Kommunalrätt för ekonomer - Regeringens förslag till ny kommunallag

Kursform: KEF

Datum & Tid

Datum: 19 sep, 2017 Tid: 09:30 - 16:00

Plats: Saturnus Konferens

Nuvarande kommunallag är gammalmodig i många avseenden, den trädde ikraft redan 1992. Kommuner samverkar i allt högre grad med privata entreprenörer. Valfrihetssystem har införts på många områden. IT-utvecklingen har förändrat förutsättningarna i många verksamheter. Medlemskapet i EU har inneburit att Sverige måste beakta en allt större mängd EU-lagstiftning. Utredningen ”En kommunallag för framtiden”, som har haft i uppdrag att göra en totalöversyn av kommunallagen, har mot denna bakgrund avlämnat sitt betänkande Regeringen har nu lagt sitt förslag till ny kommunallag som avses träda ikraft den 1 januari 2018

Vi sätter in såväl utredningens som regeringens föreslagna förändringar i sitt sammanhang:

»  Hur fungerar rättsreglerna idag?
»  Vilka är motiven bakom förslagen till ny kommunallag?
» Vad kommer förändringarna att betyda i teori och praktik?

Följande delar ingår:

» En möjlighet att ge styrelsen en starkare ställning.
» Utmönstring av regeln om underställd nämnd resp. tydligare förutsättningar för beställare/utförare.
» Försöksverksamhet med majoritetsstyre.
» Hårdare krav på styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi.
» Förtydligande av de anställdas roll – kommundirektören.
» Delegationsfrågor.
» Breddad rekrytering till kommunala bolagsstyrelser.
» Kommunal samverkan och EU-rätten.

» Utvidgat medlemskap för företag och juridiska föreningar.
» Laglighetsprövning av budgetbeslut om balanskrav och resultatutjämningsreserver.
» Snävare utrymme att verkställa överklagade beslut.
» Digitalisering av anslagstavlan.
» Beredningsansvaret för revisorernas budget.
» Obligatorisk yttranderätt för revisorernas sakkunniga.
» Ordföranden i revisionen alltid väljas ur minoriteten.
» ”Spegling” av valbarhetshindret för revisorer.
» Handläggning i fullmäktige av årsredovisning och ansvarsfrihet i omvänd ordning

 

Föreläsare

Kursledare är Axel Danielsson, konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting samt med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom kommunal verksamhet. Axel är författare till handboken Kommunal Nämndadministration och en mycket erfaren utbildare av anställda och förtroendevalda inom den kommunala sektorn.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ekonomer och controllers inom kommuner, landsting/regioner, kommunala bolag samt kommunalförbund.

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer här. 

Kursinformation

Sista anmälningsdag
18 aug, 2017
Pris

Medlem: 3 900 kr
Icke-medlem: 4 500  kr

Boka före den 30 juni och få 500 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram