Fördjupade kunskaper

Fördjupade kunskaper

 

Beskrivning

Fördjupade kunskaper omfattar fördjupning inom valfritt område inom ramen för de kurser som erbjuds. Minst åtta dagars deltagande i kurser och godkänd examination krävs för att bli godkänd. Examination kan bestå av tentamen och/eller inlämningsuppgifter.

 

Kurser och kunskapskrav

 

Kurs: Redovisning fördjupning (5 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen kunna:

Kunskap och förståelse

 • God kunskap om LKBRs innehåll
 • God kunskap om reglering av särredovisning
 • God kunskap om RKRs rekommendationer

Färdigheter och förmåga

 • Självständigt kunna lösa problem med tillämpning av redovisningsprinciper, offentliga sektorns lagstiftning, normer och praxis.
 • Förstå innebörden och kunna förklara sambandet mellan grundläggande redovisningsprinciper, lagstiftning inklusive rekommendationer och god redovisningssed.
 • Förmåga att analysera årsredovisningens innehåll och uppbyggnad i offentliga organisationer.
 • Kunna genomföra en finansiell analys av en kommun eller landsting.
 • förmåga att kunna förklara skillnaden mellan privat och kommunal redovisning
 • Insikt utifrån den kommunala redovisningen och yrkesroll

Examinationen består av både inlämningsuppgift mellan gångerna samt ett kunskapstest.

 

 

 

Kurs: Internkontroll, fördjupning (3 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för relevant lagstiftning inom området.
 • Redogöra för vilka steg som behövs för att ta fram en IK-plan
 • Beskriva och redogöra för en riskanalysprocess.
 • Förstå vad kontrollmiljö är och vad den består av.
 • Redogöra hur COSO:s fem komponenter interagerar.

Färdigheter och förmåga

 • Genomföra, värdera och dokumentera en riskanalys utifrån den egna verksamheten och beakta alla 4 komponenter i riskanalysen.
 • Ta fram en intern kontrollplan utifrån den genomförda riskanalysen. De komponenter som finns med i planen ska självständigt tas fram och man ska kunna argumentera för varför dessa komponenter är med.
 • Förklara hur man kan förstärka och arbeta med att förbättra kontrollmiljön och förstå vad den består av.
 • Beskriva hur systemet för intern kontroll kan följas upp och utvärderas samt kunna genomföra en sådan utvärdering utifrån COSO.

Examination består av en inlämningsuppgift som ska bli godkänd. Inlämning sker mellan dag 2 och 3.

 

 

Kurs: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning  (1 dag)

Efter godkänd kurs ska ekonomen kunna:

Kunskap och förståelse

 • Förstå fastighetsmomsen samt frivillig skattskyldighet
 • Förstå EU-momsen samt importmomsen samt kunna beskriva hur den fungerar
 • Förstå vad rätten till återbäring av utländsk moms innebär
 • Förstå redovisningen i skattedeklarationen av importmoms och EU-moms
 • Förstå jämkning enligt kommunkontolagen vid försäljning eller ändrad användning
 • Kunna förklara och beskriva vad jämnkning för investeringsvaror innebär samt vad korrigering innebär
 • Förstå bolagisering av verksamhet som är momspliktig
 • Förstå bolagisering av kommunal verksamhet inom momsfri verksamhet

 

Färdigheter och förmåga

 • Redogöra för frivillig skattskyldighet vid uthyrning till stat och kommun
 • Redogöra för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av gruppbostad
 • Genomföra en deklaration av varuförvärv från annat EU-land
 • Genomföra en deklaration av köp av tjänster från utlandet

Examinationen består av ett kunskapstest.

 

 

 

Kurs: Verksamhetsekonom, Skola och utbildning (2 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen kunna:

Kunskap och förståelse

 • Översiktliga kunskaper kring skollagen och myndigheter.
 • Översakliga kunskaper kring allmän handling och sekretess inom skolans område.
 • Översiktliga kunskaper kring ekonomiska och verksamhetsmässiga nyckeltal inom skolans område kopplat till god ekonomisk hushållning.
 • Översiktlig kunskap om statsbidragshantering.
 • Översiktlig kunskap kring interkommunala ersättningar.
 • Översiktlig kunskap om ”barn med särskilda behov”, skolskjutsar, nattis m.m.
 • Grundliga kunskaper kring ”Bidrag på lika villkor”.
 • Grundliga kunskaper kring hantering och uppbyggnad av olika förekommande resursfördelningsmodeller inom skolområdet.


Färdigheter och förmåga

 • Analysera nämndens ekonomiska resultat utveckling och ställning utifrån de ekonomiska rapporterna och vanligt förekommande nyckeltal.
 • Diskutera om nämnden har god ek onomisk hushållning utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.
 • Kunna upprätta en resursfördelningsmodell utifrån teori och praxis.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Värdera olika resursfördelningsmodellers möjligheter och brister.
 • Bedöma och problematisera vilken ekonomi och verksamhet som krävs för en ekonomisk hållbar utveckling.
 • Värdera olika skolspecifika nyckeltals möjligheter och brister.

Examinationen består av inlämningsuppgift efter kursen som ska godkännas.

 

 

Kurser på gång på fördjupande nivå

Vi jobbar kontinuerlig med att lägga till fler kurser på fördjupande nivå. De kurser som är på gång under 2020 är följande:

 • Finansiell analys
 • Verksamhetsekonom samhälle och gata/park
 • Verksamhetsekonom vård och omsorg
 • Verksamhetsekonom individ- och familjeomsorg

 

Under 2021 planeras följande fördjupningskurser:

 • Verksamhetsekonom fastigheter
 • Sammanställd redovisning