Stadgar

Antagna vid ordinarie årsmöte 2012-08-21

§1

Föreningens syfte är att genom olika insatser för kompetensutveckling stödja medlemmarna i deras yrkesroller och på så sätt vara till nytta för utvecklingen inom det kommunala området.
Föreningen ska också verka för att sprida information om yrkets innehåll och villkor.

§2

Föreningen förverkligar sitt syfte vid möten och kongresser samt genom att stödja, arrangera och medverka i nätverk, utbildning, information, utredningar och forskning.

§3

Den som varit till särskild nytta för föreningen och dess intressen kan efter enhälligt förslag av styrelsen vid föreningsmöte utses till hedersmedlem.

§4

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§5

Medlem betalar årsavgift med belopp, som på förslag av styrelsen fastställts av föreningsmötet. Hedersledamot betalar inte någon avgift. Årsavgiften betalas inom tid som bestäms av styrelsen.

§6

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande samt fem till åtta andra ledamöter, valda av ordinarie föreningsmöte för tiden tom nästa ordinarie föreningsmöte.

Ledamöterna väljs för en tid (mandatperiod) av två år. Om helt ny styrelse väljs ska mandattiden för hälften av ledamöterna vara ett år.

För styrelsens beslutsmässighet krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, ansvarar för att:

 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • initiera frågor samt anordna aktiviteter som står i överensstämmelse med föreningens syfte
 • avge yttranden över ärenden som hänskjutits till föreningen
 • anordna föreningsmöten och bereda de ärenden som ska behandlas
 • i övrigt sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen äger rätt att delegera beslutanderätt till enskilda ledamöter, anställda, kretsfunktionärer, kommittéer eller delegationer.

§7

För beredning av förekommande val utses vid ordinarie föreningsmöte för tiden tom nästa ordinarie föreningsmöte en valberedning, bestående av ordförande och två till fyra övriga ledamöter samt en suppleant. Ledamot eller suppleant av styrelsen får inte väljas in i valberedningen.

Valberedningen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

§8

Styrelsen kan utse särskilda kommittéer, eller delegationer för särskilda ändamål.

§9

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid ordinarie föreningsmöte en revisor samt en suppleant för tiden tom nästa ordinarie föreningsmöte. Till revisor eller revisorssuppleant kan inte person utses som står i jävsförhållande till ledamot eller suppleant i styrelsen.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

§10

Föreningens verksamhetsperiod omfattar ett år.

Ordinarie föreningsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra föreningsmöte ska hållas då föreningens styrelse beslutar om detta eller då minst 10 procent av föreningens medlemmar begär det för angivet ändamål.

Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän för att tillsammans med mötets ordförande justera vid mötet fört protokollet.
 • Verksamhets- och revisionsberättelse.
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fråga om ersättning till styrelse och revisorer.
 • Fastställande av övergripande verksamhetsplan och instruktion för styrelsen.
 • Bestämmande av årsavgift.
 • Stadgeenliga val av
  • styrelseordförande
  • vice ordförande i styrelsen
  • styrelseledamöter
  • revisor
  • revisorssuppleant
  • ordförande i valberedning
  • ledamöter i valberedning
  • suppleant till valberedning
 • Övriga av styrelsen eller annars till föreningsmötet väckta ärenden.

§11

Vid föreningsmötet har varje närvarande medlem en röst.

Val sker öppet, om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgör lotten.

Omröstning i andra ärenden än val sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

§12

Senast fyra veckor före ordinarie föreningsmöte ska kallelse, verksamhets- och revisionsberättelse finnas tillgänglig för medlemmarna på föreningens webplats.

§13

Föreningsmedlemmar inom särskilt angivna geografiska områden sammanslutes i kretsar.

Beslut om kretsindelning fattas av föreningen på föreningsmöte.
Kretsens verksamhetsperiod omfattar ett eller två kalenderår.

Medlem i kretsen är den som bor eller arbetar inom kretsens angivna område. Varje medlem kan bara tillhöra en krets.

Varje krets ska ha en styrelse minst bestående av ordförande, två ledamöter och två suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter utses av medlemmarna i kretsen. Sekreterare och eventuella övriga funktionärer utses av kretsstyrelsen.

Kretsstyrelsen ska verka för föreningens syften och för rekrytering av medlemmar enligt § 1.

§14

Vid ordinarie kretsmöte, som hålls årligen eller vartannat år beroende på verksamhetsperiodens längd, ska följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justeringsmän
 • Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden
 • Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsperioden
 • Fastställande av verksamhetsperiod
 • Stadgeenligt val av:
  • Ordförande
  • Ledamöter, minst två
  • Suppleanter, minst två
  • Valberedning, minst två
 • Övrigt

Vid ordinarie kretsmöte har varje närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. Kallelse till ordinarie kretsmöte utsänds senast fyra veckor före datum för mötet.

§15

Föreningens styrelse ska fastställa instruktion för kretsstyrelserna.

§16

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas, förutom av styrelsen, av kretsstyrelsen eller enskild medlem. Förslag ska lämnas till styrelsen senast tre månader före föreningsmötet.

Förslag till stadgeändring ska tillsammans med styrelsens yttrande skickas till medlemmarna minst en månad före föreningsmötet.

För godkännande av förslag till stadgeändring krävs att förslaget biträdes av minst 2/3 av de röstande vid föreningsmötet.

Förslag i andra frågor bör lämnas till styrelsen i sådan tid att frågan hinner beredas, normalt tre månader före föreningsmötet.

§17

Fråga om föreningens upplösning ska väckas och behandlas på samma sätt som förslag till stadgeändring enlig § 16. För att beslutet ska vara giltigt krävs dock att beslut om bifall fattas på två föreningsmöten i följd.

§18

I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar disponeras för ändamål som stämmer överens med föreningens syften.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram