Nytt nummer av Kommunal Ekonomi med tema god ekonomisk hushållning

I årets andra nummer av Kommunal Ekonomi kan du läsa om jakten på den goda hushållningen. Trots att lagkraven ökat och preciserats är det svårt att hitta det riktigt goda exemplet. Inom vissa sektorer, exempelvis VA, kan det vara lätt att skjuta på investeringar. Skellefteå gör tvärtom, och satsar på nytt vattenverk. På landstingssidan kikar vi på sjuksköterskebristen – om det nu verkligen är en brist? Region Östergötland provar nya grepp för att klara sin bemanning vad gäller sköterskor. Och Clarry är förstås på tårna vad gäller god hushållning. Nja, inte alltid … Klicka på bilden för att läsa hela tidningen. 
Läs mer...

Vem har ansvaret för årsredovisningen?

Det är inte bara den nya redovisningslagen som väcker debatt ute den kommunalekonomiska världen. I det kommande numret av Kommunal Ekonomi tas frågan upp vem som ansvarar för årsredovisningen, apropå att revisorer allt oftare vill se intyg på att lämnad information är korrekt. Revisorer i kommunsektorn kräver allt oftare ett intyg på att årsredovisning och lämnad information är korrekt. Oftast faller det på de högsta tjänstemännen att underteckna intygen – men det är styrelsen som ansvarar för årsredovisningen. Klargör ansvarsfrågan, kräver ekonomidirektörerna Nils-Eric Gustavsson och Anette Ömossa. 2016 har just lagts till handlingarna och 2017 börjat. Inom kommuner, landsting och regioner pågår just nu ett intensivt arbete att sammanställa och analysera vad invånarna fick för de skattemedel som de tillförde verksamheterna förra året. Analyser och berättelser skrivs på många nivåer inom de olika organisationerna, vilka ytterst skall utmynna i en övergripande årsredovisning. Syftet med redovisningen till respektive fullmäktige är, utöver att beskriva måluppfyllelse och resursförbrukningen, även att ge grund till beslut om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och bolag. Nu pågår även revisorernas granskning av årsredovisningen. En företeelse som allt oftare dyker upp för den ekonomiansvarige inom kommunen eller landstinget är att ett intyg skall undertecknas, vari man skall intyga att
Läs mer...

Vem blir Årets kommunalekonom 2017? Lämna din nominering!

Varje år delar vi ut utmärkelsen ”Årets kommunalekonom” i syfte att uppmuntra forskare, konsulter, ledare och anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra forskning kring ledarskap och ekonomi i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Pristagaren presenteras på föreningsmötet i Varberg den 24–25 augusti och får ta emot ett stipendium på 20 000 kr. Läs mer om utmärkelsen och se tidigare pristagare här>>   Vem/vilka tycker du ska ha utmärkelsen i år? Lämna din nominering och motivering senast den 1 maj 2017. Lämna din motivering här >>  
Läs mer...

Unit4 – ny partner till KEF

Vi hälsar Unit4 välkommen som ny partner till KEF. Unit4 är en av de största leverantörerna av ekonomisystem till kommuner och landsting i Sverige . Unit4 är dessutom den nästan till 100% dominerade leverantören av ekonomisystem till staten. Du som vill läsa mera om Unit4 kan göra det under “Företagsportalen” här på vår hemsida.  
Läs mer...

Intervju med Henrik Heyman om Malmö stads utveckling av Intern kontroll

Henrik Heyman om utvecklingen av Intern kontroll i Malmö stad,  Var befinner ni er idag med ert kontrollarbete? – Vi har en liten bit kvar för att nå upp till vår ambitionsnivå. Det som kan utvecklas är självskattningen av hur den interna kontrollen fungerar som alla nämnder och bolag årligen fyller i. Vi ser en utveckling mot att alltfler kontrollkomponenter blir gröna i vårt utvärderingssystem, men vi vill att fler blir ännu vassare. Det är egentligen nu när systemet är på plats som det hårda arbetet börjar. Om man inte fortsätter utveckla systemet och bara förvaltar det riskerar vi att kvaliteten på den interna kontrollen försämras. Vilka har varit de viktigaste lärdomarna sedan ni tog tag i arbetet med intern kontroll? – Tydliga anvisningar är A och O. Vår projektgrupp pratade ihop sig rejält innan vi började genom att fundera på vad intern kontroll är för oss, vad är det vi ska få till samt andra relevanta frågeställningar. Det blev en hel del givande och utvecklande möten med projektgruppen. Att man pratar samma språk är viktigt men det är inte alltid lätt med kommunikationen. Det är väldigt lätt att missförstå varandra i en stor organisation. Var har motståndet varit som
Läs mer...

KEFs remissvar – SOU 2016:66 Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor

Kommunalekonomernas förening, avstyrker förslaget att införa krav på att hemkommunens bidrag till enskilda huvudmän även ska bestå av ett strukturbelopp, tillstyrker att schablonen för administration avskaffas, avstyrker förslaget att samtliga kostnadsposter i grundbeloppet ska specificeras i bidragsbeslutet, avstyrker förslaget att införa ett nytt beslut om bidragsbelopp (avstämningsbeslut) samt avstyrker förslaget att införa en ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå. Motiveringar Kommunalekonomernas förening anser att det är viktigt med öppenhet och transparens, lika villkor samt kommunalt självstyre. Det är utgångspunkten för våra synpunkter på remissen. Kommunalekonomernas förening avstyrker förslaget att införa krav på att hemkommunens bidrag till enskilda huvudmän ska förutom grundbelopp, och i förekommande fall tilläggsbelopp, även bestå av ett strukturbelopp. Varje kommun måste själv kunna avgöra hur budgeten fördelas och om det är aktuellt att ha en resursfördelningsmodell som innehåller kompensation för skillnader i strukturella förutsättningar. Kommunalekonomernas förening tillstyrker förslaget att dagens schablon avseende kommuners ersättning till enskilda huvudmän för administrativa kostnader ska tas bort. Föreningen tillstyrker att ersättningen för administration ska baseras på hemkommunens budget. Att ta bort schablonen för administrativa kostnader stärker offentliga bidrag på lika villkor. Kommunalekonomernas förening avstyrker förslaget att samtliga kostnadsposter i grundbeloppet ska specificeras i bidragsbeslutet. Varje kommun ansvarar för att fastställa sin budget och
Läs mer...

KEFs remissvar – Förslag till regler om nedskrivning av kommunala tillgångar i kommunala företag

Allmänna synpunkter Kommunalekonomernas förening anser det angeläget att nuvarande normering utvecklas så att hänsyn tas till förutsättningarna som gäller för verksamhet som omfattas av självkostnadsprincipen eller vinstförbud och bedrivs i bolagsform. Vi välkomnar därför att bokföringsnämnden har tagit tag i frågan. Synpunkter I nuvarande förslag föreslås att verksamhet som omfattas av självkostnadsprincipen enligt kommunallagen 8 kap. 3c ska få tillämpa punkterna 37.23-37.27. Vi vill uppmärksamma att det också finns annan speciallagstiftning som innehåller vinstförbud t.ex. lag om allmänna vattentjänster. Innebörden av förslaget på hur förlustvärdet ska fastställas skiljer sig i viss mån från Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR 19 Nedskrivningar. Det kan t.ex. innebära att en tillgång som ska skrivas ner i kommunen inte behöver skrivas ner i ett bolag allt annat lika. Vi anser att det är en olycklig effekt. Vi föreslår därför att reglerna för kommunala bolag i första hand byggs på reglerna i RKR 19. Om det inte anses möjligt tycker vi BFNs förslag ändå innebär en klar förbättring i förhållande till nuvarande regelverk. // Styrelsen i Kommunalekonomernas förening Ladda ner  hela remissvaret här >>
Läs mer...

Anlita KEF för din utveckling av internt kontroll

  Intern kontroll – KEF:s stöd för att utveckla den interna kontrollen Flera kommuner och landsting/regioner har kommit en bra bit på vägen mot ett optimalt system för intern kontroll. Andra har inte kommit lika långt. I vissa delar kanske ni inte kommer vidare av olika skäl. Då kanske vi kan vara det bollplank ni behöver? KEF erbjuder därför, utöver diverse utbildningar i intern kontroll, hjälp med att stödja er i er utveckling av den interna kontrollen. Vad kan vi hjälpa er med? Bland annat: ·      Hjälp med att upprätta en riskanalys ·      Hjälp med att ta fram en intern-kontrollplan ·      Stöd i arbetet med att utveckla en fungerande modell för att utvärdera ert system för intern kontroll ·      Bollplank i diverse utvecklingsfrågor genom workshops där ni står för frågorna och vi för svaren ·      Bollplank för att stärka er kontrollmiljö ·      Studieresor till orter (även utomlands) där den interna kontrollen fungerar väl ·      Bollplank vid upprättande av reglemente och tillämpningsanvisningar ·      Stöd i arbetet med att utveckla era processer Har du några frågor eller funderingar? Vänligen ring Roland Svensson, 072-065 00 57 alternativt roland.svensson@kef.se
Läs mer...

Välkommen till KEFs nya webbsida!

Välkommen! Nu har vi arbetat några månader med vår nya hemsida och är glada över att kunna sjösätta den. Hoppas att du blir lika glad…… Är det något på vår nya hemsida som du funderar över? Något som är ologiskt eller bara inte riktigt bra? Kontakta emilia.simons@kef.se   Enklare att söka och anmäla dig till våra kurser/seminarier och konferenser Vi hoppas du ska tycka om vår nya hemsida. En stor förändring, förutom gränssnittet, är att du nu för en kurs som arrangeras vid flera tillfällen kan se och anmäla dig till något av de olika tillfällena på en och samma sida för kursen. T ex “Analysera resultaten med Kolada”, där hittar du alla fyra tillfällena på samma sida (klicka här) eller på bilden.
Läs mer...

Är du KEFs nya utbildningsledare?

Kommunalekonomernas förening (KEF) söker en utbildningsledare. Vårt kansli består idag av 9 medarbetare och vi behöver nu ytterligare en förstärkning. Om tjänsten Tjänsten innebär att: • Arrangera och hålla utbildningar och konferenser för våra medlemmar • Utveckla vårt kursutbud bl.a. införande av e-learning och kunskapstest • Medverka i aktiviteter för att stödja medlemmarna i deras yrkesroll • Medverka i opinionsbildningen för sådant som är viktigt för yrkeskåren. Tjänsten är förenad med resor eftersom vi bedriver utbildning i hela landet. Vem är du? Vi söker dig som har en akademisk bakgrund och stor erfarenhet av att arbeta i eller med kommun- och landstingssektorn. Du gillar att jobba självständigt men är samtidigt bra på att samverka i grupp, du kan leda projekt, arbeta målstyrt och nå resultat med kvalitet. Du har en tydlig ledarskapsförmåga och god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du har ett upparbetat kontaktnät inom branschen. Läs mer och sök tjänsten här.
Läs mer...