SKL: Gör det enklare att bygga strandnära!

23 nov, 2018

Det måste bli lättare för kommuner i glesbygd att bygga i strandnära lägen. Strandskyddet är bra, men på landsbygden har lagstiftningen fått orimliga konsekvenser, anser SKL.

”Många landsbygdskommuner har väldigt god tillgång till sjöar och vattendrag. Trots det hindras byggande i strandnära lägen. Kommuner behöver kunna skapa attraktiva boendemiljöer för att utvecklas och locka nya invånare”, skriver SKL:s ordförande Lena Micko i en debattartikel.

I remissvaret på Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, framgår att SKL vill se följande lagändringar:

  • Ta bort kravet att kommuner ska peka ut särskilda geografiska områden, för att enklare kunna upphäva eller ge dispens från strandskyddet. I kommuner där det knappt byggs några nya hus är det nästan omöjligt att veta var ny bebyggelse kan komma att ske. SKL föreslår istället generella kriterier som kan ligga till grund för att pröva byggande i strandnära lägen på landsbygden.
  • Ta bort kravet att strandnära bostäder på landsbygden måste byggas i anslutning till befintliga bostadshus. På landsbygden finns sällan några befintliga hus att bygga intill.
  • Ge kommuner möjlighet att i vissa fall upphäva strandskyddet utan samband med detaljplaneläggning.
  • Inför två nya skäl för när kommuner får upphäva eller ge dispens från strandskyddet:
    1. Att det på den aktuella platsen inte finns ett växt- och djurliv som är beroende av det unika mötet mellan land och vatten.
    2. Att den planerade åtgärden inte påverkar allmänhetens tillgång till stränder.

De föreslagna åtgärderna har starkt stöd bland berörda kommuner, visar en enkät som SKL genomförde våren 2018.

 

Text: Thomas Pettersson

Källa: SKL

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram