KEFs remissvar – SOU 2016:66 Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor

27 feb, 2017

Kommunalekonomernas förening,

avstyrker förslaget att införa krav på att hemkommunens bidrag till enskilda huvudmän även ska bestå av ett strukturbelopp,

tillstyrker att schablonen för administration avskaffas,

avstyrker förslaget att samtliga kostnadsposter i grundbeloppet ska specificeras i bidragsbeslutet,

avstyrker förslaget att införa ett nytt beslut om bidragsbelopp (avstämningsbeslut) samt

avstyrker förslaget att införa en ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå.

Motiveringar

Kommunalekonomernas förening anser att det är viktigt med öppenhet och transparens, lika villkor samt kommunalt självstyre. Det är utgångspunkten för våra synpunkter på remissen.

Kommunalekonomernas förening avstyrker förslaget att införa krav på att hemkommunens bidrag till enskilda huvudmän ska förutom grundbelopp, och i förekommande fall tilläggsbelopp, även bestå av ett strukturbelopp. Varje kommun måste själv kunna avgöra hur budgeten fördelas och om det är aktuellt att ha en resursfördelningsmodell som innehåller kompensation för skillnader i strukturella förutsättningar.

Kommunalekonomernas förening tillstyrker förslaget att dagens schablon avseende kommuners ersättning till enskilda huvudmän för administrativa kostnader ska tas bort. Föreningen tillstyrker att ersättningen för administration ska baseras på hemkommunens budget. Att ta bort schablonen för administrativa kostnader stärker offentliga bidrag på lika villkor.

Kommunalekonomernas förening avstyrker förslaget att samtliga kostnadsposter i grundbeloppet ska specificeras i bidragsbeslutet. Varje kommun ansvarar för att fastställa sin budget och hur resursfördelningsmodellen inom kommunen ska se ut. Att fördela budgeten utifrån kostnadsposter som i detalj styr hur resurserna ska användas inom skolenheterna är tveksamt. Resursfördelningen ska ske utifrån kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Därtill anger skollagen att det är rektorn och förskolechefen som ansvarar för att fördela resurserna inom enheten. Det är däremot av stor vikt att kommunen redogör för sin resursfördelningsmodell. Det bidrar till att uppnå transparens och säkerställa offentliga bidrag på lika villkor.

Kommunalekonomernas förening avstyrker förslaget att införa ett nytt beslut om bidragsbelopp (avstämningsbeslut) senast den 30 september året efter det år bidraget avsåg. Behovet av att stämma av beslutat grundbelopp mot faktiskt utfall föreligger endast om kommunen tillåter att skolorna har underskott och skolorna får beviljat att inte ta med detta underskott till påföljande år. För de kommuner där skolorna inte uppvisar underskott eller där skolorna har underskott men får ta med sig underskott för att arbeta in under kommande år finns inget behov av att ta ytterligare ett beslut om bidragsbelopp. Det finns således ej behov av att införa generella krav på nytt beslut om bidragsbelopp (avstämningsbeslut) senast den 30 september året efter det år bidraget avsåg. Nuvarande rättspraxis är tillräcklig.

Kommunalekonomernas förening avstyrker förslaget att införa ett krav på jämförbar ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå för såväl kommunala som enskilda huvudmän. Förutsättningarna för att tillämpa offentliga bidrag på lika villkor bör stärkas, men kommunalekonomernas förening anser inte att det uppnås genom att ha en redovisning på skolenhetsnivå. Det kräver en omfattande arbetsinsats för att göra ett räkenskapssammandrag för pedagogisk verksamhet uppdelat på skolenheter. Värdet av att göra en redovisning på enhetsnivå blir dessutom lågt eftersom en stor del av kostnaderna är gemensamma och därför fördelas ut med schabloner. Att införa en redovisning per skolenhet är en detaljreglering som inte stärker förutsättningarna för att tillämpa offentliga bidrag på lika villkor.

 

//Styrelsen i Kommunalekonomernas förening

Ladda ner hela remissvaret här>>

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram