Våra kurser – inte enbart för ekonomer!

 

Kurser inte enbart för ekonomer (pdf)


Vi på KEF
erbjuder inte enbart kurser som riktar sig till ekonomer. Vi har även utbildningar inom ledarskap, styrning, verksamhetsförändring, analys och intern kontroll.

Här nedanför har vi samlat några av alla de kurser som vi arrangerar, som även kan passa dig som inte är ekonom.

Kurserna finns även samlade i foldern här intill.

 

 

De flesta av våra kurser går även att genomföra på beställning i din egen organisation, som en “Hemma-hos-utbildning”. Läs gärna mer om våra övriga tjänster och möjligheten till “Hemma-hos-utbildning”.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter om vårt kursutbud: medlem@kef.se

 

 

AI och den digitala revolutionen – från hype till användbara verktyg

Distansutbildning,  10–11 november 2020

AI kan stärka välfärden och skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande ca 140 miljarder årligen. Det framkommer i den rapport som DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) nyligen överlämnade till till regeringen.

För att tydliggöra värdet och nyttan med AI för kommuner och regioner, erbjuder vi på KEF en högkvalitativ utbildning inom detta område. Föreläser gör två välrenommerade forskare, en från Sverige och en från USA, som bjuder på praktiska tips. Missa inte denna unika utbildning!

 

Agenda 2030

Distansutbildning 25 november 2020

Agenda 2030 antogs för fem år sedan av alla världens länder i FN. Kommuner, företag och andra aktörer har kommit olika långt i sitt arbete med att stärka arbetet för hållbar utveckling. För att vi alla ska kunna bidra till en mer hållbar utveckling behöver det finnas en grundläggande förståelse om Agenda 2030 och hur agendan kan användas.

Kursen Agenda 2030 för ekonomer riktar sig till dig som bättre vill få en bättre förståelse av Agenda 2030 utifrån olika perspektiv. Kursen ger också en beskrivning av de mest centrala delarna ur ett ekonomiskt perspektiv tillsammans med konkreta exempel på hur agendan kan integreras i den kommunala verksamheten. Läs mer: Agenda 2030 »

 

 

Analysera rätt saker – olika metoder för analys

Distansutbildning 3 november 2020

De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex försörjningsstöd.

Läs mer och boka kursen: Analysera rätt saker - olika metoder för analys»

 

 

Analysera resultaten med Kolada

Distansutbildning, 22 september 2020

Temadagen ger deltagarna en bra kunskap kring hur man hittar bland alla nyckeltal och hur man med hjälp av Kolada kan analysera sina resultat. Deltagarna får själva gör urval och lära sig att spara.

Läs mer och boka kursen: Analysera resultaten med Kolada»

 

 

Att skriva och tala ekonomi

Distansutbildning, 29–30 september 2020

Kommunicera kunskap effektivt! Kursen ”Att skriva och tala ekonomi” vänder sig till dig som ibland får i uppdrag att presentera och förklara siffrorna i text eller tal. Kursen ger dig konkreta verktyg för att få dina läsare och lyssnare att verkligen förstå och acceptera dina resultat.
Läs mer: Att skriva och tala ekonomi »

 

 

Bemanningsekonomi

Distansutbildning 22 september & 26 november 2020

Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85-90 procent av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. På vilket sätt kan vi styra och få kontroll på personalkostnaderna och vad krävs för att göra detta? Läs mer och boka kursen: Bemanningsekonomi »

 

 

Bemanningsekonomi när ljuset släcks – chefens match i vardagen

Distansutbildning, 26 oktober 2020

Hur omsätter man bemanningsekonomi när ljuset släcks, det vill säga när föreläsningen är över och chefen ska tillbaka till sin vardag? Hur får man till en planering som ger förutsättningar att spara många miljoner kronor inom kommunen samtidigt som det ger mer resurser i verksamheten? Hur är detta kopplat till schemat? Läs mer och boka kursen: Bemanningsekonomi när ljuset släcks »

 

 

Coachande ledarskap

Distansutbildning 2 december 2020

Synen på att ledaren är superhjälten är föråldrad. Du behöver inte vara den som vet allt och som kan bäst. Den coachande ledaren lyssnar in medarbetarna och deras förslag. Rätt använt dyker nya lösningar upp och medarbetarna känner sig mer uppskattade och kompetenta och börjar ta större ansvar. Det frigör din tid och får organisationen att fungera mer effektivt. Coachande samtal förebygger risken att hamna i utbrändhet. Läs mer och boka kursen: Coachande ledarskap»

 

 

Etik – ett föredrag om grunderna

Kortkurs på distans, 28 september 2020

Etikens roll i samhället kommer alltid att vara både viktig och intressant för att bibehålla en stark demokrati. Under detta pass diskuteras flera viktiga aspekter på etiken.
Läs mer och boka: Etik – ett föredrag om grunderna»

 

Etik

Distansutbildning 20 oktober 2020

Kursen ger grundläggande kunskaper om etik och moral. Under kursen kommer en del uppgifter att diskuteras som kan vara svåra att hantera i verkligheten. Under utbildningen tar vi bl.a. upp följande frågor: Etik och moralism –hur tolkar vi vårt samhällsläge? Gamla och nya etiska ideal, och gamla och nya ”dödssynder”, Vad menas med ”svenska värderingar”?, värdegrund för offentliganställda.
Läs mer och boka kursen: Etikkurs »

 

Exploatering i redovisningen samt plan- och bygglagen

Distansutbildning 21 oktober 2020

Det sker mycket byggande och exploatering i Sverige, både i stora och små kommuner. Det finns dock många aspekter som måste beaktas i en kommun. Redovisningen utvecklas konstant. Nya regler för 2019 påverkar investeringsredovisningen från 2020. Exploateringsredovisningen utvecklas kontinuerligt. Kursen kommer även att ge grunderna för exploatering i Plan- och bygglagen samt beröra Vattentjänstlagen. En icke obetydlig fråga i sammanhanget är också hur momsen ska hanteras.
Läs mer och boka kursen: Exploatering i redovisningen samt plan- och bygglagen »

 

 

Grundläggande intern kontroll

Kortkurs på distans, 25 september 2020

Den här digitala introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll. Ta chansen och få en introduktion till intern kontroll av en av Sveriges främsta experter!
Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning eller utvärdering av system för intern kontroll och styrning på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.
Läs mer och boka kursen: Grundläggande intern kontroll»

 

 

Grundläggande riskanalysarbete

Kortkurs på distans 25 september 2020 & 15 februari 2021

Detta föredrag handlar om riskanalysarbetet som är nödvändigt för en effektiv styrning och bra kontroller av verksamhet och ekonomi. Den här digitala introduktionskursen tar upp grunderna kring riskanalysen. Ta chansen och få en introduktion till detta ämne av en av Sveriges främsta experter! Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med utformning och genomförande av riskanalysen på central nivå, förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå. Även chefer (skolledare, IFO-chef, äldreomsorgschef, mellanchef) och politiker kan anmäla sig till utbildningen.
Läs mer och boka kursen: Grundläggande riskanalysarbete »

 

 

Intern kontroll, introduktionskurs

Distansutbildning 1 oktober 2020

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.
Läs mer och boka kursen: Intern kontroll, introduktionskurs »

 

 

Kommunal ekonomi för förvaltningschefer

Distansutbildning 15 oktober 

I takt med decentralisering av det ekonomiska ansvaret allt längre ut i organisationen har det för ”chefen” i kommuner och regioner blivit allt viktigare att behärska ekonomi i form av dess språk och begrepp. ”Debet, kredit, avskrivningar, kapitalkostnader och investeringar” är några av alla de fackuttryck som används i ekonomiska sammanhang. Känner du en viss osäkerhet kring dessa? Då tillhör du målgruppen för den här utbildningen.
Läs mer och boka: Kommunal ekonomi för förvaltningschefer »

 

 

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

Distansutbildning 3 december 2020

I takt med ett kärvare ekonomiskt läge har det skett en ökad fokusering på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det också genomförts en decentralisering av det ekonomiska ansvaret. Detta innebär att tjänstemän på olika nivåer i kommuner och regioner får lägga en allt större del av sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar. Läs mer och boka: Kommunal ekonomi för icke-ekonomer »

 

 

Kommunal ekonomi för politiker

Distansutbildning 27 oktober 2020

Det räcker inte med att bara kunna verksamheten, utan som politiker förutsätts du även kunna förstå relativt avancerade ekonomiska problem i kommunen. Kraven har blivit allt större! Därför känns det angeläget att ge dig som är politiker en möjlighet att förbättra och uppdatera dina kunskaper om den kommunala ekonomin. Vi har utarbetat en ekonomiutbildning som går djupare än många av de mer traditionella övergripande ekonomiutbildningarna som ges till politiker i kommuner.
Läs mer och boka: Kommunal ekonomi för politiker »

 

 

Kommunal ekonomi för verksamhetschefer

Distansutbildning 23 november 2020

Det räcker inte med att bara kunna verksamheten, utan som chefer förutsätts du även kunna förstå relativt avancerade ekonomiska problem i kommunen. Kraven har blivit allt större! Därför känns det angeläget att ge dig som är chef en möjlighet att förbättra och uppdatera dina kunskaper om den kommunala ekonomin. Vi har utarbetat en ekonomiutbildning som går djupare än många av de mer traditionella övergripande ekonomiutbildningarna som ges till chefer i kommuner.
Läs mer och boka: Kommunal ekonomi för verksamhetschefer »

 

 

Teknikekonomdagar

Distansutbildning 12–13 november 2020

Vår årligen återkommande konferens med intressanta dagar för alla ekonomer inom teknikområdet. Vi kommer att få flera intressanta föreläsningar kring omvärldsfrågor, exploatering, vad som händer på Arlanda, effektiv fastighetsförvaltning, Statsbidragsportalen och mycket annat.
Läs mer: Teknikekonomdagar »

 

 

Miljöstyrning av bygginvesteringar

Distansutbildning, 3 november 2020

Vilka miljömål är rimliga för våra investeringsprojekt och hur säkerställer vi att de ryms inom våra budgetramar? Enligt Energimyndigheten används en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning till våra bostäder och servicelokaler, typ skolor, sjukhus och kontor. Det är ungefär dubbelt så mycket jämfört med våra transporter. Mot bakgrund av våra övergripande mål om energieffektivisering och minskad CO2-produktion har vi här en stor potential.
Läs mer och boka: Miljöstyrning av bygginvesteringar »

 

 

Målstyrning i praktiken

Distansutbildning, 8 oktober 2020

Målstyrning i kommuner och landsting/regioner blir alltmer komplicerat. Som en viktig del av målstyrningen ska det finnas mål för god ekonomisk hushållning, både finansiella och verksamhetsmässiga. Därutöver kan det finnas mål på olika nivåer; fullmäktigemål nämndmål och förvaltningsmål. Det är dock inte alltid som kommunerna/region går i mål med sina mål oavsett vilka de är. Vad beror detta på och vad kan vi göra för att få målen att leda verksamheten i rätt riktning? Vilka processer leder oss i ”rätt” riktning? Mäter vi verkligen det vi vill mäta och som ger den kvalitet vi vill uppnå? Detta och mycket mer tas upp under denna intressanta processinriktade kursdag!
Läs mer och boka: Målstyrning i praktiken »

 

 

Målstyrningens problematik

Distansutbildning 25 september 2020

Varför fungerar inte målstyrningen som det är tänkt? Har vi fel mål eller är det nåt annat som gör systemet dysfunktionellt? Den här digitala introduktionskursen tar upp grunderna kring vad som kan vara problematiskt avseende målstyrning. Ta chansen och var med på denna intressanta eftermiddag!
Läs mer och boka kursen: Målstyrningens problematik »

 

 

Omvärldsseminarium för kommuner och regioner

Distansutbildning 18 september 2020

Vår omvärld blir alltmer komplex och därför viktig att analysera för att kunna hantera de förändringar som sker på bästa möjliga sätt och för att kunna ge bästa möjliga service till medborgarna i framtiden. Frågan är om äldreomsorgen i allt väsentligt kommer att skötas av robotar, om ekonomiadministrationen kommer att analyseras i komplexa datorer eller om medborgarna alltmer kommer att ”ta över” kommunala ansvarsområden? Självklart vet vi inte hur det kommer att se ut men genom en genomarbetad trendspaning och trendanalys kan vi komma ganska nära vad som väntar oss.  Lyssna till dem som arbetar systematiserat med dessa frågeställningar samt konsulter som kan området denna spännande dag! Läs mer och boka: Omvärldsseminarium för kommuner och regioner »

 

 

Personalplanering för att möta verksamhetsbehovet

Distansutbildning 8–9 december 2020

Har du behov att förändra och utveckla verksamheten genom att ta tag i bemanningsfrågorna så ger denna kurs en praktisk genomgång av två kommuner som har hållit på olika länge. Båda har kommit långt, men det finns dock frågor som ständigt återkommer. Dessutom finns det politiska beslut, heltid till alla samt slopande av delade turer, som måste beaktas och som får stor inverkan på verksamheten och dess ekonomi. Läs mer och boka: Personalplanering för att möta verksamhetsbehovet »

 

 

Personalekonomi och personalfrågor i kommuner och regioner

Distansutbildning 5–6 oktober 2020

Ekonomi och personal är tillsammans inget annat än riktig verksamhetsutveckling! Vad behöver du då som ekonom ha för kunskap om personalekonomi och personalfrågor för att vara en nyckelspelare i arbetet med att utveckla verksamheten? Under två intensiva dagar kommer du som ekonom att få lyssna på två mycket erfarna föredragshållare i ämnet.
Läs mer och boka kursen: Personalekonomi och personalfrågor i kommuner och regioner »

 

 

 

 

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram