Personalplanering för att möta verksamhetsbehovet

Datum & Tid

Datum: 8 dec, 2020 - 9 dec, 2020 Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Distansutbildning, Distansutbildning

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning.

 

Kursinnehåll: Personalplanering för att möta verksamhetsbehovet (pdf) 

Bemanning i praktiken ger ett unikt tillfälle för dig inom den kommunala sociala sektorn att utveckla verksamheten så att den utgår från verksamhetens behov och att verksamheten blir billigare. Resan är lång med många olika dimensioner. Vad är viktigast? Hälsosamt schema och minskad sjukfrånvaro eller att personalen ska få önska sina scheman? Det finns många utmaningar som vi tar upp under dagarna.

Har du behov att förändra och utveckla verksamheten genom att ta tag i bemanningsfrågorna så ger denna kurs en praktisk genomgång av två kommuner som har hållit på olika länge. Båda har kommit långt, men det finns dock frågor som ständigt återkommer. Dessutom finns det politiska beslut, heltid till alla samt slopande av delade turer, som måste beaktas och som får stor inverkan på verksamheten och dess ekonomi.

Vi kommer att höra erfarenheter och tips från många professioner såsom ekonomer, HR och verksamhetschefer. Resan innehåller frågor som är rent bemanningsmässiga som styr ekonomi till kultur, arbetsmiljö, fackliga frågor och det politiska spelet.

 

Innehåll

Dagarna innehåller:

  • Hur ser bemanningen och ekonomi ut samt vad är sambanden
  • Det är verksamhetens behov som måste styra planeringen.
  • Hur gör kommunerna rent praktisk förändringsresan och som fortfarande pågår. Behövs kulturförändring?
  • Några praktiska övningar hur du kan tänka och som du kan ha nytta av efter dagarna.
  • Hur ser verksamheten och dess ledning på resan.
  • Vilka aspekter måste beaktas ur ett personalpolitiskt perspektiv.
  • Vilka missar har gjorts och vad kan du lära av det.
  • Samarbetet mellan olika professioner i kommunen.

 

Föreläsare

Jennie Anttila, schemakonsult centralschemaläggning, Lönecenter, Luleå kommun

Arbetat som enhetschef under införande av heltider på Socialförvaltningen 2007--2015 därefter som bemanningsplanerare 2016--2018, arbetar from 2019 som Schemakonsult och rådgivare till chefer och organisationer när det gäller bemanningsfrågor utifrån ett ekonomiskt och schemaperspektiv i Luleå kommun.

 

Solweig Johansson, Enhetschef Lönecenter Luleå kommun

Projektledare för införandet av heltid inom Socialförvaltningen 2009--2011, därefter projektledare för avskaffandet av delade turer 2012--2017, enhetschef för lön from 1995 --2017 nu enhetschef för Lönecenter med centralisering för Luleå kommun av lön och schema.

 

Ulrica Adolfsson, enhetschef stöd i hemmet, Luleå kommun

Enhetschef inom socialförvaltningen och stöd i hemmet sedan 2012 och har deltagit i hela resan. Har varit i flera olika hemtjänstgrupper under åren och är även mentor åt nya kollegor. Startade upp en ny hemtjänstgrupp 2016. Jobbar dagligen med bemanningsfrågor i samråd med planerare och schemastöd.

 

Axel Landström, förvaltningsekonom Haparanda kommun

Har jobbat aktivt i Haparanda kommuns med bemanningsekonomi, främst inom socialnämndens ansvarsområde och effektiviserat deras verksamhet och förbättrat de ekonomiska förutsättningarna. Resultatet av arbetet har lett till en ökad andel heltidstjänster, reducerad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och en mer behovsanpassad bemanning.

 

Nina Lind, avdelningschef personal, socialförvaltningen Luleå kommun

Arbetat delvis inom HR på socialförvaltningen under resan med införande av heltid och borttagande av delade turer.

 

Suvi Järvinen Valo, Socialchef Haparanda kommun

Socialchef i Haparanda kommun och har erfarenhet av ett nära och tillitsbaserat ledarskap i bemanningsrelaterade frågor. Suvis dagliga arbete präglas av att skapa en balans mellan ekonomiska förutsättningar och behovet hos medborgarna. Hon kommer i denna föreläsning visa hur hon har arbetat med bemanningsekonomi utifrån ett ledningsperspektiv och vilka utmaningar som uppkommit under resans gång.

Jouko Liaakka, Bemanningsplanerare Haparanda kommun

Arbetar som bemanningssamordnare i Haparanda kommun och har varit med att starta upp kommunens centrala bemanningsenhet. Han arbetar med schemaläggning i nära samarbete med chefer och deltar även i schemagruppsarbete ute i verksamheterna. Jouko kommer prata om praktisk schemaläggning och rollfördelning i schemaarbetet.

 

Maria Backe, Controller socialförvaltningen, Luleå Kommun

2014–2016 arbetade jag på förvaltningen som ekonom för att sen gå vidare till controller. Under mina år på förvaltningen har jag bland annat jobbat fram en helt ny budgetmodell för vård- och omsorgsboendena samt varit delaktig i när en ny budgetmodell togs fram för hemtjänsten. Stor del av arbetstiden ägnar jag till budgetarbete, analyser, kostnadsberäkningar och prognoser samtidigt som jag fungerar som ett bollplank i ekonomiska frågor till förvaltningens verksamhets- och områdeschefer. Jag har också arbetar fram ett utbildningsmaterial i ekonomi riktat till förvaltningens alla chefer och jag tittar ständigt på olika förbättringsåtgärder som vi kan arbeta med för att jobba smartare.

 

Kursledare

Kursledare är Göran Andersson från KEF med mer än 20 års erfarenhet av den kommunala sektorn som både ekonomichef och förvaltningschef.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla verksamhetschefer, områdeschefer, enhetschefer, controllers, ekonomer inom den sociala verksamheten samt HR-personal som arbetar mot den sociala verksamheten i kommunerna.

 

 

Information

Sista anmälningsdag
1 dec, 2020
Anmälan
Pris

Medlem: 5 900 kr
Icke-medlem: 6 600 kr

Boka senast 8 oktober och få 700 kr i rabatt!

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram