Arkivering och hantering av räkenskapsinformation

Datum/Tid
Datum: 28 apr, 2020
Tid: 09:30 - 16:30

Ort
Kungsvalvet


Hanteringen av information (inkl. olika handlingar) är idag komplex och sker i hög grad helt elektroniskt. Kommunalekonomernas förening inbjuder därför till en kurs om arkiv och hantering av den information som hanteras inom redovisningen.

Arkivlagen föreskriver att allmänna handlingar bevaras för att möjliggöra insyn i kommunernas verksamheter och tillgodose behovet av information för såväl enskilda personer som kommunala myndigheter. Utöver det ska våra kommunala arkiv bevaras för forskningens behov.

En stor del av den information som hanteras inom redovisningen är allmänna handlingar. Redovisningslagen ställer krav på hantering av räkenskapsinformation. Även EU ställer krav på hur information hanteras. En god ordning främjar förtroendet för kommunens olika verksamheter. En bristande hantering kan ge ett flertal negativa konsekvenser.

I kursen går vi igenom arkivlagens syften och regler samt redovisningslagens krav på räkenskapsinformation. Vi kommer att gå igenom en metod identifiera handlingar inom redovisningen (räkenskapsinformation m.m.) utifrån kartläggning av processer

 

Program – Arkivering och hantering av räkenskapsinformation (pdf) 

 

Kursinnehåll

 • Offentlighetsprincipen, Allmänna handlingar och räkenskapsinformation
  Vad är en allmän handling?  När blir digital information allmän handling? Arkiverade handlingar ska bevaras men hur, hur länge och varför? Vad innebär begreppet räkenskapsinformation?  
 • Intressenter och olika behov
  Arkivlagen och redovisningslagens krav på räkenskapsinformation. Varför ska vi bevara information och hur länge? Exempel på andra krav som ställs, t ex en kostnadseffektiv hantering. Får man gallra och i så fall när?
 • Risker i arkivhanteringen 
 • Kartläggning av redovisningsinformation
  Hur kan man arbeta för att få en nulägesbild avseende information och handlingar inom redovisningen?  (t ex kartläggning av informationsflöden, processer och verifieringskedjor)
 • Intern styrning och kontroll på hanteringen av information/handlingar
  Vad gör hanteringen effektiv och säker?  Vad innebär processorienterad arkivredovisning och hur kan den tillämpas? Vad kan göra hantering av arkivet effektivare?  Hur kan olika roller inom olika verksamheter samverka, (redovisning, löner, IT, arkivfunktionen?).

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomer, arkivansvariga chefer och arkivarier, IT och- systemansvariga samt övriga som har intresse av att fördjupa sina kunskaper i hanteringen av allmänna handlingar m.m.

 

Föreläsare

Eva Lindelöw Sjöö är arkivarie och har sedan 28 år arbetat med kommunala arkivfrågor såväl inom kommuner, landsting och som konsult inom kommunal sektor. Eva är idag enhetschef för kommunarkivet och kanslienheten i Gävle kommun. Hon är ledamot i Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som bl.a. ger ut skriftserien ”Bevara eller gallra” och är bland annat en av två medförfattare till skriften ”Vem bestämmer om arkiv i kommunen”. Vid sidan av det utbildar hon i arkivfrågor inom sitt eget företag Ad Acta Arkiv & Dokumentservice.

Göran Persson Lingman, Kommunalekonomernas förening (KEF).  Göran har arbetat över 25 år som revisor.  Han har lång erfarenhet kring olika metoder som kan användas för att förbättra hanteringen av räkenskapsinformation.

 

 

Pris

Medlem: 3 450 kr
Icke-medlem: 4 150 kr

Boka senast 28 februari och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

26 mar, 2020

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Arkivering och hantering av räkenskapsinformation

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png