Kommunal redovisning, fördjupningskurs

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 27 mar, 2019 - 29 mar, 2019
Tid: 10:00 - 15:30

Ort
Scandic Star Hotell


Kursen omfattar fem kursdagar: 27-29 mars och 7-8 maj 2019

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en femdagars fördjupningskurs i kommunal redovisning. Utbildningen syftar till att ge deltagarna förmåga att hantera mer komplexa frågor i den kommunala redovisningen. Föreläsningar varvas med övningar och diskussioner.

 

Målgrupp och syfte med utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som, eller ska bli, redovisningschef, ekonomichef, revisor eller motsvarande. Kursen utgör en del av KEF:s certifieringsprogram. Du kan naturligtvis gå kursen även om du inte har för avsikt att delta i certifieringsprogrammet.

 

Syftet med utbildningen är du skall få möjlighet att fördjupa dig inom redovisningsområdet genom att ta ställning till ett antal avancerade redovisningsproblem utifrån teori och praxis. Ett extra fokus kommer att läggas på de nya rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) gett ut med anledning av de nya redovisningslagstiftningen som gäller fr.o.m 2019.

Tanken är att, när du har genomgått kursen, skall bli bättre på att lösa redovisningsproblem genom att tillämpa och tolka redovisningsteori, lagstiftning och rekommendationer i praktiken.

 

Program i pdf

Kursens innehåll

 • Genomgång och fördjupning av lagreglering av den kommunala redovisningen, RKR:s roll och särlagstiftning. Vi kommer gå igenom ett antal RKR:s rekommendationer, där teori kombineras med problemlösning via ett antal praktikfall.

 

 • Redovisningsteori inklusive RKR:s ramverk. Tillämpning av ”God redovisningssed” i teori och praktik.

 

 • Normgivning och utveckling i övriga sektorer i Sverige och internationellt.

 

 • Hur utformas en årsredovisning med utgångspunkt från bl. a förvaltnings-berättelsen, finansiella rapporter och notapparaten.

 

 • Finansiell analys av kommun och landsting.

 

 • Deltagarna förväntas också at göra ett projektarbete mellan tillfälle 1 och 2.

 

Föreläsare

Ola Eriksson är kanslichef på Kommunalekonomernas förening. Ola har mycket lång erfarenhet av redovisning inom området. Han skrivit ett antal böcker och bl.a. deltagit som expert i översynen av lag om kommunal redovisning.

 

Hans Petersson arbetar på Kommunalekonomernas förening. Hans har en bakgrund som ekonomichef och koncernredovisningschef. Han är också verksam på Förvaltningshögskolan och författat ett antal böcker och skrifter inom redovisning och finansiell analys.

 

Torbjörn Tagesson är Professor vid Linköpings universitet och kanslichef för Rådet för kommunal redovisning. Torbjörn har spelat en framträdande roll under senare år när det gäller den kommunala redovisningen och har bl.a. deltagit som expert i översynen av lag om kommunal redovisning.

 

Fredrik Ericsson är verksam som redovisningsspecialist på KPMG. Han är också ekonomie doktor och har disputerat vid Lunds universitet på en avhandling om redovisning av finansiella instrument. Fredrik arbetar främst med frågor som rör redovisning av finansiella instrument och han bistod Rådet för kommunal redovisning i samband med framtagandet av RKR 20 och RKR 21.

 

Förkunskapskrav

Kursen är utformad med utgångpunkt att du har förkunskaper motsvarande kunskapsmålen för redovisning i certifieringsprogrammets basnivå (grundkurs i redovisning). Kunskapsmålen hittar du här.

 

Certifiering

Kursen ingår i Kommunalekonomernas certifieringsprogram nivå 2. För kursen finns följande kunskapsmål:

Kunskap och förståelse

 • God kunskap om LKBRs innehåll
 • God kunskap om reglering av särredovisning
 • God kunskap om RKRs rekommendationer

 

Färdigheter och förmåga

 • Självständigt kunna lösa problem med tillämpning av redovisningsprinciper, offentliga sektorns lagstiftning, normer och praxis.
 • Förstå innebörden och kunna förklara sambandet mellan grundläggande redovisningsprinciper, lagstiftning inklusive rekommendationer och god redovisningssed.
 • Förmåga att analysera årsredovisningens innehåll och uppbyggnad i offentliga organisationer.
 • Kunna genomföra en finansiell analys av en kommun eller landsting.
 • Förmåga att kunna förklara skillnaden mellan privat och kommunal redovisning
 • Insikt utifrån den kommunala redovisningen och yrkesroll

För att tillgodoräkna sig kursen inom ramen för certifieringsprogrammet ska godkänd hemuppgift och ett kunskapstest med godkänt resultat genomföras. Kostnad för tentamen tillkommer med 750:-.

Pris

Medlem: 17 500 kr
Icke-medlem: 19 000 kr

Boka för den 25 januari och få 1 000 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

25 feb, 2019

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Kommunal redovisning, fördjupningskurs

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png