KEF:s Controllerprogram 2022

Form: KEF
Mer information: KEF:s Controllerprogram 2022 

Datum & Tid

Datum: 23 mar, 2022 - 24 mar, 2022 Tid: 10:00 - 16:30

Plats: Rosersbergs slottshotell, Stockholm

Sju spännande dagar som kommer att rusta dig för framtida utmaningar!
Kursdatum: 23–24 mars, 10–12 maj samt 7–8 september 2022

 

Controllerrollen är både spännande och utmanande och kräver ständig utveckling för att kunna hantera de nya utmaningar som ställs i rollen och av samhället. För att kunna säkerställa en hög och bred kompetens inom vissa nyckelområden erbjuder därför KEF ett mångsidigt och utvecklande program för controllers och ekonomer under 2022. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kunskapen och tillvarata reflektioner från kollegorna som går programmet, har vi valt att köra det live. Programmet betonar vikten av att träffas fysiskt för att kunna diskutera frågor med sina nya kollegor och skapa nya nätverk. Av detta skäl kommer programmet förläggas på en plats som stödjer möjligheter till utbyte även efter kursdagens slut.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll: KEF:s Controllerprogram 2022 (pdf)

Kursinnehåll: KEF:s Controllerprogram 2022 (pdf)

 

Dag 1 – Framtidens controllerroll och omvärldsbevakning

Syftet med denna dag är att controllern/ekonomen ska få kunskaper om och möjlighet att reflektera kring hur rollen ser ut men framförallt hur den kan komma att utvecklas och vart vi är på väg. Dagen kommer att ge en utblick i omvärlden och vad som händer där som kan vara relevant för oss samt kommer deltagarna få ta del av KEF:s arbete med den framtida ekonomrollen samt den digitaliserade ekonomen.

INNEHÅLL

 • Introduktion till programmet
 • Framtidens roll - vad förväntas av mig och hur kan rollen komma att utvecklas framöver?
 • Vilka egenskaper är viktiga för framtidens controller?
 • Den digitaliserade ekonomen – kort om KEF:s pågående projekt samt vilka svar som getts i undersökningen
 • Ekonomen som värdeskapare
 • Vilka trender ser vi idag och vad kan det betyda för era kommuner?

 

Dag 2 – Intern kontroll

Syftet med denna dag är att ge controllern en god kunskap om kunder och intressenters behov som utgångspunkt för styrning, utveckling och en effektiv verksamhet. Därefter ska dagen även ge kunskap kring begreppet intern kontroll vilket är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Controllers är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här dagen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. den kunskap som behövs oavsett arbetsuppgifter.

INNEHÅLL

 • Viktiga utgångspunkter för styrning, uppföljning och utveckling
 • Vilka är verksamheternas kunder och värdemottagare?
 • Reflektioner kring behov och krav (vad som är viktigt för intressenten)
 • Vad ska hända och vad får inte hända? • Ansvar för den interna kontrollen
 • COSO - ramverk för intern kontroll • Riskanalysen - en förutsättning för rätt prioriteringar
 • Kontrollmiljön
 • Effektiva kontrollåtgärder
 • Övervakning och utvärdering
 • Arbetsformer och angreppssätt för att utveckla den interna kontrollen

 

 

Dag 3 till 5 – Styrning och analys

Syftet med dessa tre dagar är att ge controllern kunskap i metoder som kan användas för att styra och utveckla verksamheten, t ex behovs- och kravanalys (vad är viktigt vid en analys) och processkartan som stöd i styrning och utveckling. Därutöver kommer vi att ta upp metoder för att analysera problem, risker, styrkor och svagheter. Dagarna ger även en inblick i hur databasen Kolada kan användas för att jämföra sig mot andra. Vi kommer även att ge er en kort information kring hur Power Query kan användas för att underlätta arbetet med analyser och presentation via Excel. I utbildningen varvas teori och praktiska övningar i form av gruppuppgifter.

INNEHÅLL:

 • Målstyrningens problematik:
  - Utgångspunkter för målstyrningen
  - Hur tolkar vi uppnådda mål?
  - Vad bör väl genomtänkta mål innehålla?
  - Hur ökar vi värdeskapandet i målstyrningsprocessen?

 

 • Reflektioner kring vad som vi bör förstärka och göra mer av i våra verk samheter och vad vi bör göra mindre av (innefattar t ex begreppen slöserier och dolda kostnader)

 

 • Olika metoder som kan användas för att styra och utveckla verksamheten:
  - Intressent och kravanalys
  - Processkartan som medel för styrning och utveckling
  - Mäta, mått och mätsystem
  - Analys av verksamhetens styrkor och svagheter (SWOT, Gapanalys)
  - Analysera och beskriva problem/förbättringsbehov och värdera nyttoeffekter
  - Analys av risker
  - Analysera orsaker till problem, risker och avvikelser m.m. (5 varför och fiskbensanalys)
  - Strukturera och analysera kostnader (öka förståelsen för vad som driver kostnader som underlag i förbättringsarbetet m.m.)
  - Arbeta med KOLADA för att jämföra sig mot andra m.m.

 

 • Power Query ett måste för ekonomen att känna till

 

 

Dag 6 – Hur blir du en del i förändringsarbetet

Genom att få ett mer coachande förhållningssätt, kommer du att kunna vara en del av det stora förändringsarbetet. Du som person är en viktig del i den utveckling som kommunen måste genomgå. Vad är ett coachande förhållningssätt och varför vill inte andra se det du ser och göra det smarta?

INNEHÅLL

 • Vad är ett coachande förhållningssätt
 • Lär dig grunderna i att lyssna och ställa frågor
 • Vad kan orsaken vara till att andra inte vill förändra

 

 

Dag 7 – Avslutning och extern föreläsare

Den sista dagen kommer deltagarna att få presentera en uppgift som ska lösas i grupp. Uppgiften kommer att delas ut dag fem då vi går igenom olika analysmetoder. Därutöver kommer en hemlig föreläsare att avsluta dagen och programmet.

 

Föreläsare

Kursledare och föreläsare är Roland Svensson och Göran Persson Lingman, båda från KEF, Kommunalekonomernas förening.

Roland Svensson har mer än 20 års erfarenhet av styrning, kontroll, riskanalys samt omvärldsbevakningsfrågor. Roland har varit med och skrivit 6 olika böcker bland annat om intern kontroll, riskanalys och i vilken mån ekonomerna deltar i kommunernas digitaliseringsarbete (tillsammans med två forskare från Lunds universitet. Han har föreläst i mer än 160 kommuner och regioner och anlitats för föredrag i USA, Litauen och Spanien bland annat. Roland ansvarar för två av KEF:s projekt, Framtidens ekonomroll samt den Digitaliserade ekonomen.

Göran Persson Lingman har över 25 års erfarenhet av revision, utbildning och rådgivning. Göran har medverkat i framtagande av flera olika utvärderingsverktyg/ metoder i syfte att utveckla olika områden (t ex utvärdering av kvalitetssystem inom vården, hanteringen av löner, utvärdering av nämndens internkontrollarbete, informationssäkerhetsarbetet utifrån ISO2700x). Göran är certifierad processutvecklare och diplomutbildad inom verksamhetsutveckling. Därutöver kommer Göran Andersson att delta som föreläsare. Göran är verksam inom KEF. Han har mer än 25 års erfarenhet av kommunal verksamhet. Göran har lång erfarenhet som ledare på olika nivåer i en kommun såsom ekonomichef samt förvaltningschef. Göran är ICF-certifierad coach och utbildad ledarskapscoach med intresse för ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Därutöver kommer en eller två hemliga föreläsare att dyka upp. Mer om detta när programmet påbörjats.

 

För vem passar programmet?

Programmet riktar sig i första hand till dig som controller eller ekonom på central nivå eller förvaltningsnivå i en kommun eller region. Det passar även till dig som arbetar på kommunala bolag, i kommunalförbund, gemensam nämnd eller i ett finansiellt samordningsförbund. Ekonomichefer på förvaltningsnivå är ytterligare en målgrupp som detta program skulle passa för.

 

 

Plats

Programmet genomförs på Rosersbergs slottshotell, Slottsvägen 203 i Stockholm.

Läs mer om hotellet på: rosersbergsslott.se »

 

Kursdatum

 • 23–24 mars 2022
 • 10–12 maj 2022
 • 7–8 september 2022

Vi startar dag ett 10:00 med kaffe kl. 9.30 och avslutar kl. 16.30.

Dag två och tre startar kl. 9.00 och avslutas kl. 16.00. Dag två i block två avslutas kl. 16.30.

 

Logi

Deltagarna är garanterade rum till och med sista anmälningsdag. Du bokar och betalar själva för logi. Obs! Du måste boka logi för samtliga tillfällen samtidigt för att vara garanterade logi. Kostnad logi 1495:-kr/dygn inkl.moms. Mer information om logibokning kommer inom kort.

 

Information

Sista anmälningsdag
1 feb, 2022
Anmälan
Pris

Medlem: 31 900 kr
Icke-medlem: 33 900 kr

Boka senast 17 januari och få 2 000 kr i rabatt!

Priset avser kursavgiften, fika, lunch samt kursmaterial. Middag kommer att serveras mellan dag ett och två samt mellan dag två och tre. Detta till självkostnadspris.

 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram