Basnivå

Basnivån omfattar baskunskaperna som alla ekonomer som arbetar i kommun och landsting bör ha. På basnivån är den enda obligatoriska utbildningen “Etik för kommunalekonomer“. Resterande kunskapsblock kan tenteras av. För att förbereda dig för tentamen på de olika kunskapsblocken i basnivån kan du välja att gå våra utbildningar, idka självstudier eller skaffa dig kunskaperna på annat sätt. Här kan du se vilka utbildningar som täcker basnivån. 

 

Innehåll i baskunskaper

Översiktliga kunskaper = Översiktliga kunskaper innebär att deltagaren är orienterad inom kunskapsområdet så pass att hen kan föra allmänna resonemang och har insikt om när mer kompetens behövs för att lösa en uppgift.

Grundliga kunskaper =Grundliga kunskaper innebär att deltagaren har tillräcklig kunskap för att förstå och tillämpa de kunskaper som avses.

Baskunskaper i certifieringsprogrammet omfattar följande kunskapsblock.

 • Redovisning & kommunallagens ekonomibestämmelser
 • Kommunalrätt, offentlighet/sekretess/arkiv
 • Upphandling och konkurrens
 • Mervärdeskatt & momsersättning
 • Kommunal ekonomi
 • Intern kontroll
 • Etik, mutor & jäv
 • Kalkylering
 • Internredovisning

 

 

Kunskapsmål

Redovisning och kommunallagens ekonomibestämmelser
Kunskap och förståelse

 1. Översiktlig kunskap om kommunallagens ekonomikapitel, god hushållning, balanskrav, medelsförvaltning, budget och årsredovisningen
 2. Förstå innebörden av god redovisningssed, grundläggande redovisningsprinciper, konceptuellt ramverk för kommunal redovisning
 3. Översiktlig kunskap om kommunala redovisningslagens innehåll
 4. Översiktlig kunskap om reglering av särredovisning
 5. Översiktlig kunskap om Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR)
 6. Översiktlig kunskap om skillnader mellan privat och kommunal redovisning
 7. Grundliga kunskaper om RKRs rekommendation nr 23 Bokföring
 8. Grundliga kunskaper om redovisningslagens regler om värdering och klassificering med tillhörande normering.

 

Kommunalrätt, offentlighet/sekretess/arkiv
Kunskap och förståelse

Översiktlig kunskap om:

 • De offentligrättsliga lagarna och vad de reglerar
 • Grundläggande kommunala begrepp som den kommunala kompetensen, lokaliserings- och likställighetsprincipen, m fl.
 • Delegation, verkställighet, lagakraftvunnet beslut och myndighetsutövning
 • Regleringen av den kommunala organisationen (fullmäktige, revision, styrelse, nämnder, m fl), uppgifter och befogenheter
 • Reglerna kring offentlighet och sekretess
 • Besvärsgrunder och besvärsinstanser

 

Upphandling och konkurrens
Kunskap och förståelse

 1. Grundlig kunskap om vilka lagar som reglerar kommunal upphandling och konkurrens
 2. Översiktlig kunskap om vilken upphandling som inte regleras av upphandlingslagarna
 3. Översiktlig kunskap de olika upphandlingsformerna och när de får/ska användas
 4. Grundlig kunskap lagens gränsvärden och deras betydelse
 5. Översiktlig kunskap om vad som kan utlösa en konkurrensskadeavgift
 6. Översiktlig kunskap om statsstödsreglerna

 

Mervärdesskatt och momsersättning
Kunskap och förståelse

 1. Översiktlig kunskap om gränsdragningen mellan ML och LEMK
 2. Grundlig kunskap om avdragsförbuden och avdragsbegränsning
 3. Översiktlig kunskap om regler för handel med och inom EU
 4. Översiktlig kunskap om regler för återsökning 6% och 18/5%
 5. Översiktlig kunskap om momssatser på de vanliga kommunala tjänsterna
 6. Översiktlig kunskap om regler om justering av ersättning för investeringsvaror
 7. Grundlig kunskap om regler om faktureringsskyldighet och krav på innehåll i faktura

 

Kommunal ekonomi
Kunskap och förståelse

 • Översiktlig kunskap om innebörden av den kommunala särarten och den kommunala organisationen
 • Översiktlig kunskap om kommuners/landstings väsentliga kostnader och intäkter, bl.a.
  –  systemet för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag
  –  taxor och avgifter
  –  interkommunala ersättningar
  –  köpt verksamhet (LOV och friskolor)
  –  pensionskostnader
 • Översiktlig kunskap om olika budget- och uppföljningsmodeller
 • Översiktlig kunskap om självkostnadsprincipen
 • Översiktlig kunskap om nyckeltal och modeller som används för att genomföra finansiella analyser i kommuner och landsting.

 

Intern kontroll
Kunskap och förståelse

 1. Översiktlig kunskap om sambandet intern kontroll och styrning.
 2. Översiktlig kunskap om definitionen av intern kontroll samt kunskap om den vanligaste definitionen (COSO).
 3. Grundliga kunskaper om vem som ansvarar för den interna kontrollen samt var det regleras.
 4. Grundliga kunskap om samtliga COSO:s 5 kontrollkomponenter och hur de hänger ihop.
 5. Översiktlig kunskap om riskhantering.
 6. Översiktlig kunskap om riskanalysens komponenter.
 7. Översiktlig kunskap om riskkategorier.
 8. Översiktlig kunskap om riskanalysens uppbyggnad och användning.
 9. Översiktlig om innebörden av kontrollnytta och kontrollkostnad.
 10. Översiktlig kunskap om vad riskaptit är samt hur olika förutsättningar påverkar riskaptiten.
 11. Översiktlig kunskap om vad inbyggda respektive kompletterande kontroller innebär.

 

Etik, mutor & jäv
Kunskap och förståelse  

 1. Översiktlig kunskap om begreppen etik och moral.
 2. Grundlig kunskap om KEF:s yrkesetiska kodex
 3. Grundlig kunskap om regler för givande och tagande av muta
 4. Översiktliga kunskaper om Näringslivskoden
 5. Översiktlig kunskap om innebörden av jäv

 

Kalkylering
Kunskap och förståelse

Översiktliga kunskaper inom:

 • Rörliga o fasta kostnader samt sam- och särkostnad
 • Resultatkalkylering och priselasticitet
 • Direkta och indirekta kostnader samt externa och interna kostnader
 • Självkostnadskalkylering med divisionsmetod, normalmetod och ABC-kalkylering
 • Bidragskalkylering
 • Fel och osäkerheter i kalkylering
 • Nuvärdesberäkningar
 • Återbetalningsmetod
 • Driftkonsekvenser efter investeringar
 • Nyttovärdeskalkylens principer

 

 Intern redovisning
Kunskap och förståelse

 1. Översiktlig kunskap om kommunal basplan, Kommun-Bas/L-BAS.
 2. Översiktlig kunskap om kopplingen mellan internredovisning och statistikkrav
 3. Översiktlig kunskap om skillnader mellan externa och interna kostnader.
 4. Översiktlig kunskap om användningen av basplanens olika kontodelar.
 5. Översiktlig kunskap om samt förstå och analysera innebörden av interna fördelningssystem.
 6. Översiktlig kunskap om system för intern fördelning, internfaktura, kostnadsfördelning, påläggberäkningar och saldofördelning.
 7. Översiktlig kunskap om fördelning- och ersättningssystem som används av olika förvaltningar, t.ex. lika villkor inom skolan och ersättningssystem för LOV inom sjukvård och omsorg.
 8. Översiktlig kunskap om kund-, leverantör- och anläggningsreskontra