Vem blir Årets kommunalekonom 2017? Lämna din nominering!

Varje år delar vi ut utmärkelsen ”Årets kommunalekonom” i syfte att uppmuntra forskare, konsulter, ledare och anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra forskning kring ledarskap och ekonomi i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Pristagaren presenteras på föreningsmötet i Varberg den 24–25 augusti och får ta emot ett stipendium på 20 000 kr. Läs mer om utmärkelsen och se tidigare pristagare här>>   Vem/vilka tycker du ska ha utmärkelsen i år? Lämna din nominering och motivering senast den 1 maj 2017. Lämna din motivering här >>  
Läs mer...

Unit4 – ny partner till KEF

Vi hälsar Unit4 välkommen som ny partner till KEF. Unit4 är en av de största leverantörerna av ekonomisystem till kommuner och landsting i Sverige . Unit4 är dessutom den nästan till 100% dominerade leverantören av ekonomisystem till staten. Du som vill läsa mera om Unit4 kan göra det under “Företagsportalen” här på vår hemsida.  
Läs mer...

Intervju med Henrik Heyman om Malmö stads utveckling av Intern kontroll

Henrik Heyman om utvecklingen av Intern kontroll i Malmö stad,  Var befinner ni er idag med ert kontrollarbete? – Vi har en liten bit kvar för att nå upp till vår ambitionsnivå. Det som kan utvecklas är självskattningen av hur den interna kontrollen fungerar som alla nämnder och bolag årligen fyller i. Vi ser en utveckling mot att alltfler kontrollkomponenter blir gröna i vårt utvärderingssystem, men vi vill att fler blir ännu vassare. Det är egentligen nu när systemet är på plats som det hårda arbetet börjar. Om man inte fortsätter utveckla systemet och bara förvaltar det riskerar vi att kvaliteten på den interna kontrollen försämras. Vilka har varit de viktigaste lärdomarna sedan ni tog tag i arbetet med intern kontroll? – Tydliga anvisningar är A och O. Vår projektgrupp pratade ihop sig rejält innan vi började genom att fundera på vad intern kontroll är för oss, vad är det vi ska få till samt andra relevanta frågeställningar. Det blev en hel del givande och utvecklande möten med projektgruppen. Att man pratar samma språk är viktigt men det är inte alltid lätt med kommunikationen. Det är väldigt lätt att missförstå varandra i en stor organisation. Var har motståndet varit som
Läs mer...

KEFs remissvar – SOU 2016:66 Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor

Kommunalekonomernas förening, avstyrker förslaget att införa krav på att hemkommunens bidrag till enskilda huvudmän även ska bestå av ett strukturbelopp, tillstyrker att schablonen för administration avskaffas, avstyrker förslaget att samtliga kostnadsposter i grundbeloppet ska specificeras i bidragsbeslutet, avstyrker förslaget att införa ett nytt beslut om bidragsbelopp (avstämningsbeslut) samt avstyrker förslaget att införa en ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå. Motiveringar Kommunalekonomernas förening anser att det är viktigt med öppenhet och transparens, lika villkor samt kommunalt självstyre. Det är utgångspunkten för våra synpunkter på remissen. Kommunalekonomernas förening avstyrker förslaget att införa krav på att hemkommunens bidrag till enskilda huvudmän ska förutom grundbelopp, och i förekommande fall tilläggsbelopp, även bestå av ett strukturbelopp. Varje kommun måste själv kunna avgöra hur budgeten fördelas och om det är aktuellt att ha en resursfördelningsmodell som innehåller kompensation för skillnader i strukturella förutsättningar. Kommunalekonomernas förening tillstyrker förslaget att dagens schablon avseende kommuners ersättning till enskilda huvudmän för administrativa kostnader ska tas bort. Föreningen tillstyrker att ersättningen för administration ska baseras på hemkommunens budget. Att ta bort schablonen för administrativa kostnader stärker offentliga bidrag på lika villkor. Kommunalekonomernas förening avstyrker förslaget att samtliga kostnadsposter i grundbeloppet ska specificeras i bidragsbeslutet. Varje kommun ansvarar för att fastställa sin budget och
Läs mer...

KEFs remissvar – Förslag till regler om nedskrivning av kommunala tillgångar i kommunala företag

Allmänna synpunkter Kommunalekonomernas förening anser det angeläget att nuvarande normering utvecklas så att hänsyn tas till förutsättningarna som gäller för verksamhet som omfattas av självkostnadsprincipen eller vinstförbud och bedrivs i bolagsform. Vi välkomnar därför att bokföringsnämnden har tagit tag i frågan. Synpunkter I nuvarande förslag föreslås att verksamhet som omfattas av självkostnadsprincipen enligt kommunallagen 8 kap. 3c ska få tillämpa punkterna 37.23-37.27. Vi vill uppmärksamma att det också finns annan speciallagstiftning som innehåller vinstförbud t.ex. lag om allmänna vattentjänster. Innebörden av förslaget på hur förlustvärdet ska fastställas skiljer sig i viss mån från Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR 19 Nedskrivningar. Det kan t.ex. innebära att en tillgång som ska skrivas ner i kommunen inte behöver skrivas ner i ett bolag allt annat lika. Vi anser att det är en olycklig effekt. Vi föreslår därför att reglerna för kommunala bolag i första hand byggs på reglerna i RKR 19. Om det inte anses möjligt tycker vi BFNs förslag ändå innebär en klar förbättring i förhållande till nuvarande regelverk. // Styrelsen i Kommunalekonomernas förening Ladda ner  hela remissvaret här >>
Läs mer...

Anlita KEF för din utveckling av internt kontroll

  Intern kontroll – KEF:s stöd för att utveckla den interna kontrollen Flera kommuner och landsting/regioner har kommit en bra bit på vägen mot ett optimalt system för intern kontroll. Andra har inte kommit lika långt. I vissa delar kanske ni inte kommer vidare av olika skäl. Då kanske vi kan vara det bollplank ni behöver? KEF erbjuder därför, utöver diverse utbildningar i intern kontroll, hjälp med att stödja er i er utveckling av den interna kontrollen. Vad kan vi hjälpa er med? Bland annat: ·      Hjälp med att upprätta en riskanalys ·      Hjälp med att ta fram en intern-kontrollplan ·      Stöd i arbetet med att utveckla en fungerande modell för att utvärdera ert system för intern kontroll ·      Bollplank i diverse utvecklingsfrågor genom workshops där ni står för frågorna och vi för svaren ·      Bollplank för att stärka er kontrollmiljö ·      Studieresor till orter (även utomlands) där den interna kontrollen fungerar väl ·      Bollplank vid upprättande av reglemente och tillämpningsanvisningar ·      Stöd i arbetet med att utveckla era processer Har du några frågor eller funderingar? Vänligen ring Roland Svensson, 072-065 00 57 alternativt roland.svensson@kef.se
Läs mer...

Välkommen till KEFs nya webbsida!

Välkommen! Nu har vi arbetat några månader med vår nya hemsida och är glada över att kunna sjösätta den. Hoppas att du blir lika glad…… Är det något på vår nya hemsida som du funderar över? Något som är ologiskt eller bara inte riktigt bra? Kontakta emilia.simons@kef.se   Enklare att söka och anmäla dig till våra kurser/seminarier och konferenser Vi hoppas du ska tycka om vår nya hemsida. En stor förändring, förutom gränssnittet, är att du nu för en kurs som arrangeras vid flera tillfällen kan se och anmäla dig till något av de olika tillfällena på en och samma sida för kursen. T ex “Analysera resultaten med Kolada”, där hittar du alla fyra tillfällena på samma sida (klicka här) eller på bilden.
Läs mer...

Är du KEFs nya utbildningsledare?

Kommunalekonomernas förening (KEF) söker en utbildningsledare. Vårt kansli består idag av 9 medarbetare och vi behöver nu ytterligare en förstärkning. Om tjänsten Tjänsten innebär att: • Arrangera och hålla utbildningar och konferenser för våra medlemmar • Utveckla vårt kursutbud bl.a. införande av e-learning och kunskapstest • Medverka i aktiviteter för att stödja medlemmarna i deras yrkesroll • Medverka i opinionsbildningen för sådant som är viktigt för yrkeskåren. Tjänsten är förenad med resor eftersom vi bedriver utbildning i hela landet. Vem är du? Vi söker dig som har en akademisk bakgrund och stor erfarenhet av att arbeta i eller med kommun- och landstingssektorn. Du gillar att jobba självständigt men är samtidigt bra på att samverka i grupp, du kan leda projekt, arbeta målstyrt och nå resultat med kvalitet. Du har en tydlig ledarskapsförmåga och god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du har ett upparbetat kontaktnät inom branschen. Läs mer och sök tjänsten här.
Läs mer...

Årets första nummer av Kommunal Ekonomi och planerade kursen för våren 2017

I årets första nummer kan du läsa om ekonomichef Anna Edlund på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad som vann utmärkelsen Årets Karriär på Framtidsgalan. Temat handlar om vinster och förluster i välfärden. Ilmar Reepalu vill begränsa vinster hos privata företag, medan andra oroar sig mer över effektivitetsförluster inom kommunerna. Inom primärvården ser Attendos Henrik Borelius vinsttaket som ett hot, medan Västra Götalandsregionen lyckats vända stora förluster till plus. På forskarsidorna kan du läsa om hur regionala skolmarknader fungerar. Och Clarrycare… ja, det sätter en ny standard i Grustorps kommun. Läs tidningen.   Klicka på bilden för att se våra planerade kurser för våren 2017!
Läs mer...

Ologisk kritik mot ny redovisningslag

I Kommunal Ekonomi har förslaget till ny redovisningslag debatterats i de tre senaste numren av tidningen. För att friska upp minnet kommer här debattartikeln av Torbjörn Tagesson, Pierre Donatella och Mattias Haraldsson som var införd i KE nr. 5. Det är den artikeln som Anders Haglund och Per Åke Brunström argumenterar mot i senaste numret av Kommunal Ekonomi. I förra numret kritiserade Anders Haglund och Per Åke Brunström förslaget till ny kommunal redovisningslag. Nu får de svar på tal av en trio sakkunniga som bemöter kritiken med skärpa. I förra numret av Kommunal Ekonomi framför Brunström och Haglund kritik mot förslaget till en ny kommunal redovisningslag. Kritiken rör framförallt (i) att mängden regler ökar, (ii) att utredningen inte föreslår specifika åtgärder för att minska avvikelserna från lag och normering samt (iii) att förslaget inte tillräckligt beaktar syftet med årsredovisningen mot bakgrund av kommunal särart och årsredovisningens roll som underlag för fullmäktige vid sin ansvarsprövning. Upprördheten över att mängden regler ökar är därför svår att förstå. Anledningen till ökningen har, som vi uppfattar det, tre förklaringar; införlivande av normering i lagtext, anpassning till rådande praxis samt samordning och harmonisering med förslaget till ny årsredovisningslag (SOU 2015:8). Att normering införlivas i lagtexten
Läs mer...

Anna Edlund blir tilldelad priset Årets Karriär av Framtidsverket och SKL

Priset Årets karriär gick till vår medlem Anna Edlund, Ekonomichef, Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad på Framtidsgalan som arrangeras av Framtidsverket och SKL den 15 november på Oscarsteatern.  Syftet med galan är enligt Framtidsverket att lyfta den unga drivkraften inom offentlig sektor som gör skillnad varje dag. Genom en uppmärksammad prisutdelning hyllas unga talanger inom offentlig sektor för att inspirera fler att arbeta och göra karriär inom den offentliga sektorn. Annas motivering: Årets Karriär har med uthållighet, engagemang, ambition och passion gjort karriär i sin organisation. Årets Karriär ser möjligheter när andra ser hinder och tror på att framgång nås genom hårt arbete och arbetsglädje. Med tydlig målmedvetenhet har Årets Karriär avancerat och nått uppsatta mål. Årets Karriär är en glädjespridare som med stor kämpaglöd ständigt strävar efter att ta organisationen framåt. Grattis Anna! Läs mer om framtidsgalan och pristagare här.     
Läs mer...

Kommunal Ekonomi nr 5

Årets femte nummer av Kommunal Ekonomi toppas av nyheten att kommunsektorn säger ja till fullfondering av pensionerna – ett besked många väntat på. I övrig kretsar numret runt föreningsmötet och KOMMEK, två fasta hållpunkter i föreningens verksamhet. Föreningsmötet inramades av seminarier och en smått magisk middag. KOMMEK inleddes av Ardalan Shekarabi som lovade vakta självstyret och avslutades av Per Schlingman som blickade in i framtiden. Clarry var förstås med på föreningsmötet – det slutade inte oväntat i kaos…    
Läs mer...

Pressmeddelande: Kommunsverige säger ja till fullfondering

Kommunsverige säger ja till fullfondering av pensionsskulden, den enskilt viktigaste frågan i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning. Effekten blir negativ soliditet i många kommuner och nästan alla landsting. Kommunsverige säger ja till en fullfondering av pensionsskulden. Det visar en sammanställning av remissvaren på utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning i Kommunal Ekonomi nr. 5 2016. I utredningen föreslås kommunsektorn byta redovisningsmodell, från den nuvarande blandmodellen där pensionsförpliktelser intjänade före 1998 ligger som en ansvarsförbindelse i balansräkningen, till fullfondering där hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen. Av 29 svarande kommuner vill 25 se en fullfondering, medan 4 säger nej. Av 10 svarande regioner och landsting säger 6 ja, medan 4 säger nej tack. Tunga remissinstansen Sveriges kommuner och landsting (SKL) säger också ja, varför det med all sannolikhet blir ett skifte av redovisningsmodell från 2018. Om fullfondering varit införd 2014 skulle 105 kommuner och alla landsting, utom ett, uppvisat negativ soliditet. I många fall blir soliditeten väldigt svag, för Landstinget Dalarna exempelvis, hela -142 procent (2015). Får kommunsektorn sämre ekonomi genom fullfonderingen? – Nej, ekonomin är densamma. Skillnaden är att ekonomin visas upp som den verkligen är. Siffrorna blir sämre för alla, säger Ola Eriksson, sakkunnig i utredningen och kanslichef på Kommunalekonomernas förening.
Läs mer...

Vinnaren av tävlingen ”Stolt kommunalekonom” Helena Nilsson, utredande controller i Stockholms stad

Under KOMMEK 2016 hade vi en tävling i vår monter där besökarna skulle motivera varför de är stolta kommunalekonomer. Totalt fick vi in 160 motiveringar. Helena Nilsson, utredande controller i Stockholms stad tog hem vinsten!  Hur känns det att vinna och därmed få titeln som den stoltaste kommunalekonomen? – Det känns roligt! Men oväntat. Vad jobbar du med? – Jag jobbar som utredande controller på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Det är inte en traditionell ekonomroll med budget och redovisning, utan innebär olika typer av specialuppdrag kopplat till kostnadsutveckling och resursfördelning. Exempelvis har det handlat om lokal-, IT- och skolskjutskostander, inventariebudgeten, beslutsstöd, den socioekonomiska fördelningen. Det är en omväxlande roll som jag trivs bra med. Vad har ni för utmaningar i er organisation/verksamhet den närmsta tiden? – Betygsresultaten, segregationen, befolkningsökningen, it-utvecklingen bland annat. Lokalkostnadernas ökande andel av den totala budgeten samt skolornas access till och kostnader för it. Tävlingen handlar om att vara stolt över sitt yrke som kommunalekonom. Är ni bra eller dåliga på att framhäva er själva och er yrkesstolthet? – Många kollegor jag känner i samma bransch tror jag är stolta och har en känsla av att de gör något viktigt i och med ansvaret vi har att skattemedel
Läs mer...

Kommunal ekonomi nr 4

Årets fjärde nummer av Kommunal Ekonomi har kvalitet och resurseffektivitet som tema. I det sammanhanget passar RKA som handen i handsken, under Anders Norrlids ledning utsågs RKA till Årets kommunalekonom 2016 – stort grattis! I övrigt hälsar vi bland annat på i Kävlinge, Årets Kvalitetskommun 2015, och låter en kvalitetsutvecklare berätta vad han pysslar med.. Öppna jämförelser firar 10 år, ett verktyg som kan utvecklas men som blivit en nödvändighet. På forskarsidorna handlar det om styrning och dess effekter – mer eller mindre, det är frågan? Clarry gör sitt för att öka effektiviteten – men vi pratar nog inte Best Practice här…  
Läs mer...