Ekonomi för politiker (On demand)

Arrangör:

On demand i kommuner och regioner

Syftet med denna endagsutbildning är, att i samarbete med kommunens egna ekonomer, öka politikers övergripande kunskaper och förståelse för kommunal ekonomi. Utbildningen är en ”On demand utbildning” som ges lokalt i kommuner och regioner.

Varför en ekonomiutbildning för politiker?

Kommuner och regioner har under senare år fått hantera allt snabbare svängningar i konjekturen. Det har lett till en ökad fokusering på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det också genomförts en decentralisering av det ekonomiska ansvaret. Detta innebär att politiker på olika nivåer i kommuner och regioner får lägga en allt större del av sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar av olika slag. Många politiker upplever att detta är betungande och att man inte har tillräckliga kunskaper för att förstå de ibland relativt komplexa ekonomiska frågeställningarna som hanteras i kommuner och regioner.

KEF har därför tagit fram en utbildning som ger politiker en möjlighet att förbättra och uppdatera sina kunskaper om den kommunal ekonomistyrning och redovisning. Utbildningen innehåller ett antal föreläsningar som ger kunskaper kring grundläggande teoretiska metoder och modeller. Tanken är att dessa föreläsningar skall kompletteras med lokala förutsättningar för den kommunala ekonomin. Utbildning som specialanpassas för beställaren, är alltså tänkt att fokusera på grundläggande baskunskaper varvat med lokala ekonomiska styr- och uppföljningsmodeller. Utbildningens innehåll går att styra utifrån kommunens eller regioners behov. Utbildningen kan ges över en eller två dagar.

Exempel på tänkbart innehållet i utbildningen

  • Den kommunala sektorns finansiering och verksamhet - Vad skiljer en kommun eller region från ett företag? Hur påverkar det ekonomistyrning och redovisning? Kostnader och intäkter i en kommun. Hur fungerar det kommunala skatteutjämningssystemet?
  • Budgetering och uppföljning - Hur fungerar budgetprocessen i en kommun eller region? Vilka modeller och metoder för budgetering och resursfördelning används? Vilka ekonomistyrningsmodeller används. Fördelar och nackdelar med olika metoder. Den kommunala resursfördelningsprocessen – mer än bara siffror. Hur arbetar vi med uppföljning i kommuner och regioner? Vilka fallgropar kan man undvika? Målstyrning – vad krävs för att sätta kvalitativa mål?
  • Redovisningens grunder - Varför redovisning och vilken nytta har vi av den? Vad styr den kommunala redovisningen? Vad är och hur använder man en resultat- och balansräkning? Vad är en investering och hur påverkar den ekonomin?
  • Finansiell bedömning - Hur analyserar och tolkar man en kommuns eller en regions ekonomiska utveckling och ställning? Vad är och innebär god ekonomisk hushållning, balanskrav och RUR?

Kursansvarig

Utbildningen leds av Hans Petersson på KEF. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF) och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi. Han tidigare lett ett antal ekonomiutbildningar för chefer av olika slag.

Information

Frågor om innehåll

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor
Bekräftelse

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram