Pressklipp

Svenska storbanker visar motståndskraft i EU-stresstest

De fem största svenska bankerna visar motståndskraft och har förmåga att klara av ett kraftigt försämrat marknadsläge. Det visar ett stresstest som har samordnats av Europeiska bankmyndigheten (EBA). Läs mera...

Läs mer
Fem nya projekt får forskningsbidrag av Konkurrensverket

Myndigheters upphandlingar av automatiserade beslutsstödsystem, hur covidkrisen har påverkat kollektivtrafiken och en analys av branschen för läkemedel online. Det är några av de forskningsprojekt som i år har beviljats forskningsbidrag av Konkurrensverket. Läs mera...

Läs mer
Prognos: Socialförsäkringens utgifter för 2021 i nivå med 2020

År 2020 ökade utgifterna för socialförsäkringen kraftigt på grund av de tillfälliga regeländringar som gjorts till följd av pandemiutbrottet. Liksom vid föregående prognostillfälle, beräknas de totala utgifterna för 2021 bli höga och i paritet med 2020, 237 miljarder kronor. Läs mera...

Läs mer
Mer än hälften av husbyggnadsinvesteringarna hamnar i storstadslänen

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport om byggmarknaden i Sverige, som presenterades i juni, visar det sig att knappt 55 procent av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första kvartalet i år var koncentrerade till de tre storstadslänen Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län. Läs mera...

Läs mer
Nationellt professionsprogram ska ge rektorer, lärare och förskollärare bättre kompetensutveckling under hela yrkeslivet

Höga kunskapsresultat i skolan förutsätter hög kvalitet i undervisningen och det pedagogiska ledarskapet. Rektorer, lärare och förskollärare behöver därför ges goda förutsättningar att utvecklas i sin profession. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås ett professionsprogram bestående av en nationell struktur för kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem. Läs mera...

Läs mer
Debatt: Sverige måste anpassas till sin nya demografi

Rätt hanterat skulle Sverige kunna dra stor nytta av att vara ett mångkulturellt samhälle. Men integrationspolitiken har varit ett monumentalt misslyckande, vilket visar sig genom att landets strukturella problem accentuerats på en rad samhällsområden. Situationen kräver att S och M måste komma över sin oförmåga att samarbeta, skriver Gabriel Urwitz. Läs mera...

Läs mer
Värja ledamot i regeringens nya kommundelegation

Regeringen fattade idag beslut om att etablera en ny kommundelegation. Den inrättas inom Kammarkollegiet, med det formella namnet ”Delegationen för kommunal ekonomi i balans”, och ska vara operativ 2021-2024. Syftet är att, med hjälp av ett särskilt statsbidrag, stötta kommuner och regioner som har en svag ekonomi och som därför behöver vidta omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder. […]

Läs mer
Ledare: Myndighetsbeslut måste alltid vara rättssäkra – oavsett om de fattas av människor eller maskiner

Ändå har myndigheter, kommuner och regioner haft svårt att förhålla sig till det verkligt stora paradigmskiftet: den artificiella intelligensens inträde i offentlig sektor.

Läs mer
Regeringen påskyndar arbetet med Norrbotniabanan

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan. Läs mera...

Läs mer
Norrlandsregionerna expanderar – stort behov av arbetskraft

I Norrlandsregionerna är en industriell expansion på gång när Skellefteå satsar på batteritillverkning och Gällivare, Kiruna, Luleå och Boden på koldioxidfri stålproduktion - vilket gör att behovet av arbetskraft, bostäder, samhällsservice och infrastruktur är enormt. Läs mera...

Läs mer
Regionerna har tecknat hyresavtal för 60 miljoner

Regionerna har tecknat hyresavtal för 60 miljoner

Läs mer
Fyra av tio smittas under utlandsresan – trots det vägrar ungdomar testa sig

51 nya fall registrerades under vecka 29, jämfört med 30 fall per dag under vecka 28 i Region Skåne, rapporterar Aftonbladet.

Läs mer
Informationsenheter ska öka medevetenhet kring vaccin

Man har ett fritt val att vaccinera sig men det är viktigt att man får bra kunskapsbas för att fatta det beslutet på, säger Sofia Väldesjö, verksamhetsutvecklare på Region Skåne.

Läs mer
Fem nya projekt får forskningsbidrag av Konkurrensverket

Coronapandemin har orsakat ekonomisk kris för kollektivtrafiken i Sverige och ekon.

Läs mer
Regionens plan: Korta tiden mellan vaccindoserna i Stockholm

Regionens plan: Korta tiden mellan vaccindoserna i Stockholm

Läs mer
1 2 3 130

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram