jämförelsestörande poster inte ska ställas på drift och investeringsredovisningen.

 

Synpunkter på bilagan med exempel till RKR 14

Kopplingen mellan drift och investeringsredovisning kan med fördel kompletteras med justeringsrader för finansiella poster och extraordinära poster. Det kan ju finnas sådana poster i driftredovisningen som inte landar i externredovisningens verksamhetens intäkter resp verksamhetens kostnader.

Exemplet med driftredovisning. Budgetavvikelse netto är kanske mer intressant?

 

Synpunkter på RKR 15

”Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker”

Det är KEFs uppfattning att rubrikerna i förvaltningsberättelsen inte ska vara obligatoriska. Hur förvaltningsberättelsen disponeras bör kunna avgöras av respektive redovisningsskyldig så länge all obligatorisk information finns med. Exempelvis kan förväntad utveckling i stället för att vara ett eget avsnitt beskrivas i sitt sammanhang med respektive informationsområde.

Det är bra att RKR lämnar vägledning om vad som ska/kan kommenteras inom respektive informationsområde.

Med nuvarande förslag på obligatoriska rubriker blir det lite ologiskt att under rubriken ”Viktiga förhållanden….” ha med konsekvensbeskrivningar som tar sikte på framtiden, det borde i så fall snarare beskrivas under förväntad utveckling, ett faktum som ytterligare talar för att rubrikerna inte ska vara obligatoriska.

Under rubriken ”Styrning och uppföljning” är det önskvärt med mer vägledning kring vad som kan höra hemma här.

Under rubriken ”God ekonomisk hushållning…” saknar vi förtydligande om vad utvärdering av ekonomisk ställning ska innehålla. Eftersom efterlevnaden av denna bestämmelse enligt tidigare praxisstudier är synnerligen dålig kan det vara särskilt viktigt med vägledning här.

”Förvaltningsberättelsen ska innehålla….Den totala budgetavvikelsen lämnas för den kommunala koncernen och för kommunen.”

Det är KEFs uppfattning att RKR ska normera redovisningen och inte budgeten. Merparten av Sveriges kommuner upprättar idag inte koncernbudget och det är inte rådets roll att tvinga fram en sådan. Vi anser därför att det inte bör ställas krav på redovisning av budgetavvikelse för den kommunala koncernen.

Balanskravsresultatet - på förekommen anledning kan det vara skäl att förtydliga synnerliga skäl inte är något skäl utan ett samlingsbegrepp för motiv till varför det egna kapitalet inte ska återställas inom tre år. Dvs motiveringen ska beskrivas.

 

Synpunkter på bilagan med exempel till RKR 15

Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling

Frågan är om inte exemplet är mer begränsande än tydliggörande. Här finns mycket mer som kan beskriva utvecklingen av verksamheten, antal elever, brukare, bostäder till uthyrning etc. Kanske bättre att låta exemplet utgå och överlåta till redovisningsskyldiga att utveckla praxis?

Bilaga 3 och 4

Det kan i exemplen vara bra att ta med ränterisk för pensionsskulden och ev andra avsättningar också.

 

//Styrelsen för Sveriges kommunalekonomer

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram