På gång: en standard för redovisningsrevision

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

Göra likadant. Det kommer att bli enklare för de sakkunniga revisorerna att göra sitt jobb med en gemensam standard. Bild: Istock.   


En gemensam standard för kommunal redovisningsrevision är på väg. Om ett år kan ett förslag som SKL, FAR och Skyrev står bakom, presenteras för intressenterna.

Ett viktigt steg på vägen mot en gemensam standard för kommunal redovisningsrevision har tagits av FAR, SKL och Skyrev. De tre parterna har genomfört en förstudie där en analys gjorts av det internationella regelverket ISA, särdragen i den kommunala revisionen och hur väl dessa passar ihop.

I förstudiens slutrapport rekommenderas de tre organisationerna att fortsätta samarbetet genom att ta fram ett ramverk för kommunal redovisningsrevision.

– Ramverket tydliggör spelplanen för den kommunala särarten, det som skiljer ut den kommunala redovisningsrevisionen. Det har inte funnits en etablerad samsyn bland revisorerna, och det har skapat osäkerhet, förklarar Lotta Ricklander, utvecklingsledare på SKL.

Projektgruppen ska också ta fram konkreta anvisningar för hur ISA och ISRE ska tillämpas i kommunsektorn.

– Anvisningarna ska tydliggöra vad exempelvis ISA:s bestämmelse om att revisorerna ska ha en kommunikation med företagsledningen innebär i den kommunala världen. Anvisningarna ska vara så tydliga att man ska kunna fullgöra revisorsuppdraget även om man inte enbart ägnar sig åt kommunal revision.

Det tredje uppdraget blir att fram standarder för andra kommunala bestyrkandeuppdrag.

– I de kommunala regelverken ingår exempelvis krav på god ekonomisk hushållning och att det ska finnas en drift- och investeringsredovisning. ISA kräver inte revision av sådant, men kraven finns utifrån de kommunala reglerna.

En gemensam standard för de sakkunnigas arbete innebär fördelar även för de förtroendevalda revisorerna.

– Det blir lättare för de förtroendevalda att veta av de faktiskt får och kan kräva när de beställer redovisningsrevision av byråerna.

Tidigast i september 2020 hoppas parterna kunna presentera ett förslag till gemensam standard.

– Vårt förslag behöver ordentlig förankring hos intressenterna. Sedan får vi även ta ställning till vem som ska förvalta standarden och tillsynen av densamma.

 

Text: Thomas Pettersson