Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av konsekvensanalyser som gjorts inför regeringens migrationspolitiska propositioner. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2017.

Bakgrund

Under perioden 2004–2015 har samtliga statliga långtidsprognoser kraftigt underskattat de verkliga kostnaderna på migrationsområdet. Underskattningen har ökat med tiden och uppgår de senaste åren till flera miljarder kronor om året.

Regeringen har under perioden lagt närmare ett trettiotal propositioner med förslag som påverkar förutsättningarna att söka, eller få, uppehållstillstånd i Sverige av asylrelaterade skäl. En översiktlig genomgång visar att nästan alla förslagen bedömdes saknaväsentliga konsekvenser för statlig och kommunal verksamhet eller ekonomi. I den mån förslagen bedömdes ha ekonomiska konsekvenser, beskrevs de som små. Bedömningarna motiverades i allmänhet kortfattat och det saknades ofta redovisning av bakomliggande analyser.

Den översiktliga genomgången tyder på att regeringens redovisningar i regel sällan förutsåg ekonomiska och andra konsekvenser för statliga och kommunala verksamheter, eller belyste osäkerheter eller risker med förslagen.

Detta kan medföra att statens budgetprognoser inte blir rättvisande samt att exempelvis statliga och kommunala verksamheter inte fullt ut kan förbereda sig på konsekvenserna. Det gör att verksamheterna riskerar bli mindre effektiva eller onödigt dyra. Utan genomarbetade konsekvensanalyser ökar också risken för andra oväntade bieffekter.

Syfte

Syftet med granskningen är främst att undersöka om konsekvensanalyser inför regeringens propositioner på migrationsområdet har utformats ändamålsenligt, och om de kan förbättras på olika sätt.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>