Tidigare pristagare

Årets kommunalekonom 2019
Henrik Berggren

Henrik Berggren är ledande när det gäller kommunalekonomiska analyser, såväl på kommunnivå som på sektorsnivå. Detta har inneburit många engagemang i enskilda kommuner men också hos exempelvis Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Henrik har utvecklat en modell för långsiktiga finansiella analyser som används i många kommuner och regioner och han har därmed bidragit till att öka intresset för denna typ av analyser. Henrik är också synnerligen väl förtrogen med det kommunalekonomiska utjämningssystemet vilket inneburit att han bland annat har varit engagerad i den senaste utredningen av kostnadsutjämningssystemet.

 

 

 

Årets kommunalekonom 2018
Torbjörn Tagesson

Torbjörn har under lång tid varit synnerligen drivande i att utveckla yrkeskåren mot en ökad professionalitet inom redovisningsområdet. Detta har han gjort, i rollen som universitetslärare och forskare men också som kanslichef för Rådet för kommunal redovisning. Torbjörn har svarat för grundutbildning av studenter och bland dessa skapat intresse för den kommunala sektorn. Han har också vidareutbildat mängder av yrkesverksamma kommunalekonomer. Torbjörn har i sin gärning visat prov på stor kompetens, integritet, entusiasm och drivkraft.

 

Årets kommunalekonom 2017
Annika Wallenskog

Årets kommunalekonom 2017 togs emot av Sveriges kommuner och landstings (SKL) chefsekonom, Annika Wallenskog under föreningsmötet den 24 augusti i vackra Varberg. Juryns motivering var följande: "Annika Wallenskog har en enastående förmåga att belysa och lyfta fram de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting. Annika gör lättförståeliga analyser både ur makro- och mikroperspektiv utan att för den skull peka finger. Hon deltar i samhällsdebatten och engagerar deltagare på ett bra sätt och gör engagemanget för vår välfärd större och bättre. Genom att aktivt medverka i olika forum bidrar Annika till att både utveckla och sprida kommunalekonomernas kunskap. Annika Wallenskog gör kommunal ekonomi intressant."

 

Årets kommunalekonom(er) 2016
Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA)

 

Motiveringen till årets kommunalekonom 2016:
”RKA har medverkat till att utveckla Kolada till ett kraftfullt verktyg för analyser och jämförelser samt skapat ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommunernas och landstingens alla verksamheter. Kolada har blivit ett mycket värdefullt och oumbärligt hjälpmedel för kommunalekonomer.Ett användbart verktyg som stimulerar och underlättar det allt viktigare arbetet med analyser och jämförelser”.  Här kan du läsa mer om deras arbete.

 

Årets kommunalekonom 2015
Anna Cederqvist

Motiveringen till årets kommunalekonom 2015:
"Anna Cederqvist har som författare och föreläsare bidragit till att sprida kunskaper om kommunal förvaltning och ekonomi på ett lättfattligt sätt. Anna är en god pedagog med spetskunskaper kring finansfrågor. Anna har en förmåga att visa att det går att göra mycket med de resurser som finns - genom att tänka nytt, annorlunda och göra verkstad av planerna".

 

 

Årets kommunalekonom 2014
Anders Anell

 

Motiveringen till årets kommunalekonom 2014:
Anders Anell har under ett antal år engagerat sig i utvecklingen av styr- och ersättningssystem inom svensk hälso- och sjukvård. Med nyfikenhet, omsorg och nit har han sökt svar på möjliga och omöjliga frågor runt styrningen av svensk hälso- och sjukvård, ständigt beredd att söka nya sammanhang och pröva nya teser. Anders Anells arbete präglas av en öppenhet som inspirerar och bjuder in andra forskare och doktorander att delta i arbetet. Han har med sitt kunnande, sin lyhördhet och sitt eftertänksamma sätt starkt bidragit till den nationella debatten om och utvecklingen av styr- och ersättningssystemen. Förutom sysslorna vid Ekonomihögskolan i Lund har han bland mycket annat varit föreståndare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi 1992–2007, vetenskaplig rådgivare vid Socialstyrelsen sedan 2009 och styrelseledamot på Myndigheten för vårdanalys sedan 2011.

Årets kommunalekonom 2013
Derk de Beer

Årets kommunalekonom utsågs i samband med Ekonomichefsdagarna i januari 2014. Vi gratulerar Derk de Beer som arbetar som ekonom på avdelningen för ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Landsting. Derk arbetar främst med det kommunala utjämningssystemet, ekonomiska konsekvenser av befolkningsförändringar, skatteväxlingar och statsbidrag.  Motiveringen till årets kommunalekonom 2013:
"Derk de Beer har genom sina år inom det kommunalekonomiska området visat många goda egenskaper. Han är mycket kompetent, en god informatör, en mycket duktig analytiker och visar ett stort engagemang för kommunernas förutsättningar och ekonomi. Den kanske främsta egenskapen hos Derk är ändå att han på ett väldigt inspirerande, tillmötesgående och lättsamt sätt stödjer ekonomer och andra i svårgreppbara och komplicerade frågeställningar".

 

Årets kommunalekonom 2012
Myrna Palmgren

Årets kommunalekonom Myrna Palmgren utsågs i samband med Föreningsmötet 21 augusti 2012. Vi gratulerar till utmärkelsen. Juryns motivering till utmärkelsen var följande: "Myrna Palmgren har med sin personlighet och kunskap inspirerat och utmanat den kommunala sektorn till en effektivare användning av resurserna samtidig som kunden är i fokus. Hon har på ett föredömligt vis satt optimering, produktions- och bemanningsplanering samt kapacitetsplanering på kartan inom den kommunala verksamheten. Myrna Palmgren har bidragit med ny kunskap som tar oss ett steg närmare "God hushållning". Hennes aktiva föreläsningsverksamhet utanför den egna organisationen innebär dessutom att hennes teorier och budskap aktivt förmedlas till en vidare krets".

Årets kommunalekonom 2011
Mats Friberg

Årets kommunalekonom, Mats Friberg utsågs på Ekonomichefsdagarna i januari 2012. Vi gratulerar till utmärkelsen. Motiveringen till utmärkelsen var följande:
"Mats Friberg har som initiativtagare till projektet Ny ekonomroll verkat för kommunalekonomers kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen har inledningsvis tillhandahållits till deltagande organisationers ekonomer, men sprids nu vidare hela yrkeskåren.

Projektet har också visat på ett nytt innovativt sätt att organisera kompetensutveckling för vår yrkeskår som på ett kostnadseffektivt sätt tillskapar ett nytt kursutbud, och utökade nätverk över den egna organisationens gränser. Sättet att organisera kompetensutveckling har därför inspirerat andra organisationer att följa efter".

Årets kommunalekonom 2010
Stefan Ackerby

Vi gratulerar Stefan Ackerby som utsetts till "Årets kommunalekonom" 2010. Naturligtvis även ett grattis till SKL som nu kan stoltsera med att ha "Årets kommunalekonom" som en av sina anställda. Motiveringen för att utse Stefan Ackerby är följande:
"Stefan Ackerby har på ett utomordentligt sätt utvecklat analyserna av den kommunal-ekonomiska utvecklingen, särskilt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Stefan har visat stort prov på integritet och vågar föra fram budskap och slutsatser som ibland kan vara obehagliga men nödvändiga för att kommunerna och landstingen ska kunna svara upp mot kravet på en god ekonomisk hushållning i framtiden"

 

Årets kommunalekonom 2009
Pia Lindvall Bengtsson

Vi gratulerar Pia Lindvall Bengtsson som vi utsett till "Årets kommunalekonom" 2009. Naturligtvis även ett grattis till Osby kommun som nu kan stoltsera med att ha "Årets kommunalekonom" som ekonomichef. Motiveringen för att utse Pia Lindvall Bengtsson är följande:
"Pia Lindvall Bengtsson har med sitt stora och aldrig sinande engagemang bidragit till kommunalekonomers kompetensutveckling. Pia har som deltagare i olika nätverk, regionalt och på högskolenivå, varit en drivande kraft och inspiratör i såväl olika samverkansprojekt som frågor inom kommunalekonomisk forskning. I praktisk handling har hon också varit en förebild, inte minst i sin hemkommun, där hon med sin ledarstil och pedagogiska förmåga lotsat många ekonomer vidare till nya mer kvalificerade uppgifter".

Årets kommunalekonom 2008
Lars Åhl, ekonomichef i Luleå kommun

Lars Åhl har under många år med stor drivkraft bidragit till utvecklingen inom det kommunalekonomiska området. Inga frågeställningar är för stora eller för små för Lars. Lars har med engagemang och generositet förmedlat sin syn och kunskap i olika nätverk och engagerat sig i ekonomers kompetensutveckling.

Årets kommunalekonom 2007
Anette Henriksson, ekonomidirektör i Landstinget Halland

Anette Henriksson har som projektledare för Vårdval Halland på ett förtjänstfullt sätt vidgat ekonomrollen från ekonomistyrningsfrågor till att även omfatta styr- och utvecklingsfrågor med stark verksamhetsanknytning. Anette har också som projektledare för Vårdval Halland medverkat till framtagande av en styrmodell för Närsjukvården i Halland som fått stort genomslag i vårdsverige. Även utländska medier har visat Anettes arbete intresse. Som projektledare har Anette med en tydlig målbild och fast hand fört projektet i hamn. Detta trots starka påtryckningar, såväl interna som externa, om kursändringar.

Årets kommunalekonom 2006
Bjarne Tveitan, Västra Götalandsregionen

Bjarne Tveitan har på ett välstrukturerat och mycket engagerat sätt arbetat med frågor inom pensionsområdet och då framförallt pensionsåtagandets innehåll och utveckling. De kunskaper som han förvärvat inom detta område har han på ett pedagogiskt och intressant sätt delat med sig till kollegor och politiker inom regionen och till de nätverk som finns mellan landsting och regioner.

Årets kommunalekonom 2005
Ulf Ericsson, Tanums kommun

Ulf Ericsson har i sin yrkesroll som ekonomichef på ett framgångsrikt sätt verkat för en kontinuerlig utveckling inom den egna organisationen och i nätverk med andra kommuner. Ulf Ericsson är en aktiv kommunalekonom. Han är en av de drivande i det nätverk för kommunala jämförelser som finns i norra Bohuslän. Ulf verkar också för kompetensutveckling bland ekonomer i regionen och är engagerad i den samverkan som finns mellan i kommuner i Västsverige och kommunforskare vid Göteborgs universitet.

Årets kommunalekonom 2004
Kerstin Wiss Holmdahl, Svenska Kommunförbundet

Kerstin Wiss Holmdahl har med ett engagemang och en uthållighet utöver det vanliga arbetat för att skapa goda förutsättningar för användandet av elektronisk handel. Kerstin har aktivt verkat för att skapa mötesplatser för utveckling, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning som varit till gagn för leverantörer, kunder, systemutvecklare och inte minst kommunalekonomer.

 

Årets kommunalekonom 2003
Tony Henningsson, Helsingborgs stad

Tony Henningsson har under många år på ett enastående sätt bidragit till kompetensutvecklingen för kommunalekonomer i södra Sverige. De arrangemang som han utan vinstsyfte satt sitt signum på har präglats av stor bredd och har bidragit till ekonomernas kompetenshöjning, utbildning och inte minst bildning.

Han har också med stort personligt engagemang skapat en plattform för samverkan mellan kommunalekonomer. Tony tillhör också pionjärerna inom området kommunal redovisning och tillämpade redovisning på bokföringsmässiga grunder långt innan kommunal redovisningslag kom.

 

Årets kommunalekonom 2002
Hans Petersson, Vårgårda kommun

Hans Petersson har på ett framgångsrikt sätt lyckats kombinera rollen som praktiskt verksam ekonom med forskning och utveckling inom ramen för Kfi-Väst. Han har, i sina roller, bidragit till en mycket positiv utveckling av årsredovisningen och den finansiella analysen. Hans forsknings- och utvecklingsarbete har rönt stor uppskattning inom yrkeskåren och har därför även fått ett mycket starkt genomslag i praxis, där bidragen till utveckling av den finansiella analysen i hög grad blivit normbildande.

Hans insatser för att utveckla årsredovisningen måste betraktas som unikt. Han har hittills varit verksam i fyra olika kommuner och medverkat till att samtliga dessa kommuner lyckats vinna olika utmärkelser för sina årsredovisningar!"

 

Årets kommunalekonom 2001
Björn Sundström, Svenska Kommunförbundet

Björn Sundström har haft en viktig och avgörande roll i en rad utredningar som fått stor betydelse för kommuner och landsting. Björns arbete har präglats av stor integritet och proffesionalism parat med djup insikt om förhållandena i landets kommuner. Han har också presenterat sina slutsatser med stor uppriktighet även om dessa varit kontroversiella. Vid sina presentationer har han också förmått använda sin humor för att få fram sitt budskap på ett tydligt och ibland drastiskt sätt.

 

Årets kommunalekonom 2000
Rolf Solli, Kommunforskning i Västsverige

Rolf Solli har i sin forskning på ett unikt sätt lyckats belysa ekonomens vardag, hans verktyg och relationer till verksamhetsansvariga och beslutsfattare. Dessa iakttagelser har han förmedlat med stor pedagogisk förmåga och dessutom kryddat dem med en god portion humor. Han har därigenom bidragit till att skapa insikt och förståelse för kommunalekonomens roll.

 

Årets kommunalekonom har utsetts i ytterligare 13 år

Ladda ner förteckning över pristagare 1987–1999>>

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram