Fördjupningskurs kommunal redovisning

Datum/Tid
Datum: 2 Okt, 2018 - 7 Nov, 2018
Tid: Hela dagen

Ort
Saturnus Konferens


Kursdatum (5 dagar): 2–4 oktober och 6–7 november

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en femdagars fördjupningskurs i kommunal redovisning. Utbildningen syftar till att ge deltagarna förmåga att hantera mer komplexa frågor i den kommunala redovisningen. Föreläsningar varvas med övningar och diskussioner.

Målgrupp och syfte med utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som, eller ska bli, redovisningschef, ekonomichef, revisor eller motsvarande. Kursen utgör en del av KEF:s certifieringsprogram. Du kan naturligtvis gå kursen även om du inte har för avsikt att delta i certifieringsprogrammet.

Syftet med utbildningen är du skall få möjlighet att fördjupa dig inom redovisningsområdet genom att ta ställning till ett antal avancerade redovisningsproblem utifrån teori och praxis. Ett extra fokus kommer att läggas på hur den nya redovisningslagstiftningen fr om 2019 påverkar redovisningen i kommuner och landsting.

Tanken är att, när du har genomgått kursen, skall bli bättre på att lösa redovisningsproblem genom att tillämpa och tolka redovisningsteori, lagstiftning och rekommendationer i praktiken.

Kursens innehåll

  • Genomgång och fördjupning av lagreglering av den kommunala redovisningen, RKR:s roll och särlagstiftning. Vi kommer gå igenom ett antal RKR:s rekommendationer, där teori kombineras med problemlösning via ett antal praktikfall.
  • Redovisningsteori inklusive RKR:s ramverk. Tillämpning av ”God redovisningssed” i teori och praktik.
  • Normgivning och utveckling i övriga sektorer i Sverige och internationellt.
  • Hur utformas en årsredovisning med utgångspunkt från bl. a förvaltnings-berättelsen, finansiella rapporter och notapparaten.
  • Finansiell analys av kommun och landsting.
  • Deltagarna förväntas också at göra ett projektarbete mellan tillfälle 1 och 2.

Föreläsare

Ola Eriksson är kanslichef på Kommunalekonomernas förening. Ola har mycket lång erfarenhet av redovisning inom området. Han skrivit ett antal böcker och bl.a. deltagit som expert i översynen av lag om kommunal redovisning.

Hans Petersson arbetar på Kommunalekonomernas förening. Hans har en bakgrund som ekonomichef och koncernredovisningschef. Han är också verksam på Förvaltningshögskolan och författat ett antal böcker och skrifter inom redovisning och finansiell analys.

Torbjörn Tagesson är Professor vid Linköpings universitet och kanslichef för Rådet för kommunal redovisning. Torbjörn har spelat en framträdande roll under senare år när det gäller den kommunala redovisningen och har bl.a. deltagit som expert i översynen av lag om kommunal redovisning.

Fredrik Ericsson är verksam som redovisningsspecialist på KPMG. Han är också ekonomie doktor och har disputerat vid Lunds universitet på en avhandling om redovisning av finansiella instrument. Fredrik arbetar främst med frågor som rör redovisning av finansiella instrument och han bistod Rådet för kommunal redovisning i samband med framtagandet av RKR 20 och RKR 21.

Förkunskapskrav

Kursen är utformad med utgångpunkt att du har förkunskaper motsvarande kunskapsmålen för redovisning i certifieringsprogrammets basnivå (grundkurs i redovisning). Kunskapsmålen hittar du här.

Pris

Medlem: 17 500 kr
Icke-medlem: 19 000 kr

Boka före den 21 juni och få 1000 kr i rabatt!
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

3 Sep, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Fördjupningskurs kommunal redovisning

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png