Utbildningsprogram för controller - med inriktning mot investering och exploatering

Det finns idag en stor efterfrågan på controllers med inriktning mot investering och exploatering. Kommunerna fortsätter att investera och att ha en omfattande exploateringsverksamhet, som är i stort behov av ekonomisk styrning och uppföljning. Vi på KEF erbjuder därför ett unikt utbildningsprogram för controllers som jobbar med inriktning mot just investering och exploatering.

Läs mer om utbildningsprogrammet

Läs mer om utbildningsprogrammet (pdf)

Utbildningen omfattar totalt 10 kursdagar och startar i september 2021 och pågår till och med juni 2022.

För att redan nu se hur stort intresset är för utbildningsprogrammet, önskar vi på KEF att organisationer som är intresserade skickar in en intresseanmälan.

Intresseanmälan mejlas till medlem@kef.se , intresseanmälan är inte bindande. I mejlet anges vem som gör anmälan samt hur många utbildningsplatser som din kommun kan tänkas vara intresserad av.

Hör av dig senast 20 januari!

 

 

Innehåll

Utbildning är indelad i tre olika block som är viktiga för en controller; det första blocket omfattar redovisning, moms och kalkyler, det andra blocket inkluderar lagstiftningar, upphandling och avtal. Block nummer tre har temat utvecklande arbetssätt, som bland annat omfattar projektledning och hur man som controller stödjer och utvecklar verksamheten på bästa sätt. Här nedanför kan du läsa mer om innehållet i de tre olika blocken.

 

Redovisning, moms och kalkyler

Vi går igenom kommunal redovisning från grunden och fokuserar sedan på relevanta tillgångar. Inom investerings och exploateringsverksamheten är moms en stor fråga och lite speciell.

När det sedan kommer till själva beslutet om att bygga eller ej så är kalkylen för kommunen intressant. Vad måste tas hänsyn till i en exploateringskalkyl och vilka osäkerheter finns det.
Blocket omfattar totalt fyra kursdagar fördelade på flera tillfällen.

 

Lagstiftningar, upphandling och avtal

Det finns en rad lagstiftningar som påverkar investering och exploateringsverksamheten. Vi kommer att gå igenom relevanta delar av Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Jordabalken. Dessutom kommer upphandlingslagstiftningen och dess process att gås igenom. En grund för detta är de mallar för entreprenadavtal som finns med bland annat AB04 och ABT06.

Blocket omfattar totalt tre kursdagar fördelade på flera tillfällen.

 

Utvecklande arbetssätt

Oavsett hur mycket kunskaper som en controller har så måste förhållningssättet vara att stödja och utveckla verksamheten. Vi kommer att gå igenom coachande förhållningssätt samt grunderna i projektledning. Blocket omfattar totalt tre kursdagar fördelade på två tillfällen.

 

 

Vissa moment i programmet kommer att samköras med KEF:s ordinarie kursutbud. Dessutom kommer vi att bjuda in gästföreläsare från deltagande kommuner, som ska få hålla små föredrag för att få en tydligare förankring mot controllerns vardag.

Utöver kursdagarna kommer utbildningsprogrammet även innehålla mindre uppgifter som ska lösas mellan de olika kurstillfällena.

 

Tid & plats

Utbildningsprogrammet kommer att starta i september 2021 och avslutas i juni 2022. Utbildningen omfattar totalt 10 kursdagar under denna period.

Beroende på smittskyddsrestriktionerna så görs bedömningen att första delen av programmet kommer att göras digitalt. Vår förhoppning är dock att delar av programmet ska kunna genomföras live.

 

Pris

Indikativt pris för en utbildningsplats är 41 000 kr exkl. moms. Medlemmar i KEF erhåller en rabatt på 2 000 kr. Vid många deltagare på programmet, kan priset komma att justeras ner. Eventuella kostnader för kost, logi och reskostnader tillkommer. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

 

Frågor

Har du frågor om utbildningsprogrammet för controllers, är du välkommen att kontakta Göran Andersson, utbildningsledare på KEF, tel. 0720-61 70 60, goran.andersson@kef.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram