Utvärdera för att förbättra ekonomistyrningen

- Med stöd av BEEM-modellen


KEF erbjuder nu en helt ny tjänst: att utvärdera och förbättra ekonomistyrning med stöd av BEEM-modellen. Resultatet av utvärderingen ska ge ökad kunskap om hur effektiv organisationens ekonomistyrning upplevs. BEEM-modellen ger organisationen underlag för att förbättra och effektivisera sin styrning.

Utvärderingen ger kommunledningen ett underlag kring hur ekonomi- och verksamhetsstyrning upplevs fungera via budgetansvarigas och andra intressenters uppfattning om förutsättningarna. Exempel på andra intressenter kan vara: budgetchef, redovisningschef, kvalitetsstrateg, verksamhetsutvecklare etc.

Så funkar det:

Utvärderingen genomförs i tre steg:

1) Initiera
Det första steget, initiera, syftar till att skapa samsyn kring vad utvärderingen kan ge och vad som krävs för ett lyckat resultat. Vi diskuterar även behovet av att eventuellt komplettera utvärderingen med frågor som är viktiga för er. I det första steget klargörs även tidsplanen för genomförandet och för när resultatet ska återrapporteras.


2) Genomföra och analysera
I steg två besvaras frågorna av chefer och medarbetare i er organisation (budgetansvariga och andra nyckelpersoner). Därefter sammanställer vi och gör en analys av resultatet.


3) Kommunicera underlaget
I steg tre, kommunicera underlaget, presenteras underlaget och den av oss gjorda analysen. Resultat visar var ni har era styrkor och inom vilka områden det finns förbättringspotential. Tillsammans diskuterar vi hur ni kan gå vidare efter utvärderingen. Efter det avslutande steget får ni det sammanställda underlaget.

Hur resultatet används

Svaren presenteras avpersonifierade. Det innebär till exempel att organisatoriska enheter med få svarande redovisas samlat. Kommentarer avseende konsekvenser och förslag kan komma att sammanfattas. Svaren levereras i en analys och presentationsdatabas byggd i Excel. Ni får en egen kopia av allt underlag och får alltså möjlighet att på egen hand fördjupa analysen av ert resultat.

Vi rekommenderar att ni genomför utvärderingen vid minst två olika tillfällen. Tiden mellan tillfällena ska vara tillräcklig för att ert förbättringsarbete ska hinna ge önskad effekt.

Presentation – exempel

Utvärderingen baseras på ett trettiotal frågor, indelade i tio olika områden. I exemplet nedan visas resultatet per område efter två genomförda utvärderingar.

Mer information

Läs gärna mer om tjänsten i foldern:

Pris

Priset är differentierat beronde på kommunstorlek:
Den lilla kommunen: (< 25 000) betalar 20 000 kr.
Den stora kommunen: ( > 200 000) betalar 40 000 kr.

Om kunden förbinder sig att genomföra utvärderingen mer än en gång lämnas 20 procents rabatt från och med den andra utvärderingen.

Kontakt

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss om du vill veta mer!

Göran Persson Lingman, 072-060 66 50, goran@kef.se
Johan Skeri, 070-733 22 35, johan.skeri@kef.se

    Partners

    © 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
    Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram