Arkivering och hantering av räkenskapsinformation

Kursform: KEF

Datum & Tid

Datum: 15 nov, 2018 Tid: 09:30 - 16:30

Plats: Kungsvalvet

Hanteringen av information (inkl. olika handlingar) är idag komplex och sker i hög grad helt elektroniskt. Kommunalekonomernas förening inbjuder därför till en kurs om arkiv och hantering av den information som hanteras inom redovisningen.

Arkivlagen föreskriver att allmänna handlingar bevaras för att möjliggöra insyn i kommunernas verksamheter och tillgodose behovet av information för såväl enskilda personer som kommunala myndigheter. Utöver det ska våra kommunala arkiv bevaras för forskningens behov.

En stor del av den information som hanteras inom redovisningen är allmänna handlingar.   Redovisningslagen ställer krav på hantering av räkenskapsinformation. Även EU ställer krav på hur information hanteras. En god ordning främjar förtroendet för kommunens olika verksamheter.  En bristande hantering kan ge ett flertal negativa konsekvenser.

I kursen går vi igenom arkivlagens syften och regler samt redovisningslagens krav på räkenskapsinformation. Kursen omfattar hur hanteringen kan förbättras för att i ökad grad uppfylla olika intressenters behov, t ex via en effektiv hantering av arkiv med stöd en

Inom en snar framtid väntas det bli krav på alla upphandlande enheter enligt LOU att ta emot e-fakturor och på deras leverantörer att skicka e-faktura. I kursen berörs frågor som är viktiga att tänka på kring arkiv och e-fakturering. I den nya redovisningslagen kommer förändringar kring arkivering av räkenskapsinformation.

Kursinnehåll

  • Offentlighetsprincipen, Allmänna handlingar och räkenskapsinformation

Vad är en allmän handling? När blir digital information allmän handling? Arkiverade handlingar ska bevaras men hur, hur länge och varför? Vad innebär begreppet räkenskapsinformation? Vad är räkenskapsinformation inom E-handel?

  • Intressenter och olika behov

Arkivlagen och redovisningslagens krav på räkenskapsinformation. Varför ska vi bevara information och hur länge? Exempel på andra krav som ställs, t ex en kostnadseffektiv hantering. Får man gallra och i så fall när?

  • Risker i arkivhanteringen

Exempel på risker.

  • Kartläggning av redovisningsinformation

Hur kan man arbeta för att få en nulägesbild avseende information och handlingar inom redovisningen? (t ex kartläggning av informationsflöden, processer och verifieringskedjor)

  • Intern styrning och kontroll på hanteringen av information/handlingar

Vad gör hanteringen effektiv och säker? Vad innebär processorienterad arkivredovisning och hur kan den tillämpas? Vad kan göra hantering av arkivet effektivare? Hur kan olika roller inom olika verksamheter samverka, (redovisning, löner, IT, arkivfunktionen?). Ledningens uppföljning och analyser av risker?

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomer, arkivansvariga chefer och arkivarier, IT och- systemansvariga samt övriga som har intresse av att fördjupa sina kunskaper i hanteringen av allmänna handlingar m.m.

Föreläsare

Eva Lindelöw Sjöö är arkivarie och har sedan 25 år arbetat med kommunala arkivfrågor såväl inom kommuner, landsting och som konsult inom kommunal sektor. Eva är idag enhetschef för kommunarkivet och kanslienheten i Gävle kommun. Hon är ledamot i Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som bl.a. ger ut skriftserien ”Bevara eller gallra” och är bland annat en av två medförfattare till skriften ”Vem bestämmer om arkiv i kommunen”. Vid sidan av det utbildar hon i arkivfrågor inom sitt eget företag Ad Acta Arkiv & Dokumentservice. Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF). Göran har arbetat över 25 år som revisor. Han är certifierad kommunal revisor och certifierad inom process och verksamhetsutveckling. Han har lång erfarenhet kring olika metoder som kan användas för att förbättra hantering av räkenskapsinformation.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
15 okt, 2018
Pris

Medlem: 3 250 kr
Icke-medlem: 3 950 kr

Boka före den 14 september och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram