Certifierad kommunalekonom

 

Kvalitetssäkrad fortbildning för ekonomer i kommuner och landsting i Kommunalekonomernas förenings regi

Kommunalekonomernas förening lanserar nu ett kompetensutvecklingsprogram som leder till titeln certifierad kommunalekonom.  De första utbildningarna kommer att finnas i vårt utbud under hösten 2017.

Varför ett certifieringsprogram?

Syftet är att säkerställa en gedigen kompetens hos ekonomer i kommuner, landsting och regioner och därmed också stärka professionaliteten i yrkesrollen.

Du som ekonom får ett stöd för att planera, utveckla och underhålla din kompetens samt att också få ett bevis på att du har tillgodogjort dig de kunskaper som ingår i utbildningens olika delar.

Du som arbetsgivare får en trygghet vid rekrytering att ekonomen har rätt kunskaper. Du får också också ett stöd för kompetensutvecklingsplanering av dina medarbetare. Att erbjuda möjligheten att bli certifierad kan också vara ett bra argument vid rekrytering.

Vad innehåller programmet för certifierad kommunalekonom?

Programmet innehåller väl definierade krav på kunskaper i olika moduler där den som genomgått samtliga moduler med godkänt resultat blir certifierad kommunalekonom.

Att deltagaren tillgodogjort sig kunskaperna verifieras genom tentamen, inlämningsuppgifter eller på annat sätt. Verifiering av kunskaper på Basnivån kan ske genom enbart tentamen utan att ha deltagit i KEFs kurser. För att få godkänt för Steg1-3 krävs deltagande i de kurser KEF anordnar.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav för att bli certifierad kommunalekonom är relevant akademisk utbildning. Annan utbildning och yrkeserfarenhet kan godkännas efter särskild prövning i certifieringskommittén. De utbildningar som erbjuds inom ramen för programmet är dock öppna för alla.

Examination

En särskild certifieringskommitté kommer att tillsättas som har som uppgift att kvalitetssäkra examinationsformerna och göra den slutliga bedömningen om tillräckliga studieresultat uppnåtts för certifiering.

Utgångspunkten är att för samtliga genomgångna kursmoment ska deltagarens kunskaper valideras.

För basnivån kan kunskaperna tenteras utan deltagande i de kurser KEF tillhandahåller mot särskild avgift. Antalet tentamenstillfällen är begränsat.

Ytterligare information

Håll löpande utkik på denna sida för vi uppdaterar kontinuerligt information om vårt certifieringsprogram. Vi kommer även i vår tidning Kommunal Ekonomi samt i nyhetsbrev att fortlöpande informera om vårt arbete med certifieringsprogrammet.