Granskning av den sammanställda redovisningen för sakkunniga revisorer

Datum & Tid

Datum: 11 okt, 2018 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: F7 möten och Konferens

Kommunalekonomernas förening och SKYREV inbjuder till en temadag om granskning av den sammanställda redovisningen. SKYREV har i sitt arbete med att succesivt införa en kommunal tillämpning av ISA som första rekommendation tagit fram ”Kommentarer till ISA 600: Särskilda övervägande – revision av koncernredovisningar”. Syftet med temadagen är att ge yrkesrevisorer kunskaper för att utföra granskningen av den sammanställda redovisningen på ett sätt som motsvarar intentionerna i SKYREV:s rekommendation.

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en helhetssyn på den kommunala ekonomin och verksamheten samt att åstadkomma en organisationsneutral redovisning som möjliggör jämförbarhet mellan kommuner. I takt med att en allt mer betydande del av den kommunala verksamheten bedrivs i andra juridiska personer än kommunal förvaltning, har den sammanställda redovisningens betydelse för helhetssyn och jämförbarhet ökat. Den får dock inte den uppmärksamhet och omsorg som motsvarar dess betydelse av vare sig de redovisningsskyldiga eller deras revisorer.

En ny kommunallag trädde i kraft 2018, lag om kommunal bokföring och redovisning börjar gälla 2019 och Rådet för kommunal redovisnings rekommendation är under omarbetande. Under temadagen beaktar vi de förändringar som bör beaktas vid kommande granskning av den sammanställda redovisningen.

Kursens innehåll

Det finansiella ramverket

 • Den nya kommunallagens bestämmelser om kommunala företag
 • Bestämmelser om revision (kommunallag och aktiebolagslag)
 • Lag om kommunala bokföring och redovisning
 • Rådet för kommunal redovisning

 Granskning av sammanställd redovisning

 • Skillnader mellan koncernrevison i bolag och kommuner
 • Förväntad omfattning på granskningen av den sammanställda redovisningen enligt SKYREV:
  • Revisorsintyg
  • Revisionsplan/revisionsinstruktion för koncernföretagen/underkoncernerna
  • Tidplan och rapportering
  • Kompetens och rutiner
  • Samarbete med revisorer i koncernföretagen
  • Konsolidering och elimineringar
  • Bedömning/uttalande om den sammanställda redovisningen

Riskområden och granskningsåtgärder

 • Intern kontroll: Organisation, instruktioner, rutiner, kompetens
 • Kommunkoncernens avgränsning: Definition av koncernföretag och privata utförare. Enheter som undantagits från konsolidering.
 • Konsolideringsmetod: Proportionell konsolidering, kapitalandelsmetod samt hantering av civilrättsliga underkoncerner
 • Justering för olikheter i redovisningsprinciper
 • Eliminering av förvärvat eget kapital: Förvärvskalkyler, hantering av koncernmässiga över och undervärden.
 • Eliminering av koncerninterna resultat- och balansposter
 • Eliminering av interna realisationsresultat
 • Förvärv eller avyttring av koncernföretag
 • Klassificering av poster i resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport
 • Noter och upplysning om redovisningsprinciper
 • Förvaltningsberättelsens innehåll: Verksamhetens utveckling, händelser och förhållanden, styrning och uppföljning, god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
 • Systemdokumentation och räkenskapsinformation

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är sakkunnig revisor i kommun och landsting som ska arbeta med granskningen av sammanställd redovisning.

Föreläsare

Per-Åke Brunström, Certifierad revisor, EY, och Ordförande i SKYREVs God sed kommitté. Per-Åke har erfarenhet av sammanställd redovisning både som revisor och konsult, han har bl.a. upprättat koncernbokslut och infört koncernrapporteringsrutiner i ett flertal stora kommuner.
Ola Eriksson, kanslichef, KEF. Ola har lång erfarenhet som utbildare och författare inom området kommunal redovisning.

Kursinformation

Sista anmälningsdag
11 sep, 2018
Pris

4 450 kr

Boka före den 11 augusti och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram