Kurser, seminarier och andra evenemang

Välkommen till en kurs med oss på KEF! Vi tillhandahåller kurser och andra evenemang samt driver på i kommunalekonomiska frågor och utvecklingen inom branschen.

Vill du söka efter datum och/eller ort? Klicka på knappen "Alla tillfällen" nedan. Utöver nedanstående hittar du mera av tjänster vi erbjuder dig under toppmenyrubriken "Tjänster vi erbjuder dig".

Observera att många av våra erbjudanden inom de olika kategorierna (verksamhetsutveckling, juridik, m fl) även passar bra för dig som inte är ekonom. Inom kurskategorin "Ekonomi för icke-ekonomer" finner du t ex erbjudanden som är speciellt utformade för dig som är politiker och förvaltningschefer.

Alla tillfällenDokumentationPraktisk informationKurskataloge-kurser

  • Kategorier

  • Former

  • Arrangörer

  •  

Arrangör: 

_Paketerbjudande_ – Excel och Office

Kategori: 
Med våra e-kurser kan du ge alla medarbetare just den utbildning som var och en behöver i Officepaketet. Pedagogiska videofilmer och digital kurslitteratur ger två alternativ till inlärning och problemlösning. Kurserna erbjuder vi er i samarbete med vår KEF-partner Infocell. Om ni är flera personer i er organisation som är intresserade av ett paket bör […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

’Handbok i effektivisering’ – hur kan kommunsektorn göra mer?

Kategori: 
På kort sikt är kommunsektorns ekonomi stark. Tack vare statsbidragen i samband med pandemin har det skapats goda resultat och ett visst manöverutrymme. På lång sikt ser dock den ekonomiska ekvationen för kommuner och regioner minst lika svår ut som före pandemin. P g a den demografiska utvecklingen, som ger en ökande efterfrågan på välfärd, […]
Läs mer
Arrangör: 

Äga eller hyra verksamhetslokaler: Hur kan kommuner och regioner välja ”rätt”?

Kategori: 
Investeringarna inom kommunsektorn har ökat snabbt. Faktorer som ändrad demografisk struktur, befolkningstillväxt, skärpta hållbarhetskrav och en underhållspuckel för fastigheter byggda på 60- och 70-talen har drivit upp investeringsbehoven. Detta gäller inte minst i lokalförsörjningen. Det behöver investeras stort i såväl förskolor och skolor som äldreboenden och sjukhus. Samtidigt har det vuxit fram ett dynamiskt segment […]
Läs mer
Arrangör: 

Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer

Den här revisonsdagen är en konferens för dig som arbetar med kommunal revison som sakkunnig revisorer eller förtroendevald revisor. Du får lyssna till inspirerande föreläsare och blir uppdaterad med nyheter. Tillfälle:
Läs mer
Arrangör: 

Aktuella redovisningsfrågor

Kategori: 
Kraven på den kommunala redovisningen har blivit tydligare, men också mer omfattande i och med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 2019. Tillsammans med Rådet för kommunal redovisning uppdaterade rekommendationer innebär det att det finns en hel del att åtgärda och ta ställning till i redovisningen och i utformningen av […]
Läs mer
Arrangör: 

Ale kommun visar exempel på helhetslösning för verksamhetsstyrning

Kategori: 
Vill du veta mera om hur man kan få till en helhetslösning för verksamhetsstyrning, Budget och prognos i Stratsys och Trimma/insikt? I denna video får du ta del av hur Stratsys system kan kombineras med Trimma för att uppnå en funktionalitet som stöttar helheten. Videon är ett inspelat webinar där Ken Gunnesson och Sofie Tauson […]
Läs mer
Arrangör: 

Analysera rätt saker – olika metoder för analys

De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för […]
Läs mer
Arrangör: 

Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel

Kategori: 
Detta är en e-kurs om Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar”. Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se Kursledare E-kursen hålls av Ola Eriksson och Ingela Karlsson, båda från KEF. ”Lag om kommunal bokföring och redovisning” som trädde i kraft […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Årets kvalitetskommun 2019

Sollentuna kommun utsågs 2019 till årets kvalitetskommun. I den här inspelade föreläsningen får vi ta del av det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i kommunen för att optimera insatta resurser. Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF arrangerade den 25 mars 2020. Den inspelade föreläsningen är 45 minuter. Kursen tar du […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Arkivering och hantering av räkenskapsinformation

Arkivlagen föreskriver att allmänna handlingar bevaras för att möjliggöra insyn i kommunernas verksamheter och tillgodose behovet av information för såväl enskilda personer som kommunala myndigheter. Utöver det ska våra kommunala arkiv bevaras för forskningens behov. I kursen går vi igenom arkivlagens syften och regler samt redovisningslagens krav på räkenskapsinformation. Tillfälle:
Läs mer
Arrangör: 

Årsredovisningen – en viktig del av de förtroendevaldas verktygslåda (On demand)

Kategori: 
On demand i kommuner och landsting/regioner Ytterst har de förtroendevalda i uppgift att utöva ansvarsutövningen. Som en viktig del i detta ska de granska, upprätta eller besluta om årsredovisningen. Vad står det egentligen i en årsredovisning och varför står det som det gör? Vilka delar av årsredovisningen måste man som förtroendevald förstå och hur hänger […]
Läs mer
Arrangör: 

Återhämtning på gång: Vart tar konjunkturen vägen efter pandemin?

Kategori: 
Mycket talar för att 2021 och 2022 blir år som präglas av en relativt stark återhämtning efter pandemin. Men hur stark blir den? Och vad händer efter det? Vilken konjunkturutveckling kan vi se framför oss i det lite längre perspektivet? Vad är att vänta när det gäller tillväxt och skatteunderlag – för Sverige som helhet […]
Läs mer
Arrangör: 

Bemanningsekonomi

Kategori: 
På denna väldigt givande kurs får du alla nycklar och verktyg du behöver för en smart och genomtänkt bemanning. OBS! Det är inte en kurs i personalekonomi. Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85-90% av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. […]
Läs mer
Arrangör: 

Bemanningsekonomi när ljuset släcks

Hur omsätter man bemanningsekonomi när ljuset släcks, det vill säga när föreläsningen är över och chefen ska tillbaka till sin vardag? Hur får man till en planering som ger förutsättningar att spara många miljoner kronor inom kommunen samtidigt som det ger mer resurser i verksamheten? Och hur är detta kopplat till schemat? I den här […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Bemanningsekonomi ur ett controllerperspektiv

I den här e-kursen får vi lyssna till hur Haparanda kommuns controller jobbat aktivt med bemanningsekonomi, främst inom socialnämndens ansvarsområde och hur det har effektiviserat deras verksamhet och förbättrat de ekonomiska förutsättningarna.Resultatet av arbetet har lett till en ökad andel heltidstjänster, reducerad sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och en mer behovsanpassad bemanning. Kursen är en fristående föreläsning […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Budgetdagen

Kategori: 
Kommunalekonomernas förening bjuder in till de årligen återkommande budgetdagarna. I år har två dagar blivit en dag och vi kör digitalt på grund av rådande omständigheter. Budgetdagen är en konferens för dig som arbetar med budget och uppföljning, centralt eller på förvaltning. Du får lyssna till inspirerande föreläsare och blir uppdaterad med nyheter. Tillfälle:
Läs mer
Arrangör: 

Coachande förhållningssätt

Vi har nöjet att erbjuda dig en unik och anpassad utbildning i coachande förhållningssätt. Du får en bättre förståelse för det coachande förhållningsättet och de viktigaste verktygen för en effektiv kommunikation. Kursen utgår från att du ska träna i gruppen och få färdigheter i att bli mer coachande. En färdighet som går att använda både […]
Läs mer
Arrangör: 

Coachande förhållningssätt – en introduktion

Förändra arbetet med ett coachande förhållningssätt! Hur kan du som ekonom förändra ditt arbetssätt för att frigöra mer tid och resurser till det du verkligen vill hinna med? Vi ger dig några exempel som kan inspirera dig till bättre möten med de budgetansvariga. Kursen är en fristående föreläsning som ingick i konferensen “Controllerdagen” som KEF […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Den digianaloga ekonomen

Ekonomen har en central roll att fylla när den kommunala verksamheten digitaliseras. Det finns också förväntningar på att ekonomen skall excellerera i dessa nya digitala systemlösningar. Men hur pass väl fyller egentligen ekonomen den rollen? Under seminariet redovisas och problematiseras några resultat och slutsatser från aktuella studier om de vägval som ekonomen tagit och vilka […]
Form: 
Läs mer
Arrangör: 

Den ekonomiska politiken

I Coronakrisens spår har välfärdssektorn hamnat i ett utmanande och osäkert ekonomiskt läge. Beroendet av finanspolitiken ökar. Penningpolitiken, som är extremt expansiv på både global och nationell nivå, kommer att påverka samhällsekonomin och de ekonomiska förutsättningarna under lång tid. Det här är inspelade föreläsningar från Ekonomichefsdagarna den 14 januari 2021, där vi sätter fokus på […]
Form: 
Läs mer
1 2 3 8

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram