Var med och utveckla medelsförvaltningen

Laddar Karta...

Datum/Tid
Datum: 12 Sep, 2018 - 1 Mar, 2019
Tid: Hela dagen

Ort
Saturnus Konferens


Kursdatum (10 dagar): 12–13 september, 25–26 oktober, 6–7 december, 17–18 januari samt den 28 februari–1 mars

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en projektutbildning varvad med föredrag och studiebesök med syfte att ge ett fördjupat kunnande kring kommuner och landsting/regioners medelshantering.

Utbildningen bygger på deltagarnas egna definierade projektarbeten, externa föredrag, studiebesök samt traditionella föreläsningar. Tonvikten kommer att ligga på medelsförvaltningen utifrån de krav som formuleras i kommunallagen. Deltagarna ges möjlighet att påverka såväl innehåll som upplägg av utbildningen utifrån de projekt som deltagarna väljer att arbeta med.

Utbildningen sker vid 5 tillfällen om vardera två kursdagar. Av utbildningstillfällena genomförs 3 under hösten 2018 och två tillfällen ges under våren 2019. Vid varje utbildningstillfälle kommer en dag att ägnas djupare studier inom de områden som definierats i kursplanen och en dag ägnas åt projektstöd.

» Kurstillfälle 1 (12–13 september)
Den svenska penning- och kreditmarknaden. Riksbankens centrala roll för prisstabilitet och redskap för att bedriva penningpolitik. Representant för Riksbanken deltar som föreläsare. Utifrån Riksbankens styrränta kommer vi att diskutera avkastningskurvor, både den riskfria och de med kreditrisk, för att se vilka möjligheter långivare och placerare har i räntemarknaden.

» Kurstillfälle 2 (25–26 oktober)
Fondmarknaden. Den svenska fondmarknaden består av mer än 900 fonder för sparare och placerare att förstå och utvärdera. Representanter från Fondbolagens förening kommer att redogöra för regelverket kring fonder, utmaningar och möjligheter för såväl fondbolagen som fondspararna.

» Kurstillfälle 3 (6–7 december)
Vid kurstillfälle tre kommer vi att göra en närmare genomgång av vad som allmänt brukar kallas alternativa placeringar. Coin Investment Consulting Group kommer att ge sin syn på hur alternativa placeringar kan vara ett komplement i en värdepappersportfölj.

» Kurstillfälle 4 (17–18 januari)
Kurstillfälle fyra kommer att ägnas åt lån utifrån såväl låntagarens som långivarens sida. Kommuninvest kommer att beskriva hur de ser på upplåning och risker i skuldportföljer. Stockholms läns landsting kommer att presentera vilka möjligheter en låntagare har som inte är medlem i Kommuninvest. Kurstillfälle fyra kommer även att behandla alternativa finansieringsformer och egen finansiering.

» Kurstillfälle 5 (28 februari – 1 mars)
Det sista kurstillfället kommer att ägnas åt de finansiella risker som inte direkt går att hänföras till tillgångs- eller skuldförvaltning. Vi lyfter blicken och tar koncernperspektivet när vi diskuterar risker som förskottsbetalningar, valutarisker, råvarurisker med mera.

När du har genomgått utbildningen ska du:
Med hjälp av vägledning genomfört ett på förhand definierat utvecklingsprojekt i den egna organisationen. Erhållit utökade kunskaper om den svenska penning- och kapitalmarknaden, fått fördjupade kunskaper kring fondmarknaden, getts bredare kunskaper om alternativa placeringar, erhållit fördjupade kunskaper kring kreditmarknaden samt fått ökad kunskap om finansiella risker. En inte oväsentlig del i projektutbildningen är det kontaktnät bland kollegor som du genom ditt deltagande bidrar till att skapa.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är finans-, ekonomichef eller har annan befattning med ett strategiskt ansvar för kommunens, landstinget eller regionens medelsförvaltning. Antalet deltagare är begränsat.

Kursledning

Håkan Skötte, Kundansvarig vid Öhman fonder, tidigare finansexpert vid Sveriges Kommuner och landsting med mångårig erfarenhet av kommunal medelsförvaltning. Jonas Ahlsén, stf VD vid Stockholms läns Internfinans AB med ansvar för förvaltningen av landstingets stiftelser samt finansiella risker i landstingskoncernen. Jonas har tidigare varit verksam med finansfrågor hos bland annat SAPA, SAS och Holmen. Tidigare har Jonas erfarenhet av obligationsmarknaden som market maker i SEB och JP Bank.

Pris

Medlem: 38 000 kr
Icke-medlem: 41 000 kr

Boka före den 21 juni och få 1000 kr i rabatt!
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Arrangör

KEF

Sista anmälningsdag

10 Aug, 2018

Anmälan

Ett kurstillfälle i kursen

Var med och utveckla medelsförvaltningen

https://www.kef.se/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png