Ny ekonom i kommun eller region

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 29 nov, 2021 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning


Utbildningen omfattar tre kursdagar: 29 november, 2 december och 10 december 2021.

En utbildning för dig som är ny ekonom i kommunen, regionen eller kommunalförbund och som vill öka dina kunskaper om det som är unikt med att jobba i kommunal sektor. Utbildningen passar för alla ekonomer i kommuner, regioner och kommunalförbund.

Som ekonom i kommun eller region deltar du i utredningar som rör förändringar av den kommunala verksamheten, fungerar som handläggare i enskilda ärenden eller är ansvarig för en mängd administrativa rutiner som rör uppföljning, utvärdering och kontroll av verksamhet eller ekonomi. Erfarenheterna visar att om du ska fungera effektivt krävs det att du även kontinuerligt uppdaterar dina kunskaper om de gemensamma rättsreglerna. Mot denna bakgrund har kursens program utarbetats.

 

Innehåll

Kursinnehåll – Ny ekonom i kommun eller region (pdf)

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och orientering om det som är specifikt med att arbeta i en kommun eller region. Vi kommer bl a att behandla frågeställningar kring associationsrätt, offentligrättsliga regler, ekonomi- och verksamhetsstyrning och kommunal redovisning.

Under dagarna kommer följande områden att gås igenom och diskuterats,

  • Kommunallagens ekonomikapitel.
  • Kommunen eller regioners ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Kommunal externredovisning
  • Kommunal internredovisning
  • Skatteutjämningssystemet
  • Den kommunala organisationen; Vem beslutar om vad – fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna eller tjänstemännen?
  •  Kommunerna och konkurrensen; Kommunernas styrning av privata utförare och kommunala bolag, tillsynsmyndigheter och påföljder samt besvärsinstanser.
  • Offentlighetsprincipen; allmänna handlingar, yttrandefrihet, meddelarfrihet, sekretess, tystnadsplikt.

Under kursen lämnas också utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte kring era frågeställningar.

 

Målgrupp

Målgruppen är nyanställda ekonomer som läst företagsekonomi, men saknar utbildning för det som är specifikt med att jobba i kommunal sektor. Kursen kan med fördel också läsas av andra än nyanställda som har kunskapsluckor inom ovan uppräknade områden.

Utbildningen passar för alla ekonomer i kommuner, regioner och kommunalförbund.

 

Föreläsare

Föreläsare är Hans Petersson. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF), Kommunforskning i Västsverige och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.

Förläsare för juridikdelen är Kristine Nilsson Wieslander. Kristine är jurist och specialiserad inom offentlig rätt och immaterialrätt. Hon har lång erfarenhet som ombud i överprövningar av offentliga upphandlingar. Hon är även ombud i immaterialrättsliga tvister. Kristine har erfarenhet från domstol, advokatbyrå, region och kommun.

Information

Sista anmälningsdag
20 nov, 2021
Pris

Medlem: 10 000 kr
Icke-medlem: 11 000 kr

Boka senast 15 oktober och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram