Redovisning för sakkunniga revisorer

Form: KEF

Datum & Tid

Datum: 3 sep, 2019 Tid: 09:30 - 16:00

Temadag - Redovisning för sakkunniga revisorer:
Ny lagstiftning, nya rekommendationer - vad innebär det för revisionen?

Program: Temadag – Redovisning för sakkunniga revisorer (pdf) 

 

Kommunalekonomernas förening och SKYREV inbjuder till en temadag om kommunal redovisning.

Från och med 2019 gäller lag om Kommunal bokföring och redovisning (LKBR) för kommuner, regioner och kommunalförbund. Rådet för kommunal redovisning har med bakgrund av detta omarbetat och tagit fram nya rekommendationer som ska tillämpas på de finansiella rapporterna från och med 2019. Lagstiftningen och den nya normgivningen innebär en hel del förändringar som behöver beaktas vid beslut om granskningsåtgärder. Vi kommer att under temadagen belysa dessa förändringar. Vi kommer dessutom att ta upp kända brister från tidigare praxisundersökningar.

Vissa av de nyheter och förtydliganden som har skett har väckt mycket diskussion och motstånd, dessa frågor kommer att belysas särskilt. Det gäller särskilt redovisning av bidrag, exploateringsredovisning samt värdering av pensioner.

Vi redovisar också läget för de rekommendationer som varit på remiss, dvs RKR R15 Förvaltningsberättelsen samt RKR R14 Drift och investeringsredovisning.

 

Programpunkter

  • Lagstiftningens och normgivningens utgångspunkter
  • Rättvisande bild och god redovisningssed
  • Materiella skillnader mot tidigare lagstiftning och normgivning
  • Kända brister från tidigare praxisundersökningar
  • Nya krav på drift- och investeringsredovisning samt förvaltningsberättelse
  • Byte av redovisningsprincip och rättelse av fel
  • Hur bidrar vi till en bättre kvalitet på externredovisningen

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är sakkunnig revisor i kommun och landsting som ska arbeta med granskningen av de finansiella rapporterna.

 

Föreläsare

Torbjörn Tagesson, är professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet samt kanslichef i Rådet för kommunal redovisning.

Ola Eriksson, är kanslichef i Kommunalekonomernas förening.

Både Torbjörn och Ola deltog som experter i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning som ledde fram till lagen om kommunal bokföring och redovisning. De är också bl.a. medförfattare till boken Kommunal bokföring och redovisning.

 

Information

Sista anmälningsdag
2 aug, 2019
Anmälan
Pris

Temadagen kostar 4 300:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. I kursavgiften ingår lunch.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram