Basnivå

Basnivån omfattar baskunskaperna som alla ekonomer som arbetar i kommun och landsting bör ha. På basnivån är den enda obligatoriska utbildningen "Etik för kommunalekonomer". Resterande kunskapsblock kan tenteras av. För att förbereda dig för kunskapstest för de olika kunskapsblocken i basnivån, kan du välja att gå våra utbildningar, idka självstudier eller skaffa dig kunskaperna på annat sätt. Här kan du se vilka utbildningar som täcker basnivån. 

 

Innehåll i baskunskaper

Baskunskaper i certifieringsprogrammet omfattar följande kunskapsblock.

 • Redovisning & kommunallagens ekonomibestämmelser
 • Kommunalrätt, offentlighet/sekretess/arkiv
 • Upphandling och konkurrens
 • Mervärdeskatt & momsersättning
 • Kommunal ekonomi
 • Intern kontroll
 • Etik, mutor & jäv
 • Kalkylering
 • Internredovisning

 

Kunskaperna är indelade i två kategorier; översiktliga kunskaper samt grundliga kunskaper, här följer en förklaring till de två begreppen:

Översiktliga kunskaper
Översiktliga kunskaper innebär att deltagaren är orienterad inom kunskapsområdet så pass att hen kan föra allmänna resonemang och har insikt om när mer kompetens behövs för att lösa en uppgift.

Grundliga kunskaper
Grundliga kunskaper innebär att deltagaren har tillräcklig kunskap för att förstå och tillämpa de kunskaper som avses.

 

Kunskapsmål

Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • Kommunallagens ekonomikapitel, god hushållning, balanskrav, medelsförvaltning, budget och årsredovisningen
 • Kommunala redovisningslagens innehåll
 • Reglering av särredovisning
 • Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR)
 • Skillnader mellan privat och kommunal redovisning
 • God redovisningssed, grundläggande redovisningsprinciper, konceptuellt ramverk för kommunal redovisning

Grundliga kunskaper om:

 • RKR:s rekommendation om RKR R1; Bokföring och arkivering
 • Redovisningslagens regler om värdering och klassificering med tillhörande normering, bl.a. RKR R2–R6.

 

Kommunalrätt, offentlighet/sekretess/arkiv

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • De offentligrättsliga lagarna och vad de reglerar
 • Grundläggande kommunala begrepp som den kommunala kompetensen, lokaliserings- och likställighetsprincipen, m fl.
 • Delegation, verkställighet, lagakraftvunnet beslut och myndighetsutövning
 • Regleringen av den kommunala organisationen (fullmäktige, revision, styrelse, nämnder, m fl), uppgifter och befogenheter
 • Reglerna kring offentlighet och sekretess
 • Besvärsgrunder och besvärsinstanser

 

Upphandling och konkurrens

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • Vilken upphandling som inte regleras av upphandlingslagarna
 • Olika upphandlingsformerna och när de får/ska användas
 • Vad som kan utlösa en konkurrensskadeavgift
 •  Statsstödsreglerna

Grundliga kunskaper om:

 • Gränsvärden och deras betydelse
 • Lagar som reglerar kommunal upphandling och konkurrens

 

Mervärdesskatt och momsersättning

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • Gränsdragningen mellan ML och LEMK
 • Regler för handel med och inom EU
 • Regler för återsökning 6 procent och 18,5 procent
 • Momssatser på de vanliga kommunala tjänsterna
 • Regler om justering av ersättning för investeringsvaror


Grundliga kunskaper om:

 • Avdragsförbuden och avdragsbegränsning
 • Regler om faktureringsskyldighet och krav på innehåll i faktura

 

Kommunal ekonomi

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • Innebörden av den kommunala särarten och den kommunala organisationen
 • Kommuners/landstings väsentliga kostnader och intäkter, bl.a.
  -  systemet för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag
  -  taxor och avgifter
  -  interkommunala ersättningar
  -  köpt verksamhet (LOV och friskolor)
  -  pensionskostnader
 • Olika budget- och uppföljningsmodeller
 • Självkostnadsprincipen
 • Nyckeltal och modeller som används för att genomföra finansiella analyser i kommuner och landsting.

 

Intern kontroll

Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • Sambandet intern kontroll och styrning.
 • Definitionen av intern kontroll samt kunskap om den vanligaste definitionen (COSO).
 • Riskhantering.
 • Riskanalysens komponenter.
 • Riskkategorier.
 • Riskanalysens uppbyggnad och användning.
 • Innebörden av kontrollnytta och kontrollkostnad.
 • Vad riskaptit är samt hur olika förutsättningar påverkar riskaptiten.
 • Vad inbyggda respektive kompletterande kontroller innebär.

Grundliga kunskaper om:

 • Vem som ansvarar för den interna kontrollen samt var det regleras.
 • Samtliga COSO:s fem kontrollkomponenter och hur de hänger ihop.

 

Etik, mutor & jäv

Kunskap och förståelse  

Översiktlig kunskap om:

 • Begreppen etik och moral.
 • Näringslivskoden
 • Innebörden av jäv
 • KEF:s yrkesetiska kodex
 • Regler för givande och tagande av muta

 

Kalkylering

Kunskap och förståelse

Översiktliga kunskaper inom:

 • Rörliga och fasta kostnader samt sam- och särkostnad
 • Resultatkalkylering och priselasticitet
 • Direkta och indirekta kostnader samt externa och interna kostnader
 • Självkostnadskalkylering med divisionsmetod, normalmetod och ABC-kalkylering
 • Bidragskalkylering
 • Fel och osäkerheter i kalkylering
 • Nuvärdesberäkningar
 • Återbetalningsmetod
 • Driftkonsekvenser efter investeringar
 • Nyttovärdeskalkylens principer

 

Intern redovisning

Kunskap och förståelse

Översiktliga kunskaper inom:

 • Kommunal basplan, Kommun-Bas/L-BAS.
 • Kopplingen mellan internredovisning och statistikkrav
 • Skillnader mellan externa och interna kostnader.
 • Användningen av basplanens olika kontodelar.
 • Förstå och analysera innebörden av interna fördelningssystem.
 • System för intern fördelning, internfaktura, kostnadsfördelning, påläggberäkningar och saldofördelning.
 • Fördelning- och ersättningssystem som används av olika förvaltningar, t.ex. lika villkor inom skolan och ersättningssystem för LOV inom sjukvård och omsorg.
 • Kund-, leverantör- och anläggningsreskontra

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram