Revisorsinspektionen tittar till revisionsbyråerna

13 feb, 2019

Hur gör ni? Revisorsinspektion ska informera sig om hur kommunsektorns sakkunniga revisorer utför sitt uppdrag. I nästa steg kan det bli tal om regelrätt tillsyn.

Revisorsinspektionen ska för första gången ta en titt på hur de sakkunniga revisorerna inom kommunsektorn utför sina uppdrag. Myndigheten ska genomföra en så kallad tematillsyn, ett nytt arbetssätt för myndigheten.

– Vi granskar övergripande något område vi är intresserad av och som branschen har problem med. I det här fallet är det de sakkunnigas finansiella revision inom kommunsektorn. Men vi är inte ute efter att dela ut disciplinära åtgärder, vi vill helt enkelt veta hur det fungerar, säger chefsrevisor Carin Rytoft Drangel.

Eftersom Revisorsinspektionen (RI) hitintills inte utövat tillsyn över den kommunala sektorn är det mycket som är obekant för myndigheten.

– Vi behöver veta mer kring auktoriserade och godkända revisorer som är verksamma inom sektorn, under vilka förutsättningar de jobbar samt vilken standard som används. Vi vet dock att det pågår ett arbete runt standardisering, säger hon och fortsätter:

– Vi vet heller inte hur de rapporter ser ut som de sakkunniga revisorerna lämnar till de förtroendevalda, det finns ingen standard där.

RI behöver bygga upp tillräcklig kunskap om hur de sakkunniga revisorerna utför sitt uppdrag inom kommunsektorn.

– Vi vill kunna svara på frågan om det här är ett område där vi kan utöva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn. Och, vad som krävs för att vi ska kunna göra detta.

Eftersom revisionsbyråerna inom den kommunala revisionen är relativt få kan alla aktörer räkna med att bli kontaktade av RI.

– Det är första gången vi genomför en tematillsyn så detaljplaneringen är inte klar. Vår rapport ska dock vara klar under hösten, berättar hon.

Vad händer om ni kommer fram till att RI inte kan utöva tillsyn över revisorerna inom kommunsektorn?

– I så fall är det också en signal. Då fattas det någonting inom den sakkunniga revisionens verksamhet.

 

Fakta/Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Myndigheten examinerar revisorer samt utfärdar godkännanden och auktorisation av revisorer och registrerar revisionsbolag. Myndigheten utövar även tillsyn över kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag.

 

 

Text: Thomas Pettersson

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram