Årets första nummer av Kommunal Ekonomi och planerade kursen för våren 2017

I årets första nummer kan du läsa om ekonomichef Anna Edlund på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad som vann utmärkelsen Årets Karriär på Framtidsgalan. Temat handlar om vinster och förluster i välfärden. Ilmar Reepalu vill begränsa vinster hos privata företag, medan andra oroar sig mer över effektivitetsförluster inom kommunerna. Inom primärvården ser Attendos Henrik Borelius vinsttaket som ett hot, medan Västra Götalandsregionen lyckats vända stora förluster till plus. På forskarsidorna kan du läsa om hur regionala skolmarknader fungerar. Och Clarrycare… ja, det sätter en ny standard i Grustorps kommun. Läs tidningen.   Klicka på bilden för att se våra planerade kurser för våren 2017!
Läs mer...

Ologisk kritik mot ny redovisningslag

I Kommunal Ekonomi har förslaget till ny redovisningslag debatterats i de tre senaste numren av tidningen. För att friska upp minnet kommer här debattartikeln av Torbjörn Tagesson, Pierre Donatella och Mattias Haraldsson som var införd i KE nr. 5. Det är den artikeln som Anders Haglund och Per Åke Brunström argumenterar mot i senaste numret av Kommunal Ekonomi. I förra numret kritiserade Anders Haglund och Per Åke Brunström förslaget till ny kommunal redovisningslag. Nu får de svar på tal av en trio sakkunniga som bemöter kritiken med skärpa. I förra numret av Kommunal Ekonomi framför Brunström och Haglund kritik mot förslaget till en ny kommunal redovisningslag. Kritiken rör framförallt (i) att mängden regler ökar, (ii) att utredningen inte föreslår specifika åtgärder för att minska avvikelserna från lag och normering samt (iii) att förslaget inte tillräckligt beaktar syftet med årsredovisningen mot bakgrund av kommunal särart och årsredovisningens roll som underlag för fullmäktige vid sin ansvarsprövning. Upprördheten över att mängden regler ökar är därför svår att förstå. Anledningen till ökningen har, som vi uppfattar det, tre förklaringar; införlivande av normering i lagtext, anpassning till rådande praxis samt samordning och harmonisering med förslaget till ny årsredovisningslag (SOU 2015:8). Att normering införlivas i lagtexten
Läs mer...

Anna Edlund blir tilldelad priset Årets Karriär av Framtidsverket och SKL

Priset Årets karriär gick till vår medlem Anna Edlund, Ekonomichef, Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad på Framtidsgalan som arrangeras av Framtidsverket och SKL den 15 november på Oscarsteatern.  Syftet med galan är enligt Framtidsverket att lyfta den unga drivkraften inom offentlig sektor som gör skillnad varje dag. Genom en uppmärksammad prisutdelning hyllas unga talanger inom offentlig sektor för att inspirera fler att arbeta och göra karriär inom den offentliga sektorn. Annas motivering: Årets Karriär har med uthållighet, engagemang, ambition och passion gjort karriär i sin organisation. Årets Karriär ser möjligheter när andra ser hinder och tror på att framgång nås genom hårt arbete och arbetsglädje. Med tydlig målmedvetenhet har Årets Karriär avancerat och nått uppsatta mål. Årets Karriär är en glädjespridare som med stor kämpaglöd ständigt strävar efter att ta organisationen framåt. Grattis Anna! Läs mer om framtidsgalan och pristagare här.     
Läs mer...

Kommunal Ekonomi nr 5

Årets femte nummer av Kommunal Ekonomi toppas av nyheten att kommunsektorn säger ja till fullfondering av pensionerna – ett besked många väntat på. I övrig kretsar numret runt föreningsmötet och KOMMEK, två fasta hållpunkter i föreningens verksamhet. Föreningsmötet inramades av seminarier och en smått magisk middag. KOMMEK inleddes av Ardalan Shekarabi som lovade vakta självstyret och avslutades av Per Schlingman som blickade in i framtiden. Clarry var förstås med på föreningsmötet – det slutade inte oväntat i kaos…    
Läs mer...

Pressmeddelande: Kommunsverige säger ja till fullfondering

Kommunsverige säger ja till fullfondering av pensionsskulden, den enskilt viktigaste frågan i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning. Effekten blir negativ soliditet i många kommuner och nästan alla landsting. Kommunsverige säger ja till en fullfondering av pensionsskulden. Det visar en sammanställning av remissvaren på utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning i Kommunal Ekonomi nr. 5 2016. I utredningen föreslås kommunsektorn byta redovisningsmodell, från den nuvarande blandmodellen där pensionsförpliktelser intjänade före 1998 ligger som en ansvarsförbindelse i balansräkningen, till fullfondering där hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen. Av 29 svarande kommuner vill 25 se en fullfondering, medan 4 säger nej. Av 10 svarande regioner och landsting säger 6 ja, medan 4 säger nej tack. Tunga remissinstansen Sveriges kommuner och landsting (SKL) säger också ja, varför det med all sannolikhet blir ett skifte av redovisningsmodell från 2018. Om fullfondering varit införd 2014 skulle 105 kommuner och alla landsting, utom ett, uppvisat negativ soliditet. I många fall blir soliditeten väldigt svag, för Landstinget Dalarna exempelvis, hela -142 procent (2015). Får kommunsektorn sämre ekonomi genom fullfonderingen? – Nej, ekonomin är densamma. Skillnaden är att ekonomin visas upp som den verkligen är. Siffrorna blir sämre för alla, säger Ola Eriksson, sakkunnig i utredningen och kanslichef på Kommunalekonomernas förening.
Läs mer...

Vinnaren av tävlingen ”Stolt kommunalekonom” Helena Nilsson, utredande controller i Stockholms stad

Under KOMMEK 2016 hade vi en tävling i vår monter där besökarna skulle motivera varför de är stolta kommunalekonomer. Totalt fick vi in 160 motiveringar. Helena Nilsson, utredande controller i Stockholms stad tog hem vinsten!  Hur känns det att vinna och därmed få titeln som den stoltaste kommunalekonomen? – Det känns roligt! Men oväntat. Vad jobbar du med? – Jag jobbar som utredande controller på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Det är inte en traditionell ekonomroll med budget och redovisning, utan innebär olika typer av specialuppdrag kopplat till kostnadsutveckling och resursfördelning. Exempelvis har det handlat om lokal-, IT- och skolskjutskostander, inventariebudgeten, beslutsstöd, den socioekonomiska fördelningen. Det är en omväxlande roll som jag trivs bra med. Vad har ni för utmaningar i er organisation/verksamhet den närmsta tiden? – Betygsresultaten, segregationen, befolkningsökningen, it-utvecklingen bland annat. Lokalkostnadernas ökande andel av den totala budgeten samt skolornas access till och kostnader för it. Tävlingen handlar om att vara stolt över sitt yrke som kommunalekonom. Är ni bra eller dåliga på att framhäva er själva och er yrkesstolthet? – Många kollegor jag känner i samma bransch tror jag är stolta och har en känsla av att de gör något viktigt i och med ansvaret vi har att skattemedel
Läs mer...

Kommunal ekonomi nr 4

Årets fjärde nummer av Kommunal Ekonomi har kvalitet och resurseffektivitet som tema. I det sammanhanget passar RKA som handen i handsken, under Anders Norrlids ledning utsågs RKA till Årets kommunalekonom 2016 – stort grattis! I övrigt hälsar vi bland annat på i Kävlinge, Årets Kvalitetskommun 2015, och låter en kvalitetsutvecklare berätta vad han pysslar med.. Öppna jämförelser firar 10 år, ett verktyg som kan utvecklas men som blivit en nödvändighet. På forskarsidorna handlar det om styrning och dess effekter – mer eller mindre, det är frågan? Clarry gör sitt för att öka effektiviteten – men vi pratar nog inte Best Practice här…  
Läs mer...

Årets kommunanlekonom 2016 – Grattis RKA!

Årets kommunalekonom(er) 2016 gick till Rådet för främjande av kommunala analyser. Anders Norrlid, Maria Price, Gustav Sillfors och Johan Gjersvold. Med motiveringen, ”RKA har medverkat till att utveckla Kolada till ett kraftfullt verktyg för analyser och jämförelser samt skapat ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommunernas och landstingens alla verksamheter. Kolada har blivit ett mycket värdefullt och oumbärligt hjälpmedel för kommunalekonomer. Ett användbart verktyg som stimulerar och underlättar det allt viktigare arbetet med analyser och jämförelser” Stort grattis till RKA! Här kan du läsa mer om deras arbete.    
Läs mer...

KEF på KOMMEK! – Tävlingen Stolt kommunalekonom

Nu är vi installerade på KOMMEK vid monter C11 och ser fram emot att träffa er medlemmar, ta del av spännande diskussioner och intressanta seminarier. Kom förbi vårt Kefé där vi serverar bra kaffe och en härlig atmosfär eller var med i vår tävling ”Stolt kommunalekonom” där du har chansen att vinna en Ipad! Se hela programmet på kommek.se. Om tävlingen Stolt kommunalekonom Vad gör dig stolt över ditt yrke? Utmaningarna? Ansvaret? Kollegorna? Din kommun eller landstings/regions arbete? Berätta för oss och du har möjlighet att vinna en Ipad med tillgång till digitala fackböcker via Kontentan samt 24 månaders prenumeration på Excel premium (till ett värde av cirka 5 000 kr). Här kan du se vad våra medlemmar är stolta över! Tävlingsregler Du behöver inte vara medlem i föreningen för att delta. Du kan endast delta i tävling på KOMMEK den 17–18 augusti. Vinnaren kommer att publiceras den 31 augusti 2016 via vår hemsida och Facebook-sida. Juryn består av Ola Eriksson, Kanslichef KEF, Annika Hellberg, Ordförande och Charlotte Karbassi, Vice ordförande. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Må den stoltaste kommunalekonomen vinna!
Läs mer...

KEFs remissvar avseende “En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU2016:24)”

Kommunalekonomernas allmäna synpunkter om betänkandet En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU2016:24) är att regler om kommunal redovisning bör säkerställa att externa intressenter får en enhetlig och tillräcklig information om kommuner och landstings ekonomi och verksamhet. Därför bör utrymmet för alternativa redovisningssätt undvikas så långt som möjligt så att externredovisningen blir jämförbar mellan olika kommuner och landsting. Kommunalekonomernas förening anser att en rättvisande externredovisning skapar goda förutsättningar att verka för en god ekonomisk hushållning. Kommunal redovisning är ingen självstyrelsefråga. God ekonomisk hushållning är däremot en fråga där respektive kommun och landsting i hög grad själv bestämmer ambitionsnivån. Kommunalekonomernas förening tillstyrker: • inrättande av en ny lag om kommunal bokföring och redovisning • att den minsta arkiveringstiden för räkenskapsinformation kortas till 7 år • att drift- och investeringsredovisning blir egna avsnitt i årsredovisningen • att begreppet rättvisande bild och Andra grundläggande redovisningsprinciper tas in i lagstiftningen • den föreslagna uppställningen av resultaträkningen • föreslagna avskrivningsregler för immateriella tillgångar • att placeringsmedel ska värderas till verkligt värde • att fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs • att gåvor ska redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten • att krav införs på upplysning om vilka särredovisningar som upprättats till följd av bestämmelse
Läs mer...

Roland Svensson – 1 år på KEF!

Det är ett år sedan Roland Svensson började som utbildningsledares hos oss! Vi har frågat hur han upplevt året.  – När jag för ett år sedan påbörjade mitt nya jobb som utbildningsledare på KEF anande jag inte hur spännande och intressant följande år skulle bli. Bland annat har jag haft förmånen att driva en av mina hjärtefrågor – framtidens ekonomroll – i projektform där över 1 000 ekonomer har deltagit i en enkätundersökning. Flera utbildningsinsatser och seminarier kommer att genomföras under hösten 2016 samt under 2017 med fokus på framtiden. Jag har också hunnit med ett besök i Toronto, GFOA conference, konferensen för kommunalekonomer, vilket har givit mig flera intressanta nya insikter. Bland annat hur många frågor vi kommunalekonomer delar med våra vänner runt om i världen! 2016 är det Apans år vilket kännetecknas av upptäckarglädje, humor, nyfikenhet och intellekt samt att det är aktivt. Bättre än så skulle inte mitt bidrag till KEFs verksamhet kunna beskrivas. Så varmt välkomna till våra aktiviteter under 2016! Träffa Roland och oss andra på KOMMEK den 17–18 augusti i Malmö. Monter C11!
Läs mer...

Hur ser framtidens ekonomroll ut? – Resultatet presenteras på föreningsmötet och seminariedagen den 16 augusti.

Med över 1000 svarande på enkäten om Framtidens ekonomroll och två intressanta rundabordssamtal med inbjudna gäster har vi kunnat utläsa trender och tendenser om vad ekonomerna själva tror att framtidens ekonomroll kommer att utvecklas till. Är du nyfiken på din framtid och vill du ta del av resultatet? Missa inte Föreningsmötet och seminariedagen i Malmö den 16 augusti i samband med Kommek den 17–18 augusti då vi presenterar resultaten! Läs mer och anmäl dig här! Vill du diskutera resultatet eller enkäten med oss är du välkommen till monter C10 på KOMMEK. Bakgrund KEF kommer att under 2016 arbeta med projektet Framtidens ekonomroll. Vi vill dels ta reda på hur kommunalekonomerna själv tror att deras roll kan komma att utvecklas i framtiden och dels utifrån de trender och tendenser vi ser idag. (teknologiutveckling, konsumenter blir producenter med flera). Syftet med projektet är alltså att ge en riktning på vart kommunalekonomernas roll är på väg. Framtidsperspektivet som vi avser är en period om 5–10 år. Utgångspunkten är inte enbart den egna organisationen utan hur kommunalekonomen själv tror att det kommer att se ut i Sverige som helhet i framtiden.   Specialinbjudna gäster för rundaborssamtal i Stockholm den 11 maj och projektansvariga från
Läs mer...

Kommunala redovisningsdagen live på webben från Stockholm

I tisdags den 17 maj höll vi föreningens första webinarie från den kommunala redovisningsdagen i Stockholm. 32 deltagare på plats och över 90 som följde dagen på hemmaplan. Den kommunala redovisningslagen har varit föremål för översyn i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning. Utredningen är nu klar och kommer att remissbehandlas under 2016. Utredningen och ett antal andra aktuella redovisningsfrågor behandlades under dagen. Att arrangera webinariet gav en möjlighet att nå ut till fler med det viktiga ämnet. – Vi har fått positiva reaktioner från tittare på webben. Tekniken har fungerat bra. Detta var vårt första webinarie och nu planerar vi för hur vi ska gå vidare med konceptet, säger Ola Eriksson, kanslichef på KEF. Föreläsare var Niklas Sandell är forskare som är knuten till Lunds universitet och KEFU. Niklas arbetar för närvarande bl.a. med en rikstäckande praxisstudie av kommuners sammanställda redovisning. Gunvor Pautsch, har varit regeringens utredare i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning. Torbjörn Tagesson, är kanslichef vid Rådet för kommunal redovisning och professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Torbjörn har suttit med som expert i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning. Ola Eriksson, är kanslichef i Kommunalekonomernas förening och har suttit med som expert i utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning.
Läs mer...

Vem blir Årets kommunalekonom 2016? Lämna förslag!

Varje år utser vi Årets kommunalekonom på vårt Föreningsmöte. Årets Föreningsmöte genomför vi som vanligt i Malmö när det är Kommek. KEF:s styrelse går igenom alla de förslag som kommer in och har varje år kommit fram till mycket värdiga pristagare. Nu är det hög tid att du tänker igenom vem eller vilka du anser att styrelsen bör tänka på i sitt val av Årets kommunalekonom 2016. Skicka ditt förslag till emilia.simons@kef.se
Läs mer...