Intern kontroll i praktiken

Form: KEF
Mer information: Intern kontroll i praktiken 

Datum & Tid

Datum: 27 sep, 2017 - 28 sep, 2017 Tid: 10:00 - 16:30

Plats: Saturnus Konferens

Intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Det är också ett ämne som alltmer diskuteras i takt med att flera kommuner och landsting utvecklat formerna för att arbeta med intern kontroll. Ekonomerna är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. På detta seminarium går vi därför in på hur man kan arbeta rent praktiskt med de viktigaste komponenterna i ett system för intern kontroll och styrning genom att lyssna på företrädare för både kommuner, en region samt företag som arbetar med frågorna.

Föreläsare

Kursledare är Ola Eriksson, Kommunalekonomernas förening och Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet som konsulter, utbildare och författare i ämnet. Föreläsare är Linda Persson, vars uppdrag är att utveckla innebörden av intern styrning och kontroll inom Region Örebro län. Linda har därutöver ett projektledaransvar för att utveckla Region Örebro läns integrerade och övergripande ledningssystem. Linda har tidigare erfarenheter som projektledare för Kriminalvårdens nya styr- och uppföljningsmodell. Ulf Edoff och Charlotte Hedin, båda är controllers på Ekonomistaben, VO Controlling på Försäkringskassan. Jonas Kinnander är direktör för Ledningsstaben i Göteborgs stad och har en bred och omfattande erfarenhet från kommunen bland annat som ekonomichef och stadsdelschef. In-Anna Knutsdotter arbetar som interncontroller på Ledningsstaben i Göteborgs stad. Hon har tidigare arbetat som konsult och revisor både privat och inom Stadsrevisionen. Henrik Heyman arbetar på stadskontoret i Malmö stad med bland annat samordning av internkontrollarbetet. Han har gedigen erfaren­het av styrning och uppföljning inom staden. Marie Viremo arbetar inom serviceförvalt­ningen i Malmö stad med intern kontroll och riskhantering. Hon har tidigare erfarenhet av internkontrollarbete inom privat sektor. Därutöver kommer en representant från Stratsys att deltaga.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på enhets och/eller på kliniknivå. Det är en fördel om du har grundläggande kunskaper motsvarande KEFs introduktionskurs för ekonomer eller landstingsekonomer i intern kontroll.

Information

Sista anmälningsdag
25 aug, 2017
Pris

Medlem:  5 950 kr
Icke-medlem: 6 650 kr

Boka före den 30 juni och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram