Vem har ansvaret för årsredovisningen?

30 mar, 2017

Det är inte bara den nya redovisningslagen som väcker debatt ute den kommunalekonomiska världen. I det kommande numret av Kommunal Ekonomi tas frågan upp vem som ansvarar för årsredovisningen, apropå att revisorer allt oftare vill se intyg på att lämnad information är korrekt.


Revisorer i kommunsektorn kräver allt oftare ett intyg på att årsredovisning och lämnad information är korrekt. Oftast faller det på de högsta tjänstemännen att underteckna intygen – men det är styrelsen som ansvarar för årsredovisningen. Klargör ansvarsfrågan, kräver ekonomidirektörerna Nils-Eric Gustavsson och Anette Ömossa.

2016 har just lagts till handlingarna och 2017 börjat. Inom kommuner, landsting och regioner pågår just nu ett intensivt arbete att sammanställa och analysera vad invånarna fick för de skattemedel som de tillförde verksamheterna förra året. Analyser och berättelser skrivs på många nivåer inom de olika organisationerna, vilka ytterst skall utmynna i en övergripande årsredovisning. Syftet med redovisningen till respektive fullmäktige är, utöver att beskriva måluppfyllelse och resursförbrukningen, även att ge grund till beslut om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och bolag.

Nu pågår även revisorernas granskning av årsredovisningen. En företeelse som allt oftare dyker upp för den ekonomiansvarige inom kommunen eller landstinget är att ett intyg skall undertecknas, vari man skall intyga att årsredovisning och lämnad information är korrekt. Intyget krävs från den byrå som de förtroendevalda har som biträde, exempelvis PWC, KPMG och EY.

Grunden till intyget är att SKYREV (Sveriges kommunala yrkesrevisorer) har valt att basera sin vägledning för granskning av räkenskaper på ISA (International Standard on Auditing), som är standard vid granskning av finansiella rapporter världen över. Ett moment i ISA är att inhämta skriftliga uttalanden från företagsledningen om att den anser sig ha upprättat de finansiella rapporterna på ett riktigt sätt. SKYREV menar att granskningen i kommuner och landsting i princip bör gå till på samma sätt som i företag. De flesta yrkesrevisorer som biträder de förtroendevalda har sin hemvist i de stora revisionsföretagen och där är de bundna av ISA.

Men det förändrar inte hur ansvarsfördelningen ser ut inom kommuner, landsting och regioner mellan ekonomichef och styrelse anser vi. Inom kommunsektorn är det styrelsen som är ansvarig för årsredovisningen och överlämnar den till respektive fullmäktige. Därför kan det enligt vår uppfattning inte finnas något formellt krav på att den ekonomiansvariga och ibland även kommunchefen ska underteckna ett sådant intyg. Det blir snarare felaktigt i den kommunala kontexten. Vi ifrågasätter även den faktiska betydelsen av intyget.

Det finns exempel på att auktoriserade revisorer i sitt uppdrag som sakkunniga gör reservationer när hen uttalar sig om årsredovisningen i sin rapport, om intyget inte skrivits under. Det kan väcka en del ilska och uppfattas som att ekonomichefen sätter sig på tvären. Samtidigt är det inte den auktoriserade revisorn som bär ansvaret för uttalandet om årsredovisningen i revisionsberättelsen, det gör de förtroendevalda revisorerna. Intressant är också att intyget bara tar upp det finansiella perspektivet och inte alls rör övrig måluppfyllelse.

Vi tycker att denna fråga snarast bör tydliggöras mellan sektorn och de bolag som fungerar som biträden åt de förtroendevalda revisorerna. I dag hamnar tjänstemän i kommuner och landsting i kläm när biträden till de förtroendevalda revisorerna, ibland under nästan hotfulla situationer, kräver att dessa intyg skall skrivas under. De förtroendevaldas biträden förutsätts att bidra med kunskap avseende lagar, förordningar och dess tillämpning. När det gäller dessa intyg verkar dock grunden vara lite lös och snarare vara att skydda deras egna intressen.

En grundfråga är också, som sagt, vilken betydelse ett sådant intyg har för granskningen och ytterst för kvaliteten på årsredovisningen? Blir granskningen mer tillförlitlig med intyget på plats eller syftar intyget till att avlasta ansvaret från den auktoriserade revisorn - ett ansvar som de inte har i denna sektor.

Anette Ömossa, ekonomidirektör i Järfälla kommun.
Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör i Region Västmanland.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram