Yrkesetisk kodex

Verka för god hushållning

Kommunal verksamhet ska kännetecknas av god hushållning ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv.

Som kommunalekonom ska du aktivt och ansvarsfullt verka för att din kommun har en god hushållning. Du gör det genom att utifrån din professionalitet och ditt ansvar se till att förutsättningar för bedömning om god hushållning finns. I planering och uppföljning tar du initiativ till att belysa och redovisa förändringar som krävs för att uppnå den goda hushållningen.

Detta ur såväl ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Det är dock politikerna som fattar besluten om och tar det yttersta ansvaret för kommunens ekonomi (hushållning).

Värna om en öppen och korrekt information

Demokrati kräver kunskap och information som underlag för beslut. Som kommunalekonom har du ansvar för att ärenden är korrekt beredda och att ekonomiska samband och fakta klarlagts. Begär att få tillräcklig tid om det krävs för uppgiften enligt Din uppfattning. Det är viktigt att relevanta fakta presenteras öppet och att både positiva och negativa ekonomiska konsekvenser redovisas på ett sakligt och opartiskt sätt.

Som kommunalekonom har du en viktig pedagogisk uppgift att sprida kunskap om ekonomin och ekonomins spelregler till såväl förtroendemän som anställda. För att upprätthålla en god hushållning krävs att Du tar initiativ och verkar för de ekonomiska åtgärder som erfordras.

Öppenhet och initiativkraft är viktig för att kommunalekonomen skall vinna respekt för sin yrkesroll.

Beakta att offentlig verksamhet
är politisk styrd och var därför opartisk

Den kommunala särarten kännetecknas av andra målsättningar, finansieringsformer och spelregler än vad som gäller inom näringslivet. Den offentliga verksamheten är dessutom reglerad av särskilda föreskrifter som Regeringsformen, Sekretesslagen, Tryckfrihetsförordningen m fl. Kommunalekonomen ska visa full respekt för den kommunala särarten och de lagrum som reglerar verksamheten genom att: uppträda opartiskt, yrkesmässigt korrekt och politiskt neutralt,verka för att de politiska besluten grundar sig på ett bra berednings-underlag för alla förtroendevalda agera förtroendegivande och ansvarsfullt genom att inte spekulera eller ta onödiga risker.

Agera alltid professionellt och
var mån om att utveckla din kompetens

De ekonomiska förutsättningarna förändras ständigt och nya situationer kan kräva nya lösningar. Det krävs att du är aktiv och tar initiativ.

Det är viktigt att du följer utvecklingen inom yrkesområdet och medverkar till att moderna och effektiva ekonomiska metoder och modeller utvärderas, utvecklas och anpassas för verksamheten. Som kommunalekonom har du ett särskilt ansvar för att följa och utveckla god redovisningssed och andra normer. Det förutsätter att du ständigt verkar för att utveckla din kompetens.

Den kommunala sektorn är en stor och viktig del av samhällsekonomin. Du har ett särskilt ansvar för att relevant ekonomisk information finns tillgänglig för allmänhet, beslutsfattare och anställda och att information sammanställs och presenteras på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Dagens arbetsliv kräver en helgjuten insats. Varken du själv eller din arbetsgivare är i det långa loppet betjänta av att du "bränner ut dig" i din iver att fullfölja din uppgift. Det är därför viktigt att du hittar en balans mellan arbetsliv och fritid.

Ett professionellt förhållningssätt innebär att information och fakta som du fått i förtroende inte missbrukas.

Uppträd så att du väcker respekt för
dig själv och den yrkeskår du representerar

Kommunalekonomen skall med utgångspunkt från kommunallagens föreskrifter och intentioner verka för en sund ekonomi. Du bör därför så konsekvent som möjligt företräda ekonomiska aspekter och förespråka en god ekonomisk hushållning. Andra aktörer företräder andra intressen och det är politikens uppgift att sammanväga olika intressen och fatta beslut.

Du verkar i en politisk organisation där de olika partierna företräder olika intressen. Vinnlägg dig därför om att alltid bereda ärenden så opartiskt som möjligt och låt inte egna eller enskilda påtryckningsgruppers intressen påverka din objektivitet.

Tacka hellre nej till "erbjudanden" från leverantörer än att riskera att hamna i ett beroendeförhållande eller riskera ett mutåtal.

Som kommunalekonom arbetar man ofta med frågor i "politikens gråzon" där risken att hamna i en utsatt situation finns. Ställ alltid upp med stöd och hjälp till kollegor inför svåra ställningstaganden och då man hamnat i en konfliktsituation.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram