Kunskapsmål


Kunskapsmål för nivå 2, Fördjupade kunskaper

Kurs: Internkontroll, fördjupning (3 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen ha följande kunskaper:

Kunskap och förståelse 

 • Redogöra för relevant lagstiftning inom området.
 • Redogöra för vilka steg som behövs för att ta fram en IK-plan
 • Beskriva och redogöra för en riskanalysprocess.
 • Förstå vad kontrollmiljö är och vad den består av.
 • Redogöra hur COSO:s fem komponenter interagerar.

Färdigheter och förmåga 

 • Genomföra, värdera och dokumentera en riskanalys utifrån den egna verksamheten och beakta alla 4 komponenter i riskanalysen.
 • Ta fram en intern kontrollplan utifrån den genomförda riskanalysen. De komponenter som finns med i planen ska självständigt tas fram och man ska kunna argumentera för varför dessa komponenter är med.
 • Förklara hur man kan förstärka och arbeta med att förbättra kontrollmiljön och förstå vad den består av.
 • Beskriva hur systemet för intern kontroll kan följas upp och utvärderas samt kunna genomföra en sådan utvärdering utifrån COSO.

Examination består av en inlämningsuppgift som ska bli godkänd. Inlämning sker mellan dag 2 och 3.

Kurs: Mervärdeskatt och momsersättning, fördjupning  (1 dag)

Efter godkänd kurs ska ekonomen ha följande kunskaper:

Kunskap och förståelse 

 • Förstå fastighetsmomsen samt frivillig skattskyldighet
 • Förstå EU-momsen samt importmomsen samt kunna beskriva hur den fungerar
 • Förstå vad rätten till återbäring av utländsk moms innebär
 • Förstå redovisningen i skattedeklarationen av importmoms och EU-moms
 • Förstå jämkning enligt kommunkontolagen vid försäljning eller ändrad användning
 • Kunna förklara och beskriva vad jämnkning för investeringsvaror innebär samt vad korrigering innebär
 • Förstå bolagisering av verksamhet som är momspliktig
 • Förstå bolagisering av kommunal verksamhet inom momsfri verksamhet

Färdigheter och förmåga 

 • Redogöra för frivillig skattskyldighet vid uthyrning till stat och kommun
 • Redogöra för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av gruppbostad
 • Genomföra en deklaration av varuförvärv från annat EU-land
 • Genomföra en deklaration av köp av tjänster från utlandet

Examinationen består av ett kunskapstest.

Kurs: Verksamhetsekonom, Skola och utbildning (2 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen ha följande kunskaper:

Kunskap och förståelse 

 • Översiktliga kunskaper kring skollagen och myndigheter.
 • Översakliga kunskaper kring allmän handling och sekretess inom skolans område.
 • Översiktliga kunskaper kring ekonomiska och verksamhetsmässiga nyckeltal inom skolans område kopplat till god ekonomisk hushållning.
 • Översiktlig kunskap om statsbidragshantering.
 • Översiktlig kunskap kring interkommunala ersättningar.
 • Översiktlig kunskap om ”barn med särskilda behov”, skolskjutsar, nattis m.m.
 • Grundliga kunskaper kring ”Bidrag på lika villkor”.
 • Grundliga kunskaper kring hantering och uppbyggnad av olika förekommande resursfördelningsmodeller inom skolområdet.


Färdigheter och förmåga 

 • Analysera nämndens ekonomiska resultat utveckling och ställning utifrån de ekonomiska rapporterna och vanligt förekommande nyckeltal.
 • Diskutera om nämnden har god ek onomisk hushållning utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.
 • Kunna upprätta en resursfördelningsmodell utifrån teori och praxis.


Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Värdera olika resursfördelningsmodellers möjligheter och brister.
 • Bedöma och problematisera vilken ekonomi och verksamhet som krävs för en ekonomisk hållbar utveckling.
 • Värdera olika skolspecifika nyckeltals möjligheter och brister.

Examinationen består av inlämningsuppgift efter kursen som ska godkännas.

Kurs: Vård och omsorg (2 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen ha följande kunskaper:

Kunskap och förståelse

 • Översiktliga kunskaper kring SoL, LSS, LOV LVU m.fl. struktur och tillämpning, förarbeten och rättsfall.
 • Översakliga kunskaper kring allmän handling och sekretess inom område
 • Översiktliga kunskaper kring ekonomiska och verksamhetsmässiga nyckeltal inom vård o omsorgsområde kopplat till god ekonomisk hushållning.
 • Översiktlig kunskap om statsbidragshantering.
 • Grundliga kunskaper om Lagen om valfrihet (LOV) och hur göra en timkostnadsberäkningar.
 • Grundliga kunskaper kring hantering och uppbyggnad av olika förekommande resursfördelningsmodeller inom hemtjänst, Säbo och LSS.

Färdigheter och förmåga

 • Analysera nämndens ekonomiska resultat utveckling och ställning utifrån de ekonomiska rapporterna och vanligt förekommande nyckeltal.
 • Diskutera om nämnden har god ekonomisk hushållning utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.
 • Kunna upprätta en resursfördelningsmodell utifrån teori och praxis.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Värdera olika resursfördelningsmodellers möjligheter och brister.
 • Bedöma och problematisera vilken ekonomi och verksamhet som krävs för en ekonomisk hållbar utveckling.
 • Värdera olika nyckeltals möjligheter och brister.

Kurs: Verksamhetsekonom samhälle och gata/park (2 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen ha följande kunskaper:

Kunskap och förståelse

 • Översiktliga kunskaper om lagstiftningen Plan- och bygglagen, Miljöbalken, lagen om lägenhetsregister som är relevant för det ekonomiska området. (1h)
 • Översiktlig kunskap om vilka lagar och förordningar som gäller inom gatuverksamheten (Trafikförordning, Vägtrafikkungörelse, Vägmärkesförordning, etc). (1h)
 • Översiktliga kunskaper om GIS, Geografisk informationssystem. (1h)
 • Översiktliga kunskaper om nyttjanderättsavtal, arrende, etc enligt Jordabalkens kap 7-13 som är relevant för det ekonomiska området (1h)
 • Grundliga kunskaper om rekommendationer rörande skillnad på drift och investering. Rådets rekommendationer R3 och R4. Grundliga kunskaper om komponentavskrivning. (2h)
 • Grundliga kunskaper i internprissättning. (1h)
 • Översiktliga kunskaper om avtalsrätt som är relevant inom området (1h)


Färdigheter och förmåga 

 • För en icke ekonom kunna förklara skillnaden mellan drift och investering i ett projekt.
 • Självständigt kunna upprätta driftbudget utifrån givna förutsättningar i ett investeringsprojekt.
 • Analysera nämndens ekonomiska resultatutveckling och ställning utifrån de ekonomiska rapporterna och vanligt förekommande nyckeltal. (1h)
 • Diskutera om nämnden har god ekonomisk hushållning utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.


Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Värdera olika internprissättningsmodeller möjligheter och brister.
 • Bedöma och problematisera vilken ekonomi och verksamhet som krävs för en ekonomisk hållbar utveckling

Kurs: Finansiell analys (1 dag)

Efter godkänd kurs ska ekonomen ha följande kunskaper:

Kunskap och förståelse 

 • Grundliga kunskaper om uppställningen av de finansiella rapporterna; resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys samt drifts- och investeringsredovisning. Beskriva kopplingar mellan de olika finansiella rapporterna.
 • Grundläggande kunskaper kring hur man räknar ut olika finansiella nyckeltal som används i sektorn
 • Översiktligt kunskaper om de modeller som används för att genomföra finansiella analyser i kommuner och landsting.
 • Grundliga kunskaper kring regelverket som gäller för kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning.


Färdigheter och förmåga 

 • Analysera kommuners och landstings finansiella utveckling och ställning utifrån de finansiella rapporterna och vanligt förekommande finansiella nyckeltal.
 • Diskutera om kommunen eller landstinget har god ekonomisk hushållning.


Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Reflektera över kopplingen mellan regelverket för kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning och hållbar ekonomiska utveckling.
 • Bedöma och problematisera vilken finansiell utveckling och ställning som krävs för en ekonomisk hållbar utveckling.
 • Värdera olika finansiella nyckeltals möjligheter och brister.

Kurs: Redovisning leasing (1 dag)

Kunskap och förståelse 

 • Goda kunskaper om RKRs rekommendationer rörande leasing och tillhörandeIdéskrift om redovisning av leasing-och hyresavtal
 • Goda kunskaper om indikationer på en finansiell lease
 • Goda kunskaper om redovisning av sale och leaseback i kommunen

Färdigheter och förmåga

 • Förstå vilka komponenter som bygger upp en leasingskuld och -tillgång
 • Självständigt kunna göra bedömningar och beräkningar av leasingskulden utifrån givna fakta
 • Kunna identifiera variabla avgifter
 • Hur redovisar leasegivare inom kommun/region

Kurs: Verksamhetsekonom Hälso- och sjukvård  (2 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen kunna:

Kunskap och förståelse 

 • Ha översiktliga kunskaper om systemkunskap om hur svensk hälso- och sjukvård finansieras
 • Ha översiktliga kunskaper om hur incitament skapar motivation för produktivitet, effektivitet och omställning av produktionen
 • Ha översiktliga kunskaper om hur produktionen genom kostnadskontroll och effektiv verksamhet ska göra framtida utmaningarna mindre besvärligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Värdera olika resursfördelningsmodellers möjligheter och brister.

Kurs: Finansprogrammet (3 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen kunna följande:

Kunskap och förståelse

 • God kunskap om hur de finansiella marknaderna fungerar
 • God kunskap om olika finansieringsformer
 • God kunskap om riskerna i skuldförvaltningen och hur de kan hanteras
 • God kunskap om pensionsskuldens olika komponenter och hur kostnaderna för pensioner påverkas av olika faktorer
 • God kunskap om riskhantering, avkastning och ställningstaganden om etik och hållbarhet vid medelsförvaltning.

Färdigheter och förmåga

Efter genomgången kurs ska du ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna göra ställningstaganden om lämpliga finansieringsformer i olika situationer.

Du kommer att få en teoretisk och praktisk påbyggnad för att:

 • Utveckla organisation och styrdokument avseende skuld- och medelsförvaltningen i din organisation.
 • Hantera den löpande skuld- och medelsförvaltningen i din organisation

Kurs: Fastighetsmoms fördjupning (1 dag)

Efter godkänd kurs ska ekonomen kunna:

Kunskap och förståelse

 • Förstå fastighetsbegreppet och vad stadigvarande bostad är
 • Förstå vad frivillig skattskyldighet är (kommunen som fastighetsägare, kommunen som hyresgäst, kommunala fastighetsbolag som fastighetsägare) 
 • Förstå överlåtelse och förvärv av fastighet (allmänt, samband med bolagisering, förvärv av fastighet) 
 • Kunna förklara och beskriva vad jämkning av investeringsmoms vid överlåtelse eller förvärv av fastighet innebär
 • Förstå vad som är viktigt i samband med exploatering
 • Kunna förklara och beskriva vad omvänd skattskyldighet för byggmoms med kommunen som byggbolag innebär
 • Förstå vad som är viktigt i samband med beslut om att omstrukturera fastighetsbeståndet i en kommun samt vilka momskonsekvenser det kan medföra?

Färdigheter och förmåga

 • Redogöra för vad jämkning av investeringsmoms vid överlåtelse eller förvärv av fastighet innebär
 • Redogöra för och förklara vad omvänd skattskyldighet för byggmoms med kommunen som byggbolag innebär

Examination

Examinationen består av ett kunskapstest.

Kurs: LSS fördjupning (1 dag)

Efter godkänd kurs ska ekonomen kunna:

Kunskap och förståelse

 • Förstå kommunernas roll i LSS-utjämningen
 • Förstå vilka faktorer som påverkar utfallet i systemet
 • Förstå på vilket sätt den egna kommunen kan påverka utfallet i systemet
 • Förstå hur statistiken respektive räkenskapssammandraget påverkar utfallet i LSS-utjämningen
 • Kunna förklara och beskriva hur strukturen i den egna verksamheten påverkar utfallet
 • Förstå ansvarsfördelningen mellan bosättnings- och vistelsekommun enligt SOL och LSS.
 • Förstå de praktiska och ekonomiska konsekvenserna för LSS-ärenden med anledning av bestämmelserna om ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun.

Färdigheter och förmåga

 • Redogöra för vilka faktorer som påverkar utfallet i systemet
 • Redogöra för hur strukturen i den egna verksamheten påverkar utfallet

Examination

Examinationen består av ett kunskapstest.

Kurs: Investeringsredovisning (2 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen kunna:

Kunskap och förståelse 

 • Goda kunskaper om god redovisningssed som har betydelsen för investering och exploateringsredovisning

Färdigheter och förmåga 

 • Kunna lösa problem med tillämpning av god redovisningssed inom investeringsredovisningen.
 • Utifrån ett investerings- och exploateringsperspektiv kunna ge förslag till förbättringar på uppföljning och årsredovisning.

Examination görs genom inlämningsuppgift.

Kurs: Juridik för ekonomer inom investering och exploatering (4 dagar)

Efter godkänd kurs ska ekonomen kunna:

Kunskap och förståelse 

 • Översiktliga kunskaper om Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Jordabalken och Vattentjänstlagen som har betydelse för investeringsverksamheten
 • Översiktliga kunskaper om upphandling av entreprenader inom teknisk verksamhet
 • Översiktliga kunskaper om avtal skrivna utifrån parters överenskomna allmänna bestämmelser, för närvarande AB04 och ABT06
 • Översiktliga kunskap om avtal och exploateringsavtal
 • Översiktliga kunskap om SKRs avtal för exploateringsavtal

Färdigheter och förmåga 

 • Kunna vara ett aktivt stöd vid upprättande av exploateringsavtal utifrån redovisningen.
 • Utifrån ett ekonomiperspektiv kunna stödja vid upprättande av exploateringsavtal.

Examination görs genom inlämningsuppgift.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram