Krets 4 Ny kommunindelning

Datum/Tid
Datum: 28 feb, 2018
Tid: 16:30 - 18:00

Ort
Scandic hotel Stortorget


Under flera år har vi följt den danska kommunstrukturreformen och den svenska ansvarskom¬mitténs arbete samt förslaget till ny svensk region-indelning.
Intelligence Watch, en politiskt obe¬roen¬de och icke-vinstdrivande tanke-smedja, har med enkäter och interv¬juer med ledande kommunföreträda-re som grund, presenterat ett för¬slag till ny sydsvensk kommunindelning.

Förslaget motiveras av möjligheten att uppnå ekonomiska stordriftsför-de¬lar i administrationen och underlätta kommunernas rekrytering av kompetent personal, med syftet att erbjuda bättre samhällsservice till lägre kostnader.
På årets första After Work-träff får du en presentation av rapportens hu-vud¬författare Anders Olshov samt möjlighet till diskussion och att ställa frågor.

Anders Olshov är chef för och grundare av Intelligence Watch. Han är utbildad eko-nom och grundade Öresundsinstitutet 2002 och var dess chef till 2014. År 2010 ut¬sågs han till årets ekonom i Skåne av Ekonomiforum Skåne/EF

Pris

Medlem: kostadsfritt
Icke-medlem: 300 kr

Arrangör

Krets 4

Sista anmälningsdag

21 feb, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Krets 4 Ny kommunindelning

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png