Årets kommunanlekonom 2016 – Grattis RKA!

Årets kommunalekonom(er) 2016 gick till Rådet för främjande av kommunala analyser. Anders Norrlid, Maria Price, Gustav Sillfors och Johan Gjersvold. Med motiveringen, ”RKA har medverkat till att utveckla Kolada till ett kraftfullt verktyg för analyser och jämförelser samt skapat ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommunernas och landstingens alla verksamheter. Kolada har blivit ett mycket värdefullt och oumbärligt hjälpmedel för kommunalekonomer. Ett användbart verktyg som stimulerar och underlättar det allt viktigare arbetet med analyser och jämförelser” Stort grattis till RKA! Här kan du läsa mer om deras arbete.    
Läs mer...

KEF på KOMMEK! – Tävlingen Stolt kommunalekonom

Nu är vi installerade på KOMMEK vid monter C11 och ser fram emot att träffa er medlemmar, ta del av spännande diskussioner och intressanta seminarier. Kom förbi vårt Kefé där vi serverar bra kaffe och en härlig atmosfär eller var med i vår tävling ”Stolt kommunalekonom” där du har chansen att vinna en Ipad! Se hela programmet på kommek.se. Om tävlingen Stolt kommunalekonom Vad gör dig stolt över ditt yrke? Utmaningarna? Ansvaret? Kollegorna? Din kommun eller landstings/regions arbete? Berätta för oss och du har möjlighet att vinna en Ipad med tillgång till digitala fackböcker via Kontentan samt 24 månaders prenumeration på Excel premium (till ett värde av cirka 5 000 kr). Här kan du se vad våra medlemmar är stolta över! Tävlingsregler Du behöver inte vara medlem i föreningen för att delta. Du kan endast delta i tävling på KOMMEK den 17–18 augusti. Vinnaren kommer att publiceras den 31 augusti 2016 via vår hemsida och Facebook-sida. Juryn består av Ola Eriksson, Kanslichef KEF, Annika Hellberg, Ordförande och Charlotte Karbassi, Vice ordförande. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Må den stoltaste kommunalekonomen vinna!
Läs mer...

KEFs remissvar avseende “En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU2016:24)”

Kommunalekonomernas allmäna synpunkter om betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU2016:24) är att regler om kommunal redovisning bör säkerställa att externa intressenter får en enhetlig och tillräcklig information om kommuner och landstings ekonomi och verksamhet. Därför bör utrymmet för alternativa redovisningssätt undvikas så långt som möjligt så att externredovisningen blir jämförbar mellan olika kommuner och landsting. Kommunalekonomernas förening anser att en rättvisande externredovisning skapar goda förutsättningar att verka för en god ekonomisk hushållning. Kommunal redovisning är ingen självstyrelsefråga. God ekonomisk hushållning är däremot en fråga där respektive kommun och landsting i hög grad själv bestämmer ambitionsnivån. Kommunalekonomernas förening tillstyrker: • inrättande av en ny lag om kommunal bokföring och redovisning • att den minsta arkiveringstiden för räkenskapsinformation kortas till 7 år • att drift- och investeringsredovisning blir egna avsnitt i årsredovisningen • att begreppet rättvisande bild och Andra grundläggande redovisningsprinciper tas in i lagstiftningen • den föreslagna uppställningen av resultaträkningen • föreslagna avskrivningsregler för immateriella tillgångar • att placeringsmedel ska värderas till verkligt värde • att fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs • att gåvor ska redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten • att krav införs på upplysning om vilka särredovisningar som upprättats till följd av bestämmelse
Läs mer...

Roland Svensson – 1 år på KEF!

Det är ett år sedan Roland Svensson började som utbildningsledares hos oss! Vi har frågat hur han upplevt året.  – När jag för ett år sedan påbörjade mitt nya jobb som utbildningsledare på KEF anande jag inte hur spännande och intressant följande år skulle bli. Bland annat har jag haft förmånen att driva en av mina hjärtefrågor – framtidens ekonomroll – i projektform där över 1 000 ekonomer har deltagit i en enkätundersökning. Flera utbildningsinsatser och seminarier kommer att genomföras under hösten 2016 samt under 2017 med fokus på framtiden. Jag har också hunnit med ett besök i Toronto, GFOA conference, konferensen för kommunalekonomer, vilket har givit mig flera intressanta nya insikter. Bland annat hur många frågor vi kommunalekonomer delar med våra vänner runt om i världen! 2016 är det Apans år vilket kännetecknas av upptäckarglädje, humor, nyfikenhet och intellekt samt att det är aktivt. Bättre än så skulle inte mitt bidrag till KEFs verksamhet kunna beskrivas. Så varmt välkomna till våra aktiviteter under 2016! Träffa Roland och oss andra på KOMMEK den 17–18 augusti i Malmö. Monter C11!
Läs mer...

Hur ser framtidens ekonomroll ut? – Resultatet presenteras på föreningsmötet och seminariedagen den 16 augusti.

Med över 1000 svarande på enkäten om Framtidens ekonomroll och två intressanta rundabordssamtal med inbjudna gäster har vi kunnat utläsa trender och tendenser om vad ekonomerna själva tror att framtidens ekonomroll kommer att utvecklas till. Är du nyfiken på din framtid och vill du ta del av resultatet? Missa inte Föreningsmötet och seminariedagen i Malmö den 16 augusti i samband med Kommek den 17–18 augusti då vi presenterar resultaten! Läs mer och anmäl dig här! Vill du diskutera resultatet eller enkäten med oss är du välkommen till monter C10 på KOMMEK. Bakgrund KEF kommer att under 2016 arbeta med projektet Framtidens ekonomroll. Vi vill dels ta reda på hur kommunalekonomerna själv tror att deras roll kan komma att utvecklas i framtiden och dels utifrån de trender och tendenser vi ser idag. (teknologiutveckling, konsumenter blir producenter med flera). Syftet med projektet är alltså att ge en riktning på vart kommunalekonomernas roll är på väg. Framtidsperspektivet som vi avser är en period om 5–10 år. Utgångspunkten är inte enbart den egna organisationen utan hur kommunalekonomen själv tror att det kommer att se ut i Sverige som helhet i framtiden.   Specialinbjudna gäster för rundaborssamtal i Stockholm den 11 maj och projektansvariga från
Läs mer...

Kommunala redovisningsdagen live på webben från Stockholm

I tisdags den 17 maj höll vi föreningens första webinarie från den kommunala redovisningsdagen i Stockholm. 32 deltagare på plats och över 90 som följde dagen på hemmaplan. Den kommunala redovisningslagen har varit föremål för översyn i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning. Utredningen är nu klar och kommer att remissbehandlas under 2016. Utredningen och ett antal andra aktuella redovisningsfrågor behandlades under dagen. Att arrangera webinariet gav en möjlighet att nå ut till fler med det viktiga ämnet. – Vi har fått positiva reaktioner från tittare på webben. Tekniken har fungerat bra. Detta var vårt första webinarie och nu planerar vi för hur vi ska gå vidare med konceptet, säger Ola Eriksson, kanslichef på KEF. Föreläsare var Niklas Sandell är forskare som är knuten till Lunds universitet och KEFU. Niklas arbetar för närvarande bl.a. med en rikstäckande praxisstudie av kommuners sammanställda redovisning. Gunvor Pautsch, har varit regeringens utredare i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning. Torbjörn Tagesson, är kanslichef vid Rådet för kommunal redovisning och professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Torbjörn har suttit med som expert i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning. Ola Eriksson, är kanslichef i Kommunalekonomernas förening och har suttit med som expert i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning.
Läs mer...

Vem blir Årets kommunalekonom 2016? Lämna förslag!

Varje år utser vi Årets kommunalekonom på vårt Föreningsmöte. Årets Föreningsmöte genomför vi som vanligt i Malmö när det är Kommek. KEF:s styrelse går igenom alla de förslag som kommer in och har varje år kommit fram till mycket värdiga pristagare. Nu är det hög tid att du tänker igenom vem eller vilka du anser att styrelsen bör tänka på i sitt val av Årets kommunalekonom 2016. Skicka ditt förslag till emilia.simons@kef.se
Läs mer...

Projekt – Framtidens ekonomroll

Hur kommer framtidens ekonomroll att se ut? Vet vi vart vi är på väg? Kan vi påverka den framtida ekonomrollen på något sätt? Kommunalekonomernas förening (KEF) arbetar med projektet ”Framtidens ekonomroll” där vi inom ramen för projektet fokuserar på dessa frågor bland många andra. KEF vill dels ta reda på hur kommunalekonomerna själv tror att deras roll kan komma att utvecklas i framtiden och dels utifrån de trender och tendenser vi ser idag. (teknologiutveckling, konsumenter blir producenter med flera). Syftet med projektet är alltså att ge en riktning på vart kommunalekonomernas roll är på väg. Det är dock ingen vetenskaplig undersökning varmed resultatet av arbetet ska tolkas med en viss försiktighet. Framtidsperspektivet som vi avser är en period om 5–10 år. Utgångspunkten är inte enbart den egna organisationen utan hur kommunalekonomen själv tror att det kommer att se ut i Sverige som helhet i framtiden. Yrkesverksamma kommunalekonomer inom kommuner och landsting/regioner inbjuds att vara en del av projektet Inom ramen för projektet görs en enkät som yrkesverksamma kommunalekonomer i kommuner och landsting/regioner kommer att få besvara. Frågeställningarna är uppdelade inom olika områden, Antalet kommunalekonomer och organisatorisk placering. Arbetsuppgifter och kompetensprofil. Kontakter extern och intern i organisationen. Teknik. Rekrytering. Hållbarhet. Vad kan
Läs mer...

Följ Kommunal Ekonomi under 2016

Under 2016 kommer Kommunal Ekonomi att fortsätta erbjuda läsarna intressant och relevant läsning. Tidningen kommer bland mycket annat att innehålla korta teman i ämnen som: Nr 1 (feb) Migration och integration. Nr 2 (april) Finanser i lågräntemiljö. Nr 3 (juni) Redovisning. I kölvattnet på SOU:n. En ändamålsenlig kommunal redovisning. Nr 4 (aug) Kvalitetsarbete och resurseffektivitet. Bilaga till KOMMEK: E-förvaltning med fokus på effektivitet och ekonomi. Nr 5 (okt) KOMMEK 2016 – bevakning och nedslag. Nr 6 (dec) Landsting och regioner samt Personalekonomi, 36 sidor. I augusti kommer vi också med en bilaga på temat “Beslut och ledarskap “. Varje nummer planeras av vårt redaktionsråd som leds av vår chefredaktör Thomas Pettersson. Förutom Thomas ingår det personer från vårt kansli och styrelse. Om du har önskemål om artiklar så är du välkommen att kontakta Thomas. Du kan läsa mera om vår tidning på kommunalekonomi.se.
Läs mer...

Produktionsstyrning i sjukvård

Myrna Palmgren och Johan Brandt har kommit ut med en ny bok med titeln “Produktionsstyrning i sjukvård”. Förlaget beskriver boken enligt följande; Produktionsstyrning är en term som förknippats mer med tillverkningsindustri än med sjukvård. En välfungerande sjukvård kräver emellertid också att produktionen styrs, utgående från behovet och med optimal användning av de resurser som finns. En viktig del i detta är naturligtvis vårdens rent medicinska innehåll – att genom forskning och utveckling bli allt bättre på diagnostik och behandling. Det är dock tydligt att detta måste kombineras med ständigt förbättrade, säkrare och kostnadseffektivare patientflöden – vilket är vad produktionsstyrning i sjukvården handlar om.
Läs mer...

Kommunal Ekonomi nummer 4

Ekonomichef Anna Cederqvist är Årets Kommunalekonom 2015! Hon får priset främst för sina båda läroböcker om kommunal ekonomi och organisation – en hjälp på vägen för nyvalda politiker och nyblivna tjänstemän. Tema handlar om kompetensförsörjning. I vissa kommuner är det svårt att anställa ekonomer med rätt kompetens och konkurrensen från näringslivet är hård. Samtidigt som invandrade ekonomer har oväntat svårt att hitta jobb i kommunerna. Landstingsresan går vidare till Region Gotland som vill utveckla näringslivet och se sin kära ö blomstra året om. Clarrys kompetens skapar köer av intresserade utanför ekonomikontoret. Om man ser saken från positiva sidan… Tidningen Kommunal Ekonomi Vår tidning, som utkommer med sex nummer per år, ingår i det medlemskap som kan tecknas i Kommunalekonomernas förening. Du kan även prenumerera på Kommunal Ekonomi. Det gör du enklast genom att skicka ett mail till prenumeration@kef.se.
Läs mer...

Årets kommunalekonom 2015 – Grattis Anna Cederqvist!

Årets kommunalekonom utsågs i samband med Föreningsmötet i Skellefteå den 20 augusti 2015. Vi gratulerar Anna Cederqvist, ekonomichef på Lidköpings kommun till utmärkelsen. Motiveringen till årets kommunalekonom 2015 “Anna Cederqvist har som författare och föreläsare bidragit till att sprida kunskaper om kommunal förvaltning och ekonomi på ett lättfattligt sätt. Anna är en god pedagog med spetskunskaper kring finansfrågor. Anna har en förmåga att visa att det går att göra mycket med de resurser som finns – genom att tänka nytt, annorlunda och göra verkstad av planerna”
Läs mer...