Exploateringsredovisning för sakkunniga revisorer

Datum & Tid

Datum: 16 jan, 2020 Tid: 09:30 - 15:30

Markexploatering är en ekonomiskt omfattande verksamhet i många kommuner. Korrekta beslutsunderlag och rapportering om exploatering förutsätter kunskaper om redovisningsreglerna som utgör förutsättningar för kalkylering och budget. Under 2019 har redovisningen av intäkter fått stor uppmärksamhet men uppdelningen mellan drift och investering samt hantering av kommun- och koncerninterna poster är också områden som behöver uppmärksammas.

Under 2019 har Kommunalekonomernas förening utbildat drygt 300 personer verksamma inom ekonom och exploatering. Det som är uppenbart är att det finns stora brister på många håll i redovisningen både principiellt och beloppsmässigt. Den budgetstyrda redovisningen från 1956 års kapitalredovisningskommitté finns på vissa håll fortfarande kvar.

Målsättningen med temadagen är att förmedla innebörden av god redovisningssed i exploateringsverksamheten, uppmärksamma deltagarna på var väsentliga avvikelser kan finnas och förhoppningsvis gemensamt ta fram ett granskningsprogram för exploateringsredovisningen. Avsikten är också att lämna utrymme för diskussion om bedömningsgrunder.

 

Program – Exploateringsredovisning för sakkunniga revisorer (pdf)

 

Innehåll

Temadagen behandlar bl.a.

  • Vad är ett markanvisnings- och exploateringsavtal samt gatuersättning. Hur påverkar de olika finansieringsformerna sättet att redovisa?
  • Vad är god redovisningssed i exploateringsverksamheten. Vad är nya regler och vad gäller sedan tidigare?
  • Vilka förändringar ska påverka ingångsbalansräkning 2019 och hur. Hur långt tillbaka ska det justeras/rättas?
  • Var är det vanligt att det finns fel i redovisningen?
  • Vilka insatser och bedömningar är lämpliga att göra från revisionen.

 

Föreläsare

Ola Eriksson kanslichef, Kommunalekonomernas förening. Ola har deltagit som expert i arbetet med framtagande av den nya lagen om lag om Kommunal bokföring och redovisning. Ola har bl.a. varit huvudförfattare till RKRs idéskrifter om redovisning av markexploatering och genomfört ett stort antal utbildningar om exploateringsredovisning.

Per-Åke Brunström, Certifierad revisor, EY. Per-Åke har deltagit som expert i arbetet med framtagande av den nya lagen om lag om Kommunal bokföring och redovisning. Per-Åke är ordförande i Skyrevs kommitté för god kommunal revisors- och revisionssed. Per-Åke är också ledamot i Rådet för kommunal redovisnings expertgrupp.

 

Målgrupp

Målgruppen är du som i egenskap av sakkunnig revisor reviderar räkenskaper eller exploateringsprocesser i kommuner eller regioner.

Information

Sista anmälningsdag
16 dec, 2019
Pris

Kursavgift: 4 500 kr.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram