Processbaserad verksamhetsutveckling - fördjupningskurs

Datum & Tid

Datum: 22 maj, 2019 - 23 maj, 2019 Tid: 09:30 - 16:00

Kommunal ekonomernas förening inbjuder till fortsättningskursen i processbaserad verksamhetsutveckling.  Utbildningen genomförs i samarbete med Trivector LogiQ*.

 

Ekonomrollen utvecklas allt mer mot att medverka i utvecklingen av de egna ekonomiadministrativa processerna, samt att vara stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen av verksamheten.

Ett processbaserat arbetssätt är det effektivaste sättet att skapa tydlighet kring vilket värde verksamheten skapar samt att säkerställa att det sker på ett effektivt sätt. Etablerade processer, det vill säga processer som verkligen används, ger förutsättningar för en styrning och kontroll som är baserad på skapat värde.

Syftet med denna utbildning är att du som deltagare ska få en stabil bas för att förstå och kunna använda processer som ett medel i utvecklingen av olika verksamheter.  Efter kursen har du fått en ökad förmåga att genomföra det konkreta arbetet med att utveckla egna och andras verksamheter mot mer värdeskapande och högre effektivitet. Förkunskaper är deltagande i grundkursen processbaserad verksamhetsutveckling.

 

*Trivector LogiQ har gedigen erfarenhet av att utveckla verksamheter processbaserat. Företaget ligger bland annat bakom boken Processbaserad verksamhetsutveckling -Varför?  -Vad? - Hur?

 

Presentation av innehållet

Kursinnehåll - Processbaserad verksamhetsutveckling - fördjupningskurs (pdf)

Utbildningen behandlar hur processynsättet och processer kan användas för att utveckla verksamheter utifrån mottagarens och andra intressenters krav och behov. Detta innefattar t.ex. hur bra mål och rätt mått kan stödja styrningen, hur man kan kommunicera de arbetssätt man vill uppnå, vad som kan vara lämpliga nivåer på dokumentation.  Vi går igenom metoder för att lösa rätt problem.  Deltagare kommer att få en genomgång av olika steg i kring utvecklingen av verksamheten (från förberedelse till att genomföra förändring och skapa kontinuerlig förbättring).  Vi kommer att behandla hur olika koncept för att utveckla verksamheter är relaterade, t ex Lean, TQM och ISO-standarder.  Eftersom kursavsnitten är varvade med övningar och erfarenhetsutbyten är antalet deltagare begränsat.

Du lär dig konkreta metoder och verktyg för att planera och genomföra en processutveckling med bestående resultat. Inputen från deltagarnas mognadsanalyser används under dessa dagar för att säkerställa att vi relaterar och fördjupar oss i de problemställningar som ligger närmst er situation.

Ni lär er en väl beprövad metodik för att utveckla och etablera processer. Ni kommer dessutom att få prova de konkreta verktygen i olika övningar baserat på ett verkligt praktikfall.

Vi tydliggör också vilka olika roller som bör finnas och deras ansvar, med fokus på att involvera såväl chefer som medarbetare i förändringsarbetet.

Innehåller bland annat,

  • Olika roller för ledning och utveckling av processerna (begreppen processägare, processledare mm).  
  • Ansvarsfördelning och samarbete med den funktionella organisationen
  • Introduktion av arbetssätt för hur man arbetar för att effektivt utveckla och etablera processer.
  • Skapa rätt förutsättningar för att driva framgångsrika utvecklingsprojekt – (förbereda)
  • Metoder för att identifiera risker, problem, möjligheter och ta fram fakta- (förstå).
  • Hur kan man arbeta för att designa processen så målen nås (utveckla).
  • Arbeta med utbildning, kommunicera och leda förändring. Arbeta med lednings- och mätsystem så att den förbättrade processen verkligen börjar användas (förverkliga)
  • Arbeta med att förfina arbetssätten och skapa kontinuerliga förbättringar (förvalta och förbättra).

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till ekonomer, men även andra inom organisationen, som på något sätt arbetar med och/eller har ett intresse att arbeta med verksamhetsutveckling.

 

Kursledare

Håkan Nordahl, Civ.ing, Tekn lic, Trivector,LogiQ

Göran Persson Lingman, Certifierad inom verksamhetsutveckling, Certifierad kommunal revisor, Kommunalekonomernas förening.

Information

Sista anmälningsdag
19 apr, 2019
Pris

Medlem: 7 900 kr
Icke-medlem: 8 900 kr

Boka senast 22 mars och få 500 kr i rabatt.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram