Våra kurser – inte enbart för ekonomer!

 

Vi på KEF erbjuder inte enbart kurser som riktar sig till ekonomer. Vi har även utbildningar inom ledarskap, styrning, verksamhetsförändring, analys, coachande förhållningssätt, projektledning och intern kontroll. Här har vi samlat några av alla de kurser som vi arrangerar, som även kan passa dig som inte är ekonom.

De flesta av våra kurser går även att genomföra på beställning i din egen organisation, som en “Hemma-hos-utbildning”. Läs gärna mer om våra övriga tjänster och möjligheten till “Hemma-hos-utbildning”.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter om vårt kursutbud: medlem@kef.se

 

 

AI och den digitala revolutionen – från hype till användbara verktyg

AI kan stärka välfärden och skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande ca 140 miljarder årligen. Det framkommer i den rapport som DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) nyligen överlämnade till till regeringen.

För att tydliggöra värdet och nyttan med AI för kommuner och regioner, erbjuder vi på KEF en högkvalitativ utbildning inom detta område i november. Föreläser gör två välrenommerade forskare, en från Sverige och en från USA, som bjuder på praktiska tips.

Missa inte denna unika utbildning!

Läs mer och boka kursen: AI och den digitala revolutionen – från hype till användbara verktyg »

 

 

Analysera resultaten med Kolada

  • Stockholm 30 mars, 2020
  • Malmö 3 juni, 2020

Temadagen ger deltagarna en bra kunskap kring hur man hittar bland alla nyckeltal och hur man med hjälp av Kolada kan analysera sina resultat. Deltagarna får själva gör urval och lära sig att spara.

Läs mer och boka kursen: Analysera resultaten med Kolada»

 

 

Att coacha grupper

Stockholm 28 oktober

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Att leda utan att vara chef

Stockholm 2–3 juni 2020

Tillvarata och utveckla din potential när det gäller att utveckla dig själva och verksamheten!
Målet med denna tvådagskurs är att ge dig insikt hur du ska utveckla din förmåga att leda. Kursen vänder sig till dig som i vardagen har kontakt med olika verksamhetsföreträdare. Du är t ex controller, ekonom, kundansvarig, samordnare som har behov att öka sin förmåga att leda andra i rätt riktning.

Kursen är mycket interaktiv och förutsätter stort engagemang från deltagarna. Kursen varvar teori med praktiska övningar.

Läs mer och boka kursen: Att leda utan att vara chef »

 

 

Att skriva och tala ekonomi

Stockholm 29–30 september 2020

Kommunicera kunskap effektivt!
Kursen ”Att skriva och tala ekonomi” vänder sig till dig som ibland får i uppdrag att presentera och förklara siffrorna i text eller tal. Kursen ger dig konkreta verktyg för att få dina läsare och lyssnare att verkligen förstå och acceptera dina resultat.

Läs mer och boka kursen: Att skriva och tala ekonomi »

 

 

Bemanningsekonomi

  • Malmö 20 maj & 26 november 2020
  • Stockholm 22 september 2020

Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85-90 procent av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. På vilket sätt kan vi styra och få kontroll på personalkostnaderna och vad krävs för att göra detta?

Läs mer och boka kursen: Bemanningsekonomi »

 

 

Coachande ledarskap

Stockholm 19–20 november 2020

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Exploateringsprocess från detaljplan, avtal och redovisning

Stockholm 12–13 mars 2020

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i frågor rörande avtal och redovisning i exploateringsprocessen. Vi kommer att vandra i gränslandet mellan arbetet med exploatering och avtal till moms, skatt och redovisningsfrågor. Kursen är unik eftersom den riktar sig till alla som jobbar med eller konsekvenserna av exploateringsfrågor.

Läs mer och boka kursen: Exploateringsprocess från detaljplan, avtal till redovisning »

 

 

Exploatering i redovisningen samt plan och bygglagen

Västerås 21 oktober 2020

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Förbättra nämndens interna kontroll

Stockholm 27 maj 2020

En god intern kontroll är en av förutsättningarna för att bedriva en effektiv och säker verksamhet. Styrelsen och nämnderna är högst ansvariga för den interna kontrollen.  Styrelsen, nämnderna tillsammans med förvaltningsledningen och ekonomerna är viktiga aktörer för att säkerställa en god intern kontroll. Den här halvdagskursen ger en grund i vad intern kontroll är samt ett underlag till uppföljningsområden och risker som kan behöva hanteras bättre. Under kursen får de olika rollerna (nämnd, ledning, ekonomer) diskutera risker och/eller uppföljningsområden som är relevanta inom deras verksamhet.

Läs mer och boka kursen: Förbättra nämndens interna kontroll »

 

 

Hantera osäkerheter i investeringsprocessen

Stockholm 18 mars 2020

Problem med kostnadsavvikelser i projekt inträffar relativt ofta. Frågan är vad det beror på och vad vi kan göra åt det. Det kan vara allt från politiska (icke) beslut till en dåligt underbyggd projekterings- och investeringsprocess. Detta kan leda till oerhörda merkostnader och det finns exempel på kulturhus som blivit 10 gånger dyrare än vad som budgeterats, vilket självfallet måste undvikas.

Läs mer och boka kursen: Hantera osäkerheter i investeringsprocessen »

 

 

Intern kontroll, introduktionskurs

Stockholm 1 oktober 2020

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar upp grunderna kring intern kontroll och styrning d.v.s. det som alla ekonomer behöver kunna oavsett arbetsuppgifter.

Läs mer och boka kursen: Intern kontroll, introduktionskurs »

 

 

Intern kontroll, fördjupning

Stockholm 13–14 oktober & 4 december

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Kommunal ekonomi för förvaltningschefer

Stockholm 15 oktober 

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Konferens: Långsiktig ekonomisk planering

Stockholm 15 april 2020

Den demografiska utvecklingen leder till en ökad andel äldre och en ökad försörjningskvot som kommer att leda till ökade kostnader, effektiviseringar och/eller minskad ambitionsnivå – allt fler ska försörjas av färre! På detta seminarium går vi därför in på hur man kan arbeta rent praktiskt med den långsiktiga ekonomiska planeringen.

Läs mer och boka kursen: Konferens: Långsiktig ekonomisk planering »

 

 

Kommunal ekonomi för politiker

Stockholm 3 november 2020

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Kommunal ekonomi för verksamhetschefer

Stockholm 23 november 2020

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

 

Miljöstyrning av bygginvesteringar

Stockholm 3 november 2020

Vilka miljömål är rimliga för våra investeringsprojekt och hur säkerställer vi att de ryms inom våra budgetramar?

Enligt Energimyndigheten används en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning till våra bostäder och servicelokaler, typ skolor, sjukhus och kontor. Det är ungefär dubbelt så mycket jämfört med våra transporter. Mot bakgrund av våra övergripande mål om energieffektivisering och minskad CO2-produktion har vi här en stor potential.

Läs mer och boka kursen: Miljöstyrning av bygginvesteringar »

 

 

Målstyrning i praktiken

Stockholm 8 oktober 2020

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Personalekonomi och personalfrågor i kommuner och regioner

Stockholm 5 oktober 2020

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Projektledning – Hur lyckas du med projekt

Stockholm 14–15 oktober 2020

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen?

Stockholm 10 mars 2020 

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Verksamhetsanalys för chefer

Stockholm 7 december 2020

Mer information om kursen kommer inom kort!

 

 

Processbaserad verksamhetsutveckling

Stockholm 31 mars–1 april 2020

Ett processbaserat arbetssätt är det effektivaste sättet att skapa tydlighet kring vilket värde verksamheten skapar samt att säkerställa att det sker på ett effektivt sätt. Etablerade processer, det vill säga processer som verkligen används, ger förutsättningar för en styrning och kontroll som är baserad på skapat värde.

Syftet med denna utbildning är att du som deltagare ska få en grundläggande bas för att förstå och kunna använda processer som ett medel i utvecklingen av olika verksamheter. Efter kursen har du fått en ökad förståelse för att arbeta processer som medel i utvecklingen av egna och andras verksamheter mot mer värdeskapande och högre effektivitet.

Läs mer och boka kursen: Processbaserad verksamhetsutveckling »

 

 

Ägarstyrning i kommuner och regioner

Stockholm 11 juni 2020

Under dagen kommer vi att fokusera hur man styr de kommunala bolagen ur ett antal perspektiv. Aktuella områden bl a berörs är utformning av ägardirektiv, finansiell och verksamhetsmässig samordning. Tanken är att varva teori och praktik för att ge dig som deltagare inspiration att på hemmaplan ytterligare utveckla er koncern- och ägarstyrning. Dagen är årligen återkommande med olika innehåll vid varje tillfälle.

Läs mer och boka kursen: Ägarstyrning i kommuner och regioner »